Jste zde

Husův list pražanům

Na hradě Krakovci v srpnu až září 1414

Postupně listy Mistra Jana Husa pražanům dostávají podobu spíše kázání a duchovního povzbuzení, které je překvapivě stejně živé a potřebné i dnes. V polovině července roku 1414 Hus přichází na hrad Krakovec, kde mu nabídl pohostinství přední důvěrník krále Václava, pan Jindřich Lefl z Lažan. Odtamtud posílá svým věrným v Praze další list. Je to poslední Husův list pražanům z vyhnanství, před odchodem do Kostnice.

Milost a pokoj od Pána našeho Ježíše Krista buď s vámi. Amen.

Tyto věci praví Pán Bůh v kapitole 6. svatého Jeremiáše ve v. 16.:

Zastavte se na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti. Kde je ta dobrá cesta ? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid.

Zastavte se na cestách Božích, jenž jsou pokora velká Pána Ježíše Krista, milosrdenství, trpělivost, život pracovitý, nesnadný a bolestný a to až do jeho hrozné smrti,nebotˇon sám milý Spasitel dí: učte se ode mne, nebotˇ jsem tichý a pokorného srdce. A na jiném místě dí: Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. A Pán Ježíš byl poslušen svého Otce milého až do smrti. I my hříšní máme činiti totéž.

Zastavte se na cestách, ptejte se usilovně na tu, která vede od věčné smrti k životu věčnému a ode vší bídy k věčné radosti. A ta cesta je Evangelium Pána všemohoucího a epištoly apoštolské, Starý zákon a také životy svatých, jenž jsou zaznamenány v zákoně Božím, kteří svítí svými životy jako slunce a měsíc a jiné hvězdy. Proto nejmilejší bratři a sestry v Pánu Bohu milé, prosím vás, pro učení syna Božího, abyste rádi chodili na kázání, chodíce pilně poslouchali, poslouchajíce porozuměli, porozumějíce zachovali, zachovávajíce poznali svého nejmilejšího Spasitele, neboť poznati Boha je svrchovaná spravedlnost, poznajíce, abyste jeho milovali celým svým srdcem a celou svou vůlí a svého bližního jako sebe samého a milujíce jeho, s ním se radovali bez konce. Amen. Neboť na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon, Starý i Nový.

Zastavte se na cestě a naslouchejte, abyste pokání hodné činili, neboť tudy se vám přiblíží království nebeské. Neb pokání pravé je zdraví duše, navrácení ctností, o tom dosvědčuje svatý Bernard: O pokání, zdraví duše, navrácení ctností, rozptýlení hříchů, brána nebes, cesta spravedlivých, nasycení blahoslavených! Přešťastný člověk, který pokání svaté miluje a až do konce života svého ostříhá! Zastavte se na cestě Boží, bratři moji milí, ustavičně rostouce v životě svatém a nepřestávejte dobře činiti, nebo časem svým budete žíti v nebesích bez přestání. Amen.