Jste zde

Zprávy

Útoky na křesťany v Indii pokračují

New Delhi (KAP) Po krátkém zklidnění došlo v indickém spolkovém státě Orissa k dal-ším útokům fundamentalistických hinduis­tů na místní křesťany. Mluví se o nejméně 20 mrtvých, řadě pohřešovaných a tisících lidí, kteří utekli do lesů. Arcibiskup z indického Ranchi kardinál Telesphore Placidus Toppo označil za příčinu násilností to, že církev odmítá hinduistický kastovní systém. Podle křesťanů jsou si všichni lidé rovni, což je s kastovnictvím neslučitelné, uvedl Toppo pro vatikánský rozhlas.

Násilí vyvolávají dobře organizované ex-trémně pravicové organizace, které tvoří samozřejmě jen menšinu obyvatel, ale mají silný vliv na vládu státu Orissa. Kardinál dále uvedl, že doufá v pomoc ústřední vlády a zdůraznil, že násilnosti jsou regionální povahy a v jiných částech Indie k nim nedochází.

Násilnosti hinduistických extremistů však již roku 2002 zažil spolkový stát Gujarat, kde byly namířeny proti muslimům a vyžádaly si asi 3000 obětí.

V Orisse proti sektářskému násilí protestovali i někteří významní hinduisté. Například Srinivas Rao, ředitel hinduistické školy Siddharta School v okrese Bargarh, prohlásil: „Křesťané jsou naši bratři, je politováníhodné, že je teď postihlo tolik bolesti a utrpení." „Všichni mají právo svobodně vyznávat své náboženství," řekl dále, a prohlásil, že historky o „nucených konverzích ke křesťanství" jsou jen fantazie.

60. výročí Světové rady církví

Haag (KAP) Světová rada církví (SRC) oslavila v amsterodamském chrámu Nieuwe Kerk šedesát let svého trvání. Ve stejném kostele se 23. srpna 1948 konala i zahajovací bohoslužba prvního valného shromáždění této organizace. Členy SRC je nyní kolem 350 evangelických, pravoslav­ných, anglikánských, starokatolických a staroorientálních církví. Vedoucí tajemník je metodistický pastor z Keni Samuel Kobia. Katolická církev členkou SRC není, udržuje však s ní úzké kontakty a je členkou jedné z jejích komisí, Faith and Order, Víra a řád církve.

„Hledáme-li Krista, nacházíme jedni druhé" - to prohlásilo 147 církví, které se před šedesáti lety sešly v Amsterodamu, aby se opět přiznaly ke Kristu a uzavřely mezi sebou spojenectví založením Světové rady církví," řekl farář Kobia před příjezdem na amsterodamské slavnostní shromáždění. „Když se teď po šedesáti letech shromažďujeme na stejném místě, můžeme konstatovat, že církve zůstaly věrné svému závazku. A nejen že zůstaly pospolu, ale ještě své společenství prohloubily a rozšířily," pokračoval Kobia.

Ať věřící nunciovi neposílají katastrofická hlášení"

Bern (KAP) Za normální poměry mezi centrem světové katolické církve a místními církvemi se curyšském katolickém časopise formu vyslovil emeritní churský světící biskup Peter Henrici. V článku Zajatec Vatikánu píše doslova: Na jednu stranu nelze vše, co přichází „z Říma", bezprostředně připisovat papežovi. Na druhou stranu musí člověk i kuriálním papežovým spolupracovníkům přiznat právo na nedokonalost. Jejich působení si zásadně zasluhuje blahovolné a shovívavé posuzování.

Podle Henriciho by zvlášť prostí věřící mohli přispět k „lepšímu fungování římské kurie", kdyby nebombardovali apoštolského nuncia nebo římské úřady „katastrofickými hlášeními" a namísto toho je informovali o tom, co se v církvi daří.

Zemřel biskup Egger

Bozen (KAP) Po 22 letech v čele diecéze Bozen-Brixen zemřel náhle na srdeční infarkt rakouský biblista a biskup Wilhelm Egger. Člen kapucínského řádu se zasloužil mimo jiné o smíření mezi italsky a německy hovořícími obyvateli Tyrol. Byl uznávaným znalcem Nového zákona a v letech 1996 až 2002 předsedou Katolické biblické federace.

