Jste zde

Bohoslužba jako cesta k sblížení

Institut ekumenických studií připravuje k vydání příručku Bohoslužba jako cesta k sblížení s podtitulem Křesťanská liturgika, kterou napsal Pavel Hradilek. Kniha je pojata ekumenicky a všímá si zejména české situace, kde ekumena probíhá zejména mezi katolictvím a kalvínstvím.

Kniha obsahuje (kromě úvodních pasáží) čtyři oddíly: První oddíl nazvaný Liturgické prostředí obsahuje kapitolu Křesťanská obec jako řádné liturgické prostředí, která se pokouší ukázat souvislosti mezi eklesiologií a liturgikou. Dále kapitolu Liturgický rok, která si všímá jak dějinami, tak současným pojetím liturgického roku v pravoslaví, katolictví a protestantismu.

Druhý oddíl Základní elementy liturgie se v kapitole Boží slovo je ohniskem každé liturgie zabývá dominantní rolí biblického poselství skrze které Hospodinu nasloucháme. Kapitola Zpěv bohoslužby podporuje koinonii pojednává zejména o textech ordinarií. Kapitola Eulogická modlitba jako další ohnisko liturgie popisuje nejdůležitější modlitby svěřené předsedajícímu, zatímco kapitola Přímluvy – modlitba vycházející z obce modlitby svěřené shromáždění.

Třetí oddíl Prameny liturgie představuje ukázky starověkých a ranně-středověkých pramenů, které jsou roztříděny podle vztahu k jednotlivým historickým patriarchátům jako je Antiochie, Alexandrie, Jeruzalém, Řím, Konstantinopol. K nim jsou přidána mladší „centra“, představující různé křesťanské tradice jako Milán, Wittenberg, Ženeva, Canterbury či Lima. Některé z pramenů jsou poprvé vydány v češtině.

Poslední oddíl Systematický přehled liturgií obsahuje kapitoly, které se věnují denní modlitbě církve, křesťanské iniciaci, eucharistii, liturgii smíření, liturgii v péči o nemocné, liturgii svatby, liturgii ordinace, liturgii žehnání a pohřbu. Je porovnáván (římsko-, staro-, anglo-) katolický ritus s obnoveným ritem kalvínským reprezentovaným zejména Presbyteriánskou církví USA. Je přeložena řada příkladů z liturgických knih této církve (z Book of Common Worship a Book of Occasional Services).

Poněkud krácené a modifikované ukázky tohoto oddílu vycházejí v tomto roce v Getsemanech v seriálu „Praxe křesťanských rituálů“.

Jednotlivé oddíly knihy se částečně prolínají. Orientaci usnadňují rejstříky: věcný, místní a jmenný. Kniha obsahuje 400 str., 45 tabulek, 13 obrázků. Cena kolem 300 Kč.

Je možné ji objednat e-mailem: obchod@getsemany.cz

či poštou: Institut ekumenických studií, Alešova 1247, 252 28 Černošice.

Nabídku dříve vydaných knih najdete na webu https://www.getsemany.cz/knihy