Jste zde

Liturgie slova

Prvním krokem přípravy liturgie je práce (nejlépe týmová) s biblickými texty. J. Smolík (Kážeme Krista díl I.) doporučuje následující postup při přípravě homilie (a tím i dalších částí liturgie):

modlitba - interpretovat boží slovo vyžaduje celého člověka - hlavu, srdce i vůli, ale především ochotu Hospodinu naslouchat; modlitba je začátkem tohoto naslouchání a odevzdáním se jeho vedení.

přečtení - bez filtrů daných odborným přístupem, pokud možno bez předporozumění daného předchozími znalostmi, tak jako čteme jinou literaturu

formulace bezprostředních nápadů - vycházející z právě přečteného textu i z předchozí zkušenosti; nápady bez jakéhokoli třídění zaznamenáváme

porovnání různých překladů - (pokud nejsme profesionály ovládajícími dobře biblické jazyky) - dobře se uplatní Bible kralická, která většinou překládá přesně; zkušenost ukazuje, že právě místa, kde se překlady liší, poskytují často materiál využitelný k uchopení textu

sledovat varianty textu - různočtení bývají uvedena na stránce pod vlastním textem, pokud se jedná o NZ, lze doporučit k tomuto i k následujícím bodům Nový zákon s výkladovými poznámkami, ČBS, Praha, 1991

sledovat kontext - blízký i vzdálený; pomáhá rozčlenění textu do oddílů uváděné v biblích a dalších pomůckách

sledovat paralely - pomohou synopse a biblicko-teologické slovníky

projít konkordancie - neboli odkazy, doporučuji raději novější z ekumenického překladu, v případě novozákonních perikop z výše uvedeného vydání NZ - zde je výběr užší, ale adresnější

přečíst komentáře - až nakonec, aby nás neovlivňovaly předčasně, ne všechny komentáře jsou v duchu textu; cenné jsou údaje o dobovém pozadí, o vývoji chápání dané perikopy v dějinách

formulovat kazatelské nápady - pomocí jakých prostředků bude slovo zvěstováno konkrétním posluchačům, které máme před očima

Tato příprava neslouží k tomu, aby získané poznatky byly předávány účastníkům liturgie, spíše pomáhá těm kdo slouží text věrně uchopit, rozpoznat co je jádrem jeho zvěsti a co naopak není. Napsání homilie či alespoň jejího schématu je již věcí pověřeného jednotlivce.

Výběr vhodných biblických textů pro liturgii by měl ukazovat nejrůznější souvislosti mezi jednotlivými biblickými knihami apostupně zahrnout co nejúplnější výběr z celé bible. Tuto úlohu splňují odborně připravené lekcionáře (perikopální cykly). Úpravou jednoho z nich (tzv. alternativní řady uvedené v Agendě ČCE II, str. 401) byla získána následující tabulka, která nabízí k téměř kontinuální řadě perikop čtyř evangelií vhodné epištolní a starozákonní texty.

