Jste zde

Velikonoční Triduum

Při práci na vydání sbírky eulogií podle Book of Common Worship (BCW) Presbyreriánské církve USA z r. 2018 mne zaujalo uspořádání velikonočního Tridua. Oproti průlomovému vydání z r. 1993 je doplněno vysvětlujícími úvody a dalšími liturgickými texty. S ohledem na blížící se Velikonoce jsem se rozhodl pro samostatné vydání. Eulogie jsem doplnil i dalšími texty, aby vniklý sešit byl dostatečným vodítkem při slavení Tridua.

Navrhovaný pořad reformovaných bohoslužeb se navrací ke struktuře, jakou známe z období starověku a raného středověku. Dnes je módní slavit na Zelený čtvrtek Pesachový seder. Vzbuzuje se tak dojem, že konáme poslední večeři tak, jak ji slavil Ježíš. Skutečnost je ovšem taková, že tvar Pesachového sederu je až středověkou židovskou odpovědí na křesťanské slavení. Židovské berachot se spíše vyvinuly z křesťanské anafory, než naopak. BCW proto volí slavit na Zelený čtvrtek večer večeři Páně, které předchází mytí nohou (s reformovaným důrazem na obecné kněžství si členové slavícího sboru mohou mýt nohy navzájem). Bohoslužba končí vyklizením bohoslužebného prostoru, který symbolizuje odchod Ježíše s učedníky do Getsemanské zahrady a je přípravou na Velký pátek, a shromáždění se v tichu rozchází.

Velký pátek a Bílá sobota jsou tradičně aliturgickými dny, kdy se večeře Páně neslaví. Toho se přidržuje i nová BCW. Páteční bohoslužba má tři části: blok slova jemuž dominují pašije tj. evangelijní text o utrpení s smrti Ježíše. Následně je přinesen hrubě tesaný kříž, který pomáhá vyjádřit vděčnost za naši záchranu skrze kříž Ježíšův. Třetím blokem jsou slavnostní velké přímluvy. Po nich se shromáždění v tichu rozchází.

Velikonoční vigilie se skládá ze čtyř hlavních bloků:

1. Bloku světla, jemuž dominuje velká eulogie nad velikonoční svící (paškálem), tradičně nazývaná Exultet. BCW nabízí nově vytvořený text se dvěma možnými nápěvy. S ohledem na charakter textu, který vyžaduje přebásnění, jsem překlad svěřil dceři Kláře Jíchové. Té se americké nápěvy nelíbily, tak budeme mít k disposici nápěv nový, obsahující jak sólové pasáže, tak společné aklamace způsobem, jak je dnes u tvorby velikonočních chvalozpěvů běžné.

2. Bloku slova, který nabízí výběr z 12 minibloků, z nichž každý sestává z SZ čtení, žalmu či kantika a předsednické modlitby (orace). Výběr 9 SZ čtení z RCL (ekumenického lekcionáře) je doplněn dalšími třemi texty. Potěšilo mne, že mezi doplněnými texty je příběh tří mládenců v ohnivé peci z knihy Daniel. Tento text uzavíral sérii SZ čtení každé ze šesti římských vigilií (velikonoční, svatodušní a v rámci každého kvatembru). Do nového římského lekcionáře se nedostal a tím ani do ekumenického. Čtení vyjadřuje bezmeznou důvěru v Hospodina: „Věz králi, že nám náš Bůh pomůže. Ale i kdyby nám nepomohl, stejně se soše klanět nebudeme...“ Serii SZ čtení doplňuje epištola a evangelium.

3. Bloku křtu. Rituál obsahuje jednak („velkou“) eulogii nad vodou, pokud následuje křest a („malou“), pokud je voda užita jen při obnově křtu.

4. Eucharistického bloku s eucharistickou modlitbou určenou pro tuto noc.

Momentálně probíhá jazyková úprava sešitu a věřím, že bude na začátku dubna k disposici. Zašleme jej těm, kteří si již objednali (a zaplatili) avizovanou sbírku eulogií. Ostatní si mohou sešit objednat za 50 Kč na adrese: obchod@getsemany.cz Předplatitelé Getseman nebudou platit poštovné.