Jste zde

Biskup David z Menevie, otec velšského monasticismu

Tři kmenové trůny ostrova Prydein. Artuš, pán pánů v Menevii, a David, představený biskupů, a Maelgwyn z Gwyneddu, náčelník starších.“ (Velšské Triády, 1)

David (Dewi Sant) z velšské Menevie (Mynyw) byl v šestém století natolik významnou duchovní osobností, že ho pozdně středověká tradice učinila jedním ze tří biskupů britonského hrdiny Artuše.

V prvním tisíciletí je David doložen – krom domácích pramenů – také v irských pramenech, což je pochopitelné, neboť mnoho jeho studentů pocházelo z Irska (Aeddan, Modomnoc, Scuithin). Naproti tomu velšská Nenniova „Historia Brittonum“ z devátého století Davida nezmiňuje vůbec, ačkoli se obšírně zabývá jak Patrikem, britským misijním biskupem mezi Iry, tak galským biskupem Germanem, působícím v Británii, a jmenuje i Colum Cilla a Brigit. Nejucelenější Davidův životopis „Buchedd Dewi“ (dále jen BD)1 napsal až mnich Rhygyvarch na konci jedenáctého století, čerpaje přitom ze starších pramenů, obsahujících i četné fantaskní příběhy, mnohdy variace na staré mýty.

Vyprávění o Davidově nemanželském původu, narození - a zvláště „před-narození“ - jsou půvabnou, ale legendární záležitostí, s jistotou se dá předpokládat pouze tolik, že vyrůstal v Hen Vynyw („Staré ostružiní“), „milostiplný a krásný na pohled“ (BD, 3), byl spřízněn v královskou rodinou v Dyfedu a snad i – po otci - v Ceredigionu.2 Davidův rodokmen ve Rhygyvarchově legendě (BD, 68) je veden až k nejmenované sestře Marie, Matky Páně, srovnáním s jinými genealogiemi však zjistíme, že míněna je její sestřenice Anna, od níž odvozovali původ britští vladaři „Starého Severu“ (Hen Ogledd).

Po ukončení teologického studiu v monastýru Ty Gwyn a kněžském svěcení začal David zakládat vlastní mnišské osady. Podle Rhygyvarcha jich bylo dvanáct, mezi nimi i Glastonia v „Letní zemi“, jejíž původ William z Malmesbury přisoudil už Ježíšovu učedníku Josefovi z Arimatie.3 Nejslavnějším a nejmilejším Davidovým monastýrem se ovšem stala dyfedská Menevia.

Život v duchu Davidovy řehole se dá charakterizovat jedním slovem: Prostota. Tvrdě se tam pracovalo v lese i na poli, do pluhu se nezapřahal dobytek, táhli ho sami mniši, po skončení tělesné práce následovalo samostudium v celách a přepisování knih, pak modlitba v kostele, skromná večeře, sestávající zpravidla z chleba, zeleniny (především pórku), soli a vody, následovala tříhodinová modlitba, pak krátký spánek. V komunitě platilo, že bratři „mají všechno společné. Nic není ´moje´ nebo ´tvoje´ a každý, kdo by se pokusil říci třeba ´moje kniha´ nebo něco podobného, byl by podroben tvrdému pokání. Byli zvyklí nosit prosté oděvy, zejména kůže“ (BD, 28).

Velký důraz se kladl na duchovní doprovázení, o všech věcech, jakkoli obyčejných, se radili mniši s Davidem. On sám měl rovněž svého „přítele duše“ (periglour), který naslouchal jeho zpovědím a duchovně ho vedl. Byl jím poustevník Justinián z ostrova u pobřeží Dyfedu (dn. Ramsey Island). David vědomě navazoval na tradici egyptských pouštních mnichů (BD, 31).

Když se tedy roznesla pověst o dobrém jménu svatého Davida, králové a princové světa tohoto opouštěli svá království a vyhledávali jeho monastýr. Proto také Konstantin, král cornwallský, opustil své království a sklonil pyšnou šíji, dříve nezkrotnou, v pokorné poslušnosti tohoto otce. A když tento životní styl následoval po dlouhou věrné služby, založil nakonec sám monastýr v jiné daleké zemi.“ (BD, 32) Konstantin je téměř jistě totožný z vladařem Dumnonie, kterého ve svém díle „O dobytí a pádu Británie“ (28.29) poeticky oslovuje jeho současník Gildas jako „tyranské mládě nečisté domnonijské lvice“.4 Vyčítá mu zločiny, z nich snad nejodpornějším byla úkladná vražda dvou chlapců z královské rodiny, kterou na nich vlastnoručně spáchal, když se v kostele modlili před stolem Páně. Konstantinovo pokání a odchod do monastýru se sice zdá věrohodným, rok obrácení 589, uváděný „Velšskými letopisy“ je však příliš pozdní, muselo k tomu dojít mnohem dříve.5