Mt 1, 18-25

Žd 10, 5-10

Jr 23, 1-6

Mt 2, 1-12

Tt 2, 11-14

Mi 5, 2-5

Mt 2, 13-23

Ko 3, 12-17

Jr 31, 7-17

Mt 3, 7-12

1Tm 6, 11-19

Am 5, 4-15

Mt 3,13-4,11

Ef 3, 1-13

Mi 7, 14-20

Mt 4, 1-11

Žd 3, 12-19; 4, 14-16

Jr 12, 1-11

Mt 4, 12-25

Ř 12, 1-5

Za 8, 18-23

Mt 5, 1-12

1K 1,18-31

Iz 55,1

Mt 5, 13-20

Fp 2, 12-16a

Př 4, 10-19

Mt 5, 38-48

Ř 12, 14-21

Lv 19, 1-18

Mt 6, 1-8

Zj 3, 14-21

Iz 43, 18-25

Mt 6, 5-15

Žd 13,12-21

Iz 43, 9-15

Mt 6, 19-24

Fp 4, 10-20

Př 30, 7-14

Mt 6, 25-34

1 Pt 5, 5b-11

1Kr 3, 5-14

Mt 7, 1-12

Jk 3, 1-12

Př 12, 12-22

Mt 7, 13-27

Žd 11,1-7

Iz 51,1

Mt 8, 5-13

Sk 10, 17-33

Mal 1, 6-14

Mt 9, 1-8

Sk 3, 1-11

Da 9, 3-14

Mt 9, 9-13

Fp 3, 7-14

Iz 42, 14-25

Mt 9, 14-17

Ř 14,13-15,3

Iz 59, 1-9a

Mt 9,35-10,7

Sk 11,19-26

Iz 50,1

Mt 10, 1-15

Ř 5, 1-5

Jr 33, 6-16

Mt 10,17-33

2 K 11, 23-31

Jr 20, 7-13

Mt 11, 2-11

1 K 4, 1-5

Iz 61, 8-11

Mt 11,20-24

1 J 5, 13-21

Oz 6, 1-6

Mt 11, 25-30

Ko 3,12-17

Iz 12,1

Mt 12,22-32

Ju 3-7, 17-21

2 Kr 17, 4-17

Mt 12,38-50

Sk 13, 42-52

Jon 3

Mt 13,1-17

Sk 8, 26-39

Iz 6, 8-13

Mt 13,24-30

Zj 2, 8-11

Neh 9, 9-21

Mt 13,31-35

Ř 8, 26-30

Ez 47, 1-12

Mt 13,44-52

Jk 1, 21-27

Př 1, 20-33

Mt15,29-16,4

Sk 4, 23-37

Rt 2, 2-13

Mt 16,5-12

Jk 1, 2-18

1 Kr 17, 8-16

Mt 16, 13-19

Sk 2, 1-21

Ex 19, 3-20

Mt 17, 1-13

1 J 4, 1-6

Ex 34, 4-10

Mt 17, 22-27

1 Pt 2, 16-25

Iz 5, 1-7

Mt 18, 1-7

1 K 9, 16-27

Sd 6, 6-16

Mt 18, 15-20

Ga 6, 1-6

Ez 33, 7-9

Mt 18, 21-35

1 K 13

Gn 45, 1-15

Mt 19,13-27

2 K 8, 1-9

Jr 9, 16-23

Mt 20, 1-16

2 K 10, 7-18

Dt 9, 1-7

Mt 20, 17-28

1 K 1, 10-18

Jr 45

Mt 20, 29-34

1 J 2, 7-11

Iz 26, 12-21

Mt 21, 1-9

Ř 13, 11-14

Iz 40, 1-5

Mt 21, 1-9

Zj 3, 7-13

Iz 48, 1-11

Mt 21, 18-22

1 Pt 1, 17-25

Ezd 9, 3-15

Mt 21, 33-46

Ř 9, 30-33

Mal 2, 1-9

Mt 22, 1-14

2 Pt 1, 16-21

Iz 1, 10-20

Mt 23, 1-12

Ř 14, 1-12

Jr 2, 1-13

Mt 24, 1-14

1 K 5, 6-13

Abk 3, 9b-19

Mt 25, 1-13

1 Te 4, 13-18

Da 5, 1-9

Mt 25,14-30

2 Te 3, 6-13

Na 1, 1-9

Mt 25, 31-46

Zj 22, 10-17

Ez 34, 12-22

Mt 26-27

Ř 5, 6-11.18-21

Iz 53, 7-12

Mt 28, 1-15

1 K 15, 1-12

Iz 25, 1-9

Mt 28, 16-20

Ko 3, 1-11

Dt 34, 1-7

Mk 1, 2-8

Jk 5, 1-11

Mal 3, 1-7a

Mk 1, 9-13

2 K 4, 1-6

Iz 42,1

Mk 1, 14-20

1 J 4,7-15

Iz 49, 1-6

Mk 1, 21-28

1 Te 1,2-10

Ez 34, 23-31

Mk 1, 29-39

Ř 1, 8-17

Iz 30, 19-26

Mk 1, 40-45

Zj 22,1-5

2 Kr 5, 1-8

Mk 2, 1-12

Zj 1, 12-18

Iz 44, 21-25

Mk 2, 13-17

Ř 3, 21-31

Ez 18, 29-32

Mk 2, 18-22

Žd 8, 7-13

Iz 58, 1-10

Mk 2, 23-3,6

2 K 3, 4-11

Oz 2, 16-25

Mk 3, 7-19

Ga 1,11-24

Iz 61, 1-7

Mk 3, 20-30

Žd 7,26-8,6

Dt 4, 23-28

Mk 4, 1-12

1 Te 2, 9-16

Jr 23, 16-24

Mk 4, 21-32

Ga 3, 23-29

Iz 55, 6-13

Mk 4, 35-41

Sk 27, 14-25

Jb 38, 1-11

Mk 5, 1-20

Ef 5,21-6,9

Ez 20, 39-44

Mk 5,25-34

Sk 19, 11-20

Mi 4, 1-7

Mk 6, 1-6

Ř 9, 1-8

Ez 2, 1-8a

Mk 6, 7-13

2 K 11, 7-15

Jr 1, 4-10

Mk 6,30-44

2 K 9, 5-15

Ez 34, 6-14

Mk 6,45-56

Sk 27, 27-44

PI 3, 38-56

Mk 7, 1-5.

