Jste zde

Výňatky z "Normae" pro řešení případů tajných svěcení biskupů a kněží

Latinský text publikován v ACAP 2/93 v souvislosti s případem
Josefa Smoly.

1. Základním principem musí být nové podmínečné svěcení.

2. Co se týká připuštění nebo nepřipuštění k novému podmínečnému svěcení,
biskupové musí dbát více norem:

a) na prvním místě prokázání vyrovnané osobnosti a autentického kněžského
povolání

b) prokázání duchovní přípravy

c) prokázání teologické formace. . .

d) prokázání pastoračních schopností
Kněží, kteří nejsou v duchovní správě - zde je třeba uvažovat více případů: - těm, kteří přicházejí z utajení, nesmí být svěřena pastorační péče, dokud
by biskupové neprozkoušeli jejich vhodnost podle výše uvedených norem,
dokud by je neinkardinovali a dokud by je opětovně nevysvětili podmínečně,
potom co rozhodnou jim svěřit některou službu při zachování smyslu can.
285-286 CIC. - ti, kteří nechtějí opustit utajení a odmítají inkardinaci do některé diecéze:
Biskupové je musí uvědomit, že je jim formálně zakázáno vykonávání
jakékoli služby ze svěcení. Je-li to možné, získat od nich písemné prohlášení
o této skutečnosti. Alespoň dát vědět věřícím vhodným způsobem, že tito
kněží nemohou zákonitě vykonávat službu.