Bohoslužby za Andreje Hlinku

Bratislava (KAP) U příležitosti 70. výročí úmrtí preláta Andreje Hlinky (27. září 1864-16. srpna 1938), dodnes sporné postavy slovenských dějin, se na Slovensku konaly pamětní bohoslužby, v Hlinkově rodišti Ružomberoku mši celebroval předseda slovenské biskupské konference František Tondra. Bojovníka za národní práva Slováků Hlinku biskup Tondra označil za „otce vlasti".

Historikové však poukazují na to, že ideálem Hlinkovy slovenské lidové strany byl fašistický stát italského ražení. Na rozdíl od italských fašistů však měl Hlinkův program od samého začátku silně antisemitské důrazy.

Potrestán německý kněz, požehnal homosexuálům

Frankfurt (KAP) Katolický kněz Peter Kollas z Wetzlaru v diecézi Limburg byl sesazen z úřadu děkana. Limburský biskup Franz-Peter Tebartz-van Elst k tomuto kroku sáhl poté, co se Kollas ve wetzlarském dómu účastnil oslavy registrovaného partnerství homosexuálů. Limburská diecéze uvedla, že žehnání registrovaných partnerství katolickým duchovním není možné. Jinak by prý mohl vzniknout nesprávný dojem, že církev tyto svazky staví na roveň manželství. Katolická církev prý sice cítí povinnost hledat přiměřené formy pastorace pro homosexuálně cítící lidi, podle její nauky to však v žádném případě nesmí vést k právnímu uznání nebo žehnání homosexuálních partnerství.

Diecéze oznámila, že kněz v rozhovoru s biskupem uznal chybu a již žádným dalším registrovaným svazkům žehnat nebude.

První klášter trapistek v ČR

Praha (KAP) Ve vesnici Poličany poblíž slapské přehradní nádrže asi 40 km jižně od Prahy byl položen základní kámen k prvnímu klášteru trapistek v Česku, který má být postaven během dvou let. Sestry přísné řehole do Čech povolal kardinál Vlk, mateřským klášterem je Vitorchiano v Itálii. Mužská větev řádu již několik let působí poblíž Toužimi.

Nový klášter umožní v budoucnosti také dočasný pobyt zájemkyním, které budou chtít s řeholnicemi rozjímat, modlit se a pracovat.

Vědci rekonstruují původní text nového Zákona

Berlín (KAP) Pomocí nové metody chtějí vědci z Münsteru odhalit chyby v biblických rukopisech. Takzvaná koherenční metoda prý umožní „roztřídit a porovnat existujících 5000 rukopisů Nového zákona," objasnil ředitel Institutu pro výzkum novozákonního textu (Institut für Neutestamentliche Textforschung) univerzity v Münsteru, Holger Strutwolf. To je důležitý krok pro vytvoření „Editio Critica Maior", velkého kritického vydání Nového zákona. Do roku 2030 chce institut co nejpřesněji rekonstruovat původní text Nového zákona. Od letoška do roku 2020 bude práci podporovat Severorýnsko-vestfálská akademie věd částkou 4,5 milionu euro.

Koherenční metoda, vyvinutá členem institutu Gerdem Minkem, byla tématem mezinárodního kolokvia, které se konalo v Münsteru pod záštitou institutu a Německé biblické společnosti. Gerd Mink, který v ústavu pracuje jako vědecký ředitel, objasnil, že cílem nové metody je najít vždy nejstarší variantu textu. Z mnoha variant pak vznikne rodokmen textu, který umožní celkový pohled na jeho vývoj. „Je to jako puzzle, které se pořád zúplňuje," přiblížil Mink postup. Problém spočívá v tom, že mnoho rukopisů bylo opisováno ze dvou nebo tří předloh. „Také může být některý rukopis velmi mladý, opsaný text ale velmi starý." Záležitost komplikuje i obrovské množství rukopisů Nového zákona, které má věda k dispozici.

Generální tajemník biblické společnosti Jan Bühner zdůraznil, že výsledky neposlouží jenom samotné vědě. Biblické společnost poslouží církvím tím, že jim výsledky výzkumu dá k dispozici. Ty je pak samy musejí předat věřícím.