14-23

Ko 2, 17-23

Iz 29, 9-14

Mk 7, 24-30

Ef 2, 11-22

Iz 56, 3-7

Mk 7,37-31

Ko 1, 3-6

Ex 4, 10-17

Mk 8, 1-10

1 J 1, 1-5

Iz 41, 8-14

Mk 8, 11-21

Ef 5, 8-14

Ez 33

Mk 8, 27-38

Žd 12, 5-13

Gn 22, 1-14

Mk 9, 2-13

Zj 7, 9-17

Ex 3, 4-14

Mk 9,14-29

Ř 8, 18-23

Iz 46, 3-13

Mk 9, 38-50

Žd 11, 23-30

Gn 11,31-12,7

Mk 10, 13-16

Ko 3,18-4,1

Gn 8,15-9,7

Mk 10, 17-22

Jk 4, 1-10

Gn 32, 1-13

Mk 10, 23-31

Ř 12, 6-13

Est 4, 1-17

Mk 10, 35-45

Jk 3, 13-18

Jr 18, 1-12

Mk 10, 40-52

Žd 5, 1-10

Iz 65, 16-25

Mk 11, 1-11

Fp 2, 6-11

Sf 3, 1-13

Mk 11, 12-25

1 J 2, 18-21

Jr 17, 14-27

Mk 11, 27-33

Žd 6, 4-12

Jr 8, 7-13

Mk 12, 1-12

Fp 1, 12-20

Gn 26, 12-25

Mk 12, 13-17

Ř 13, 1-7

Př 14, 22-35

Mk 12, 18-27

1 Pt 1, 10-16

Za 14, 6-11

Mk 12, 38-44

1Te 2, 1-3

1 Pa 29, 1-9

Mk 13, 1-13

Ju 17-25

Am 9, 1-10

Mk 13, 14-23

Žd 10, 26-31

Sf 1,14-2,3

Mk 13, 24-37

Ef 5, 15-20

Da 7, 2-14

Mk 14-15

2 K 5, 14-21

PI 3, 1-15

Mk 16,1

Ř 1, 2-6

Ex 14, 15-30

Mk 16, 9-20

Ef 1,15-23

Sf 3, 8-20

L 1, 5-25

Ef 2, 1-10

Za 9, 9-17

L 1, 26-45

Ř 10, 12-21

Iz 35, 3-10

L 1, 46-55

Ko 1,25b-2,3

Iz 43,1

L 1, 57-66

1Te 5, 1-11

Iz 8,1-9,1

L 1, 67-80

2 Tm 4, 1-8

Iz 40, 6-11

L 2, 1-14

Tt 3, 4-7

Iz 9, 2-7

L 2, 15-20

Sk 13, 16-26

Iz 52, 7-15

L 2, 22-40

Ga 4, 1-7

Iz 49, 7-13

L 2, 41-52

2 Tm 1, 8-12

Jr 32, 36-44

L 3, 1-17

2 Pt 3, 14-18

Jr 4, 1-4

L 3, 21-38; 4, 1-13

Ko 1, 9-17

Iz 2, 1-5

L 4, 14-30

1 K 1, 1-9

Lv 25, 8-17

L 4, 31-44

Sk 19,1-12

Dt 18, 14-22

L 5, 1-11

1 K 4, 14-20

Iz 6, 1-8

L 5, 17-26

Ko 2, 6-12

Jr 17,5

L 5, 27-39

Ř 10, 1-11

Iz 60, 15-22

L 6, 1-11

1 J 3, 15-24

Jb 34, 21-28

L 6, 12-19

1 K 3,18-4,5

Iz 49, 14-26

L 6, 20-26

1 Pt 3, 10-8a

Dt 30, 1-10

L 6, 27-36

1 Pt 4, 12-19

Př 16, 20-32

L 7, 11-17

Žd 11, 17-22

1 Kr 17, 17-24

L 7, 36-50

Ř 4, 1-8

Gn 8, 1-11

L 9, 18-27

2 K 6, 1-10

Gn 2, 15-17; 3, 1-7

L 9, 43b-50

1 K 3, 1-7

Gn 3, 8-24

L 9, 51-62

Ga 5, 1b-10

1 Kr 19, 19-21

L 9, 57-62