Rhygyvarch vypráví, že Davida se někteří z jeho mnichů pokusili zavraždit otráveným chlebem (BD, 37.38) a jeho irského studenta Modomnoca napadl ve vzteku sekerou mnich, obviněný z lenosti (BD, 41). Přestože tyto příběhy mají vypovídat přednostně o Davidově moci konat divy, dosvědčují zároveň, že život v jeho společenství nebyl zdaleka prost napětí a konfliktů.

Davidovo působení naráželo zřejmě i na odpor okolí. Tak čteme (BD, 16-19) o irském náčelníkovi a druidovi, jménem Bwya, který komunitě mnichů systematicky škodil, nakonec však zahynul rukou lstivého vraha a jeho pevnost sežehl „oheň z nebe“. Podobně dopadl „nebeský oheň“, podle Nennia (Historia Brittonum, 34, 47)6, i na pevnosti jiných tyranů – Benliho a Vortigerna - kteří se stavěli na odpor biskupu Germanovi. Nemusí však jít nutně o kolující legendární motiv, k roku 812 máme například bezpečně doloženu zkázu paláce gwyneddských králů v Degannwy, právě po zásahu blesku.7

Zajímavá je epizoda o Bwyově dceři, kterou macecha vyláká do údolí říčky Alun na ořechy. „A bezelstná dívka, která od svého dětství žila zbožně a zdrženlivě uprostřed davu nejhorších žen, složila neškodnou hlavu do macešina klína. Ale ta zuřivá macecha rychle vytáhla nůž a uřízla hlavu té přešťastné panny. Její krev tekla na zem, odkud vytryskl průzračně tekoucí pramen a uzdravoval v hojnosti četné lidské neduhy, toto místo lidé dosud nazývají „Merthyr Dunod.8 (BD, 18) Příběh má četné varianty v keltských oblastech a vražedné macechy - ba i vlastní matky - hrají důležitou úlohu v mýtech, legendách a v pohádkách. V mýtech se zavražděná dívka stane bohyní (Sabrina), v legendě světicí (Juthwara), v pohádce je zázračně oživena (Zlatý Strom). Rhygyvarchova verze – přirozeně - představuje druhý případ.

Na rozdíl od jiných keltských světců není David spojován s divou zvěří (jelen, divočák), ale překvapivě s domestikovaným koněm. Ten jeho dokázal cválat po moři jako po souši (BD, 39), což je vlastnost, kterou sdílel s mytickým Enbarrem, ořem irského božstva Manannána Mac Lir.9 Podivná úcta, prokazovaná Davidovu koni v Irsku (BD, 40), snad proto odkazuje k předkřesťanské modloslužbě.

Podle legendy putoval David se dvěma jinými mnichy – bratrancem Eiluddem (Teilo) a bretaňským rodákem Padarnem do Jeruzaléma. „V noci před jejich příchodem se zjevil patriarchovi10 ve snu anděl a řekl mu: ´Tři muži obecné církve přicházejí z nejzazších končin Západu, přijmi je pohostinně, radostně a s milostí, a vysvěť je pro mě na biskupy´.“ (BD, 46) Zprávu o jeruzalémském svěcení potvrzuje i „Život svatého Padarna“ (20),11 a – velmi obšírně - „Život svatého Teila“ (IX.).12 Patriarcha pak nové hierarchy obdaroval oltářem, berlou, zvoncem a dalmatikou. Dary do Británie přenesli andělé a „proto je prostý lid nazývá ´dary z nebe´“ (BD, 48). Připomínám, že – podle legendy - sám Kristus věnoval opatu Carannogovi oltář „barvy, jejíž jméno nelze vyjádřit“. („První život svatého Carannoga“, §3)13 Zřejmě se jednalo – v obou případech - o přenosné mensy, používané putujícími duchovními ke slavení eucharistické slavnosti.

Vyprávění svědčí jak o poutnickém duchu keltských křesťanů, tak o kontaktu britské církve s církvemi východními. Ačkoli Rhygyvarchovým záměrem bylo poukázat na jistou nezávislost velšských biskupství - a Davidova arcibiskupství především - na anglosaském stolci v Canterbury, nelze s jistotou tvrdit, že se jedná pouze o tendenční fikci. Poutě do Svaté země tvořily neoddělitelnou součást keltské spirituality a silné vazby na církve Východu právě tak.

Na synodu v Llan Dewi Brefi, svolaném britským duchovenstvem (kolem roku 545) k reorganizaci církve a k odsouzení Pelagiovy hereze, došlo k Davidovu nejslavnějšímu zázraku: během promluvy pod ním náhle vyrostl kopec a na jeho rameno usedla holubice, symbol Ducha Svatého. (Kopec a holubice jsou Davidovými atributy na ikonách.) „Potom požehnal a všechna ústa jej velebila, se souhlasem všech biskupů, králů, princů, náčelníků a všech vrstev celého britského rodu, byl učiněn arcibiskupem a jeho monastýr vyhlášen metropolí celé země.“ (BD, 53) Když brzy nato však postihl Británii a Irsko „žlutý mor“ (Pestis Flava), odešel do Bretaně, kde pobyl několik let. Po návratu se znovu zapojil do zakládání monastýrů a pastorace. Navštívil Irsko a kolem roku 569 předsedal – jako metropolita britské církve - synodu v Caerleonu.

Rhygyvarchova legenda Davidovi připisuje pozoruhodně vysoký věk, sto čtyřicet sedm let (BD, 58), a to nesouhlasí ani s – pro toto období velmi nespolehlivými -  „Velšskými letopisy“, které zaznamenávají Davidovo narození k roku 458 a skon kladou do roku 601. David zemřel v úterý 1. března, což odpovídá roku 589, uváděnému v „Kronice (irských) Skotů“ a v „Letopisech z Inisfallen“: „Quies Dauid Cille Muine“.14

A tak bylo“ – jak píše Rhygyvarch – „jeho tělo neseno svatými bratry, s úctou odevzdáno zemi a pohřbeno ve vlastním monastýru, jeho duše však, neomezena plynoucím časem, je korunována na věky věků.“ (BD, 65)

Možná se ještě sluší dodat, že – zatím posledním - Davidovým nástupcem na biskupském stolci v Menevii (dn. St David) byla v listopadu 2016 zvolena Joanna Penberthy.

Co nabízí David z Menevie dnešnímu „západnímu“ člověku, hledajícímu alternativu ke konzumnímu životnímu stylu? Sepjetí s přírodou, tvrdou práci, skromnou vegetariánskou stravu a velkou část dne a noci v modlitbě a rozjímání. To jistě připadá velmi nelákavé, ba odpuzující, tomu, kdo chce svůj život pohodlně přežít a od Věčnosti nečeká nic, nebo jen málo. Ale křesťan, který se rozhodl pro dobrodružnou cestu Ducha, se smí – podle možností - nechat inspirovat Davidovým příkladem: Žít prostě. Prostě – ŽÍT.

2Otcovo nezvyklé jméno - Sant – pravděpodobně vzniklo nepochopením Davidova přízviska, znamenajícího prostě „svatý“.

3Haughton, B., Joseph of Arimatehea – a Glastonbury Legend,

http://brian-haughton.com/glastonbury-legend/

4Je-li „lvicí“ míněna Constantinova matka, nebo zda se jedná o personifikaci království Dumnonie, není jasné.

5Co se založení monastýru „v jiné daleké zemi“ týče, jde asi o záměnu s piktským králem Causantínem Mac Cineád, který kolem roku 877 založil monastýr v dnešním St Andrew pro mnichy z keltského reformního hnutí „Božích přátel“ – Celi Dé. Tento Causantín se sice sám mnichem nestal – ostatně brzy na to zahynul v boji proti Vikingům – ale v komunitě, jíž dal vzniknout, dožil jeho synovec téhož jména – Causantín Mac Aed poté, co byl roku 943 donucen vzdát se vlády.

 

6Nennius, Historia Brittonum, in: http://www.jorku.ca/inpar/nennius_giles.pdf

8Dunod ovšem nezní jako ženské jméno, snad se místo jmenovalo původně podle nějakého svatého Donata, jehož příběh byl už v Rhygyvarchových časech zapomenut.

9Bone, T., Encyclopedia of Beasts and Monstersin Myth, Legend and Folclore, Jefferson NC, 2016, str. 118.

10Tím byl v letech 524 – 544 Petros.

13The Life of St Carannog (I.), in: http://www.maryjones.us/ctexts/carannog1.html