Jste zde

Výzva pro příznivce díla Pierra Teilharda de Chardin

V těchto dnech zahajuje činnost Spolek pro šíření díla Pierra Teilharda de Chardin. Jeho cílem je vydat překlady tohoto francouzského filosofa, kněze a přírodovědce (1881–1955), který ve svém rozsáhlém díle vytvořil křesťanskou teorii evoluce. Záměrem spolku je propojit co nejvíce obdivovatelů Teilhardova díla, aby se mohli společně podílet na vydávání textů. Překlady bude vydávat nakladatelství Malvern. Zbývá jen oslovit dostatek lidí, kteří by byli ochotni podílet se formou členských příspěvků nebo sponzorských darů na vydávání.

Jako první svazek by měly vyjít Teilhardovy dopisy z první světové války, adresované jeho sestřenici Marguerite. Původ Teilhardova myšlení je totiž třeba hledat především v neobvyklé válečné zkušenosti. Protože jako kněz nesměl bojovat, účastnil se války po celé čtyři roky jako nosič raněných. Při jejich zachraňování z bojiště prokazoval chladnokrevnou odvahu a ve chvílích mezi bitvami psal v zákopech dopisy, deník a své první filosoficko-náboženské eseje. Zde se také poprvé vynořila jeho vize evolučního vesmíru postupujícího tápavými pokusy, často za drastických okolností, ke sjednocení do jediného komplexního celku. Cílem tohoto procesu je podle Teilharda propojení všech bytostí a elementů na evoluci zúčastněných v jejich nejvyšší různorodosti a plnosti bytí kolem jediného aktivního středu, jímž je Bůh.

Úmysl Teilhardova díla výstižně shrnul například Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.

Pierre Teilhard de Chardin popsal na pozadí moderního evolučního světového názoru kosmos jako proces vzestupu, jako cestu sjednocování. Tato cesta vede od zcela jednoduchých ke stále větším a komplexnějším jednotkám, v nichž se rozmanitost neruší, ale slučuje v rostoucí syntézu. (…) Pod vlivem listu Efezanům a Kolosanům považuje Teilhard Krista za energii pohánějící kosmos kupředu k noosféře, která nakonec zahrne všechno ve své ‚plnosti‘.“ (viz pozn. 1)

Z filosofického hlediska bylo Teilhardovým cílem vytvořit integrální vědu, která by se zabývala postavením člověka v dějinách vesmíru a odpovídala na otázku po smyslu a cíli lidského jednání, konkrétně na otázku: Co mohu jako jedinec svými omezenými silami dělat tady a teď, aby svět postupoval k větší jednotě v různosti, k větší komplexitě a intenzitě bytí?

V českém jazykovém prostředí byly dosud přeloženy jen čtyři z celkových třinácti svazků sebraných spisů a několik esejů. Zcela neznámé zůstávají kromě zbývajících svazků sebraných spisů také Teilhardovy dopisy, často velmi poutavá, dobrodružná líčení jeho přírodovědných výprav a výzkumů i velmi osobní sdělení, včetně mystických zážitků a vizí. Této korespondence lze napočítat kolem dvaceti svazků. Český čtenář nemá často přístup ani k původním textům. Z toho důvodu otevře spolek, který je formálně pobočkou spolku Statek uProstřed, příští rok také knihovnu Teilharda de Chardin, s bohatým fondem, na jihočeském statku v Prostředním Vydří, o jehož rekonstrukci a kulturní využití se Statek uProstřed stará. Spolek bude spolupracovat s American Teilhard Association, pořádat semináře a setkání.

Iniciátorka spolku Františka Jirousová (*1980) je spisovatelka, doktorka filosofie a předsedkyně spolku Statek uProstřed. Studium na FF UK ukončila v roce 2017 obhajobou dizertační práce „Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin“, která bude tento rok vydána v nakladatelství Malvern. Františka pracuje jako knižní redaktorka pro nakladatelství Karolinum a ujme se také redakce překladů. Devět měsíců strávila jako stipendistka Fulbright-Masarykova stipendia v Teilhardově archivu na Georgetown Univerzity ve Washingtonu D.C., kde prostudovala celé Teilhardovo dílo a pořídila mnoho cenných informačních zdrojů. To vše by teď ráda předala lidem, pro které je Teilhardovo dílo důležité, a umožnila také těm, kdo ho neznají, aby si mohli jeho spisy přečíst.

Spoluzakladatelkou spolku je psychoterapeutka Martina Jerie Lukášková, díky které získá spolek v Praze zázemí pro setkávání nad Teilhardovými texty. Martina zajistí také technický i grafický servis a propagaci textů mezi čtenáři. O Teilhardovo dílo se už delší dobu zajímá a chce se podílet na jeho šíření. Mrzí ji, že laická veřejnost, která si chce rozšířit obzory, si musí často vystačit s interpretacemi a citacemi bez udání odkazu na originál. Čtenář tak nemá možnost jít k pramenům a zůstává ochuzen o základní Teilhardovy myšlenky.

Členství vzniká zaplacením příspěvku 500 Kč na transparentní účet 2901745463/2010. Do zprávy pro příjemce napište prosím emailovou adresu. Na stejný účet lze posílat i sponzorské dary. Zájemci o členství se mohou hlásit také na emailu frantiska.jirousova@gmail.com

Více informací na www.teilhard-de-chardin.cz

Poznámka 1:

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Duch liturgie, Barrister & Principal, Brno 2012, s. 22. Další Ratzingerovy oceňující výroky o Teilhardovi viz např. Eschatologie: Smrt a věčný život, Barrister & Principal, Brno 2008, s. 100 a 121. Současný papež František zmiňuje Teilharda v pozitivním smyslu v encyklice Laudato si, Paulínky, Praha 2015, článek 83, pozn. 53. Teilhardovo dílo oceňuje také Jan Pavel II., viz: Gift and Mystery: On the Fiftieth Anniversary of my Priestly Ordination, Doubleday, New York 1999.