1 J 2, 12-17

Gn 4, 1-12

L 10, 1-16

2 K 2, 14-3,3

Joz 1, 1-9

L 10, 17-24

Ř 6, 12-18

Iz 4, 2-6

L 10, 21-24

1 K 2,9-16

Nu 11, 16.17.24-29

L 10,25-37

Ř 13, 7-14

2 Kr 6, 15-23

L 10,38-42

2 Pt 1, 3-11

Dt 10, 15-22

L 11, 1-4

Fp 1, 3-11

Dt 6, 4-13

L 11, 5-13

Ko 4, 2-6

Ex 32, 7-14

L 11, 14-23

Sk 1,12-26

Iz 29, 18-24

L 11,27-36

Žd 2, 1-4

1Kr 10, 1-9

L 12, 2-9

Ř 8, 31-39

Gn 1, 1-13

L 12,13-31

1 Tm 6, 6-12

Kaz 6, 1-9

L 12,32-48

1 Te 4, 1-12

Př 1, 7-19

L 13, 1-9

Žd 3, 1-11

Iz 27, 2-6

L 13,10-21

Zj 4, 1-11

Gn 2, 7-15

L 13,22-35

Žd 10, 32-39

Nu 14,1-10

L 14, 1-14

Ja 2, 1-7

Př 25, 6-18

L 14,15-24

Zj 2, 1-7

Př 9, 1-10

L 14, 25-35

Zj 3, 1-6

Dt 33, 7-12

L 15, 1-10

Žd 10, 19-25

Oz 14,1-10

L 15, 11-32

Ř 6, 17-23

Jr 3,19-4,2

L 16, 1-13

Jk 4, 11-17

Am 8, 4-14

L 17, 1-10

Jk 2, 8-13

Kaz 4,17-5,6

L 17, 11-19

Ga 3, 6-14

Jon 4

L 18,1

Fp 1,27-2,5

Gn 18, 20-33

L 18, 9-14

Ř 7, 14-25

Neh 9, 26-37

L 18,35-19,10

Ř 2, 1-12

Iz 45, 18-25

L 19, 1-10

1 Pt 4, 1-11

Jr 30, 10-16

L 19, 28-44

Žd 12, 1-6

Mi 7, 1-7

L 20, 9-18

Žd 12, 18-29

Jr 32, 26-35

L 20, 37-47

Zj 21, 1-5

Iz 62,1

L 21, 1-9

2 Te 1, 3-12

Jr 14, 17-22

L 21, 10-28

Zj 11, 15-19

Iz 13, 2-13

L 21, 25-36

Ř 15, 4-13

Mal 3, 19-24

L 22-23

Žd 9,15-22.28a

Iz 52,13-53,6

L 24, 1-11

1 K 15, 12-20

Iz 54, 1-14

L 24, 13-27

Sk 3, 13-26

Iz 40, 25-31

L 24, 28-35

2 K 1,18-22

1 S 17, 31-47

L 24, 36-49

1 J2,28-3,6

Iz 40, 18-24

L 24, 46-53

Žd 1,1-2,4

2 Kr 2, 1-12

J 1, 1-8

Zj 1, 4b-8

Iz 48,12-20

J 1, 9-18

1 Tm 1, 12-17

Iz 60, 1-11

J 1, 19-28

Fp 4, 4-7

Mal 3,3-4,6

J 1, 35-51

Ef 1, 3-14

Iz 63, 7-14

J 2, 1-11

Zj 5, 1-14

Iz 51, 17-23

J 2, 13-25

2 K6,14-7,1

Ez 36, 22-28

J 3, 1-15

Ř 11,33-36

Dt 4, 31-40

J 3, 1-15

Ř 8, 1-11

Ez 11, 14-21

J 3, 16-21

Ga 2, 15-21

Iz 57, 14-21

J 3, 22-36

Ef 4, 15-24

Iz 63,15-64,6

J 4, 1-14

Ř 3, 9-22

Oz 11, 1-9

J 4, 15-26

2 K 3, 12-18

Ez 37, 15-23

J 4, 27-42

Sk 8, 1b-8.14-17

Iz 65, 1-10

J 4, 43-54

Sk 11, 1-18

Iz 11, 6-10

J 5, 10-23

Sk 17, 24-31

Iz1, 2-8.16-20

J 5, 1-9

Sk 3, 1-16

Za 8, 1-8

J 5, 24-30

Sk 4, 1-12

Oz 4, 1-12

J 5, 31-46

Žd 5,11-6,3

Iz 10,33-11,10

J 6, 1-13

1 K 11, 17-28

Ex 16, 1-7

J 6, 22-35

Žd 9, 23-28

Dt 8, 1-11

J 6, 37-40

Žd 2, 6-15

Iz 52, 1-6

J 6, 41-51

Zj 19, 11-16

Jr 31, 21-25

J 6, 52-71

Ř 5, 12-17

JI 2, 11b-17

J 7, 1-9

Žd 4, 1-11

Jr 11, 6-14

J 7, 10-24

Sk 28, 17-31

Jr 6, 16-30

J 7, 25-36

Jk 5, 16-20

Jb 9, 1-15

J 7, 37-39

Zj21,10-27

Pís 5, 2-8

J 8, 1-11

2 K 2, 1-11

2 S 12, 1-13

J 8, 12-30

Ef 3,14-21

Iz 6, 1-13

J 8, 31-47

1 K 10, 1-13

Nu 11, 1-15.23

J 8, 48-59

1 J 3, 7-14

Nu 16, 1-11

J 9, 1-23

Zj 14, 1-7

Iz 5, 4-10

J 9, 24-39

Fp 3,17-4,3

Př 8, 1-11

J 10, 1-10

Fm 4-20

Pís 6, 1-9

J 10, 11-16

1 Pt 5,1-4

Ez 34, 23-31

J 10, 22-39

Sk 20, 17-38

Mi 3

J 11, 1-25

2 K 5, 1-10

Iz 62, 6-13

J 11, 25-44

1 Pt 3, 18-27

Abd 1-15

J 11, 45-54

Ef 4,25-5,2

Jr 26, 7-15

J 11,55-12,8

Fp 1, 21-26

1 S 21, 1-10

J 12, 12-19

Zj 6, 1-17

PI 3, 19-42

J 12, 20-26

2 K 1, 3-7

Jr 16, 14-21

J 12, 27-36

Žd 9,11-15.24-28

Jr 14, 7-16

J 12, 44-50

Žd 13, 1-9a

Iz 51, 9-16

J 13, 1-17

Ef 5, 1-6

Abd 1-15

J 13,31-14,7

Sk 1, 3-11

Jr 10, 1-16

J 14, 8-17

2 K 4,7-18

Iz 32,1

J 14, 18-27

Ef 4, 1-15

Jo 2, 23-32

J 15,1

1 J 5 1-14

Jo 4, 11-21

J 15, 12-17

2 J 3-9

Př 3, 19-35

J 15, 18-25

1 J 2, 22-27

Jr 15, 15-21

J 15,26-16,4

2 K 12,1-10

Joz 24, 14-24

J 16, 4-15

1 J 1, 5-10

Ex 6, 2-8

J 16, 12-15

Ř 8, 10-17

Ez 37, 1-14

J 16, 16-28

Zj 5, 1-18

Iz 26, 1-11

J 16, 23-33

1 Tm 2 1-7

Jr 31, 31-37

J 17, 1-12

2 Pt 3, 1-13

Iz 64,1

J 17, 13-19

Žd 11, 8-16

Za 2, 5-17

J 17, 20-26

Žd 10, 11-17

Ag 2, 3-10

J 18-19

1 K 2, 1-8

Iz 63, 1-6

J 20, 1-18

1 K 15, 21-28

Jr 30, 17-22

J 20, 19-23

1 Pt 1, 3-9

Joz 4, 1-10

J 20,24-29

Ř 6, 3-11

Am 9, 11-15

J 21, 1-14

1 Pt 2,1-10

Za 3, 1-10

J 21, 15-19

Zj 19, 4-9

Pís 8, 1-7

J 21, 20-25

1 J 4,7-15

1 Kr 8 ,56-61