Jste zde

Cesta k ekumeně v současnosti

Přednáška v rámci česko-německé konference Sdružení Ackermann-Gemeinde „Bílá hora 1620–2020“ dne 9. února 2020

 

Můj úhel pohledu

Opakovaně zde v minulých dnech zazněla výzva, abychom mluvili otevřeně a na základě své osobní zkušenosti. Této výzvy se budu držet i já. Proto prosím berte moje vystoupení jako můj úhel pohledu, který je navíc s ohledem na vymezený čas nutně výběrový a omezený. Na problematiku se dívám jako člen římskokatolické církve, který se od poloviny 90. let s různou intenzitou pohybuje v ekumenickém prostředí a téměř dvacet let jsem zaměstnán na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Setkání a rozhovory se členy různých církví pro mne nejsou výjimečnou událostí, ale naopak v podstatě každodenní náplní práce. Dlouholeté působení v tomto prostředí mě nepochybně ovlivňuje, ale nepřestávám být doma v římskokatolické církvi, kde se spolu se svými syny účastním křesťanského života, včetně života svátostného. A jak už bývá u ekumenicky angažovaných křesťanů poměrně běžným zvykem, mám tendenci být více kritický ke svojí vlastní církvi a tradici. Naopak u ostatních křesťanských církví se snažím vidět a ocenit pozitivní prvky. Odlišné důrazy v jiných církvích nevnímám jako něco, co by mě ohrožovalo a vůči čemu bych se potřeboval vymezovat, ale naopak jako něco, co mě může obohatit.

Podobný postoj jsem mimo jiné zaznamenal i u papeže Františka, který např. při generální audienci dne 22. ledna 2014, v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, s odkazem na úvodní slova z 1. listu apoštola Pavla Korinťanům uvedl:

„Apoštolův postoj je povzbuzením pro nás a pro každou křesťanskou komunitu, abychom s radostí rozpoznávali Boží dary přítomné v jiných společenstvích. Navzdory trápení způsobenému rozdělením, které bohužel stále přetrvává, přijměme Pavlova slova jako výzvu k upřímné radosti z milostí, které Bůh udělil jiným křesťanům... Je krásné uznat milost, s níž nám Bůh žehná, a ještě krásnější najít u jiných křesťanů něco, co sami potřebujeme, něco, co bychom mohli od svých bratří a sester dostat jako dar.“1

Rozporuplné hodnocení

Při přípravě na dnešní přednášku a diskusi o ekumenismu v České republice jsem dospěl ke zdánlivě rozporuplnému hodnocení.

Na jedné straně – a už to tu včera zaznělo z úst předsedy Ekumenické rady církví Daniela Ženatého2 – je práce této vrcholné ekumenické instituce v současnosti na jedné z nejlepších úrovní, jaká kdy existovala po roce 1989. Připomínám, že Ekumenická rada církví v České republice sdružuje 12 členských církví, k tomu římskokatolickou církev jako církev přidruženou a 4 církve a náboženské společnosti se statusem pozorovatele. Generální sekretář Ekumenické rady církví (Petr Jan Vinš), generální sekretář České biskupské konference (Stanislav Přibyl) a tajemník Federace židovských obcí v České republice (Tomáš Kraus) spolu intenzívně a efektivně komunikují a úzce spolupracují. Prostřednictvím Ekumenické rady církví se pokračuje v práci a rozvoji tzv. sektorální pastorace, což jsou kaplanské služby ve věznicích, v Armádě ČR, v červenci 2019 se podařilo uzavřít dohodu (mezi ČBK, ERC a MZ ČR) o kaplanské službě ve zdravotnických zařízeních, pokračuje se v jednání s Policií ČR atd. Ekumenická rada církví se podílí na různých aktivitách, např. na organizování společných ekumenických bohoslužebných setkání představitelů církví; na překladu materiálů pro Týdny modliteb za jednotu křesťanů; nově od roku 2018 se ERC, ČBK a FŽO připojila k mezinárodní akci s názvem Red Wednesday, tedy červená středa, kdy se prostřednictvím červeného nasvícení kostelů a společnými modlitbami připomínají osoby, které jsou ve světě pronásledovány pro svoji víru. A to jsem zmínil jen některé z ekumenických akcí, které se v České republice konají díky existující spolupráci na vrcholné úrovni.

Na druhé straně si myslím, že ve srovnání s 90. léty 20. století se ekumenická situace v České republice příliš nezlepšila. Dokonce si troufám tvrdit, že pozoruji v některých ohledech zhoršení atmosféry ve vztazích mezi křesťany a mezi představiteli církví.

„Diskuse o obnově sloupu“ jako příklad zhoršení atmosféry

Když mi prominete velké zjednodušení, pokusím se vám to ukázat na jednom příkladu, kterým je aktuální a i zde opakovaně diskutovaný případ vztyčení napodobeniny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, především pak různý postoj představitelů pražského arcibiskupství k této akci.

Kardinál Miloslav Vlk (1932–2017, arcibiskup pražský v letech 1991-2010, předseda ČBK 1993–2000, prezident Rady evropských biskupských konferencí v letech 1993–2001) ke snahám o obnovu Mariánského sloupu v listopadu 1993 uvedl: „Domnívám se, že není vhodná doba stavění či obnovování sloupů… Úsilí o postavení sloupu nebere dosti na zřetel současnou situaci a může vyvolávat dojem společenské netolerantnosti a činit nevěrohodnou naši ochotu sloužit druhým. Nechceme rovněž vytvářet dojem konkurence na poli ekumenismu. Ne tedy kamenné sloupy, ale živé sloupy mariánské úcty, která by nás spojovala s ostatními křesťany: Žijme jako Maria!“3

O deset let později, v souvislosti s instalací a požehnáním kopie sochy Panny Marie u kostela Matky Boží před Týnem 3. listopadu 2003, kardinál Miloslav Vlk uvedl: „Musejí se nejprve odbourat předsudky, které zatěžují mentalitu mnoha lidí.”4

Postoj jeho nástupce kardinála Dominika Duky (nar. 1943, arcibiskup pražský od roku 2010, předseda ČBK v letech 2010–2020) k obnově sloupu se postupně proměňoval. Např. v roce 2012 považoval obnovu Mariánského sloupu za „čin kulturní“, pro jehož obnovu se vyslovil „nejen jako katolík, ale jako občan, který ví, že pomníky za nic nemohou a jejich likvidací nevymažeme historii“.5 Později se za obnovu stále více zasazoval. Např. koncem září 2016 oslovil dopisem představitele církví „s prosbou na Vás, s apelem na Vaši velkorysost“, zda by „představitelé nekatolických církví dokázali deklarovat, že tuto záležitost nevnímají kontroverzně a jsou ochotni obnovu sloupu umožnit“.6 Po negativním vyjádření zastupitelů magistrátu k obnově sloupu ze září 2017 se rétorika příznivců obnovy i pana kardinála zostřila. Po několika vyjádřeních na adresu kritiků obnovy sloupu se postoj kardinála Duky vyhrotil natolik, že začátkem ledna 2020 ukončil natáčení rozhlasového rozhovoru s Pavlem Černým (předsedou Kostnické jednoty, bývalým předsedou Rady Církve bratrské, bývalým místopředsedou /2001–2005/ a předsedou /2005–2009/ Ekumenické rady církví v ČR) se slovy: „Opravdu mě mrzí, že jsme někdy spolu jednali. To, co jste teď řekl, je absolutně neekumenické pošlapání všeho.“ Natáčení se uskutečnilo v Arcibiskupském paláci dne 8. ledna, pořad byl vysílán v neděli 19. ledna 2020, tj. v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.7

Takto rozhořčeně reagoval kardinál na slova Pavla Černého: „Marie… žena, která se obětovala, která byla něžná… stala se matkou Boží… Ona je tam na tom sloupu jako žena, která dělá zlé věci, která vede boj, která zabíjí, která vraždí, která se zlobí.“

Přestože mezi oběma muži došlo v úterý 21. ledna po katolické bohoslužbě v pražské katedrále k přátelskému rozhovoru a vzájemným omluvám, zůstala tu pachuť z arogantní reakce pana kardinála, který místo vysvětlení odlišného pohledu uraženě odešel.8 Snad ani nemusím dodávat, že takové jednání jen podpořilo radikalizaci postojů na obou stranách. Zvlášť mě zaujala reakce zástupců Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu, kteří poděkovali panu kardinálovi za „jeho mužné chování“. Pavlu Černému napsali otevřený dopis, v němž jeho vyjádření označili za „neuvěřitelné a neomluvitelné“, kterým „nejenom dehonestoval Pannu Marii, ale zdiskreditoval i celé své minulé působení v Ekumenické radě církví“.9

Za určitých okolností by se jednalo o okrajovou epizodu, kdy jednomu z diskutujících prostě ruply nervy. Na základě dlouhodobějšího sledování si však myslím, že se jedná jen o jeden z řady projevů neochoty či neschopnosti pana kardinála vést věcný a klidný dialog s názorovými oponenty.

Osobně nepatřím k příznivcům obnovy napodobeniny Mariánského sloupu, ale více než samotná obnova mi vadí způsob, jakým toho má být dosaženo. A také, že je prezentován jako symbol smíření, aniž by nejprve ke skutečnému smíření došlo. Ve čtvrtek 23. ledna 2020 došlo údajně k překvapivému rozhodnutí zastupitelstva a 34 hlasy proti 11 (zdrželo se 12) byl těsně schválen návrh trestně stíhaného zastupitele Jana Wolfa (KDU–ČSL),10 kterým bylo odvoláno zamítavé stanovisko k obnově Mariánského sloupu ze 14. září 2017.11 Pan kardinál na svém profilu na Facebooku poděkoval zastupitelstvu a připojil dovětek o nápisu na sloup ve znění: „Tento mariánský sloup byl vyzdvižen jako symbol smíření a ekumenické spolupráce křesťanských církví v ČR“ Podepsány: „ČBK a ERC“ a připojený dodatek: „Je to také projev úcty k matce Ježíše Krista“. Pan kardinál zároveň dodal, že tento text byl „všemi akceptován“ „při lednovém modlitebním shromáždění představitelů církví v r. 2011 v Soukenické ulici“.

Tato informace mě zaujala, protože jsem o takové dohodě dosud neslyšel. Byl by to přece silný argument pro symboliku smíření. V komentáři k tomuto statusu jsem se tedy zeptal, zda by bylo možné tuto domluvu nějak doložit a upozornil jsem na skutečnost, že v roce 2011 se modlitební shromáždění v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů nekonalo v Soukenické, ale ve farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 2 na Vinohradech (24. ledna 2011). Zároveň jsem uvedl, že nerozumím tomu, proč následujícího roku (konkrétně 9. valné shromáždění ERC v ČR dne 28. listopadu 2012) valné shromáždění Ekumenické rady církví, které je nejvyšším orgánem Ekumenické rady církví, přijalo usnesení, že „nepovažuje za správné obnovovat sloup na Staroměstském náměstí, jehož podstavec je svými symboly příkladem náboženské netolerance.“ Mimochodem tím jen opravuji ne zcela přesné včerejší tvrzení Daniela Ženatého, že Ekumenická rada církví žádné stanovisko ke