Jste zde

Příloha - leták IES

Bakalářské studium Teologie křesťanských tradic

Nabízí

Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s občanským sdružením Institut ekumenických studií v Praze (studium je zajišťováno fakultou, doprovodné aktivity občanským sdružením).

V současnosti se připravuje magisterské nástavbové studium pro tento obor.

Doba studia

Studium je čtyřleté (po zavedení magisterského studia bude tříleté), zakončené bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Prezenční forma studia (přednášky a semináře povinných předmětů) probíhá 1x týdně ve všední den ve večerních hodinách (dosud 1. a 2. ročník ve středu, 3. a 4. ročník ve čtvrtek od 17:30 hod). Na začátku každého akademického roku (v září) studenti absolvují povinné desetidenní intenzívní studijní soustředění mimo Prahu. Každý semestr se koná víkendový teologický seminář. Studenti si dále volí z nabídky výběrových předmětů (např. dějiny filozofie, řečtinu, hebrejštinu). Studenti 2. a 3. ročníku absolvují nejméně dva povinně-volitelné semináře.

Průběh studia

Studium ekumenické teologie je strukturováno do čtyřhodinových bloků, kde na 2 hodiny přednášky bezprostředně navazují 2 hodiny semináře, při kterém se zpravidla pracuje s teologickými texty. Při výuce je kladen důraz na diskusi v seminářích, písemný projev a individuální kontakt studenta a učitele. Z každého oboru student zpracovává písemnou práci (2-3 za semestr), se kterou je po jejím odevzdání spojena individuální konzultace s vyučujícím.

Vyučované předměty

K hlavním předmětům patří: Úvod do teologického myšlení, Vybrané kapitoly z psychologie a sociologie náboženství, Filosofické základy teologie 20. století, Hermeneutika Písma a tradice, Starý zákon, Nový zákon, Dějiny křesťanství, Religionistika a mezináboženský dialog, Systematická teologie v ekumenické perspektivě, Ekumenická eklesiologie, Liturgická teologie ekumenicky, Křesťanské spirituality, Křesťanská etika a současné morální problémy.

Ve 3. a (4.) ročníku jsou zařazeny povinné semináře: biblický, systematicko-teologický, liturgicko-homiletický a historický.

Studenti 2. a 3. ročníku si vybírají povinně-volitelné semináře, např. Současná náboženská hnutí, Pastorační psychologie, Výtvarné umění v liturgii, Práce ve sdělovacích prostředcích, Výchovná práce ve věznicích atd.

Jednotlivé předměty vyučují dva či více učitelů, zpravidla z různých křesťanských tradic.

Zájemci o studium mohou navštívit přednášky, které se konají každou středu a čtvrtek večer ve Vyšehradské 41, Praha 2 a jsou veřejně přístupné. Aktuální rozvrh přednášek je k dispozici na internetové stránce: http://www.iespraha.cz

Návazné programy

Letní a zimní kurzy, víkendové semináře, modlitby, liturgie různých tradic, exercicie, besedy.

Charakteristika studia

Studium usiluje o budování mostů nejen mezi učením a praxí různých křesťanských církví, ale i mezi teologií a jinými disciplínami. Koncepce studia vychází z předpokladu, že současná společnost potřebuje, aby vysokoškolsky vzdělaní lidé byli nejenom úzce specializovaní odborníci, ale i lidé s širokým rozhledem a schopností rozhodovat se ve složitých situacích, které vyžadují nejenom odbornost, ale i etickou zodpovědnost (ať už v oblasti lékařské, právní, ekonomické, politické nebo novinářské). To nezáleží pouze na množství vědomostí, nýbrž také na schopnosti tyto vědomosti zpracovat a aplikovat. Proto je v rámci studijního programu kladen důraz na diskusi, samostatný písemný projev a individuální kontakt studenta a učitele.

Studium i doprovodné programy umožňují studentům různých profesí (lékaři, přírodovědci, právníci, ekonomové, technici, pedagogové, historici atd.) a z různých křesťanských tradic rozšiřovat si svůj rozhled v rovině odborné i světonázorové. V prakticky orientovaných seminářích jsou studenti vedeni ke konkrétní práci na poli různých současných společenských problémů.

Obecně by absolventi měli být schopni mezicírkevního, mezináboženského i obecně společenského dialogu, jehož prostřednictvím by měli nabízet pozitivní alternativu, např. vůči fundamentalistickým a sektářským postojům, ovlivňujícím současný veřejný i soukromý život. Absolventi jsou připraveni k ekumenicky otevřené a teologicky poučené práci v oblasti své vlastní odbornosti i k práci v různých formách církevních a společenských aktivit.

Typičtí studenti a studentky

Ekumenické teologii se věnují zpravidla ti, kteří již studují, či vystudovali jinou vysokou školu. Mezi dosavadními studenty jsou zastoupeny téměř všechny směry vysokých škol: humanitní, přírodovědné, pedagogické, teologické, umělecké, lékařské, právní, technické, zemědělské a ekonomické.

Pestré je i zastoupení různých církevních tradic mezi studenty, které v podstatě odpovídá církevní situaci v ČR. Převládají studenti z Římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické a Církve československé husitské. Studují však také lidé z dalších církví (Církve bratrské, Církve adventistů sedmého dne, Křesťanských společenství atd.) i lidé bez církevní příslušnosti. Rovněž věkové složení studentů je rozmanité. Nejmladšímu studentovi je 20 let a nejstaršímu 74 let.

Přihlášky ke studiu a termín přijímacích zkoušek

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2008/2009 je nutno podat na studijním oddělení ETF nebo zaslat poštou (adresa viz níže) do 28. února 2008. Přihláška musí obsahovat vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole s přiloženým stručným životopisem, motivací ke studiu, ověřenou kopií maturitního vysvědčení a s dokladem o zaplacení administrativního poplatku (500,- Kč).

Administrativní poplatek lze zaplatit poštovní poukázkou, která je k dispozici na studijním oddělení (přiložit k přihlášce ústřižek), nebo bankovním převodem (přiložit kopii bankovního příkazu).

Číslo účtu u Komerční banky je 0085439011/0100.

Specifický symbol je 11, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (vcelku, bez lomítka).

Při platbě převodem uveďte konstantní symbol - 558.

Potvrzení ze střední školy ani od lékaře ETF na přihlášce nevyžaduje.

Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 10. - 11. června 2008.

Požadavky k přijetí a předpokládané vstupní znalosti

Mezi předpokládané vstupní znalosti patří základní orientace v biblických knihách a církevních dějinách (viz seznam doporučené literatury), stejně jako obecně kulturní přehled, dále znalost alespoň jednoho z těchto světových jazyků: angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Kromě toho je vítané, aby zájemce byl zakotven v některém z církevních společenství a měl tak přímou zkušenost nejen s křesťanským učením, ale i s křesťanskou praxí.

Přijímací zkouška

Forma je jednokolová, písemná a ústní. Písemná část se skládá z testu všeobecných znalostí (především znalost bible, církevních dějin a církevních reálií) a psychologického testu. Ústní část zahrnuje zkoušku z cizího jazyka podle uchazečovy volby (angličtina, němčina, francouzština) a pohovor zjišťující předpoklady ke studiu.

Adresa pro zasílání přihlášek:

Univerzita Karlova v Praze
Evangelická teologická fakulta
studijní oddělení
Černá 9/646
115 55 Praha 1

Poplatky za studium

Studium je bezplatné. Pouze vysokoškoláci, kteří již dokončili studium jiného vysokoškolského oboru (po roce 1999), platí podle vysokoškolského zákona poplatek ve výši asi 1.000,- Kč ročně.

Všichni studenti platí náklady na povinný letní kurz a studijní texty. V minulých letech tento poplatek činil 2.500,- Kč ročně.

Důležité upozornění

Výuka studentů 1. ročníku bude zahájena povinným desetidenním soustředěním mimo Prahu ve dnech 19. - 28. září 2008.

Další informace poskytne studijní oddělení ETF (pro obor TKT)

Vyšehradská 41, Praha 2
úřední hodiny: středa a čtvrtek 15 - 17 hod
tel: 224 920 532
e-mail: tkt@etf.cuni.cz
internet: http://www.iespraha.cz

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

Základní literatura:

Zvěstování víry (Holandský katechismus). Praha, Síť 2001.

Předmluvy k jednotlivým biblickým knihám v ekumenickém překladu.

Ware, K.: Cestou orthodoxie. Praha, Síť 1996.

Literatura k rozšíření biblických znalostí:

Bič, M. - Pokorný, P.: Co nevíš o Bibli. Praha, Česká biblická společnost 1997.

Struppe, U. - Kirchschläger, W.: Jak porozumět bibli. Praha, Vyšehrad 2000.

Literatura k církevním dějinám:

Fröhlich, R.: Dva tisíce let dějin církve. Praha, Vyšehrad 1999.

Kremmer, J. - König, F.: Křesťan na prahu třetího tisíciletí. Praha, Vyšehrad 1996.

Küng, H.: Malé dějiny katolické církve. Brno, Barrister & Principal - Praha,Vyšehrad 2005.

Pawlowsky, P.: Křesťanství v proměnách tisíciletí. Praha, Vyšehrad 1996.

Knihy vydané nakladatelstvím Síť je možno po domluvě zakoupit v Institutu ekumenických studií ve Vyšehradské 41, Praha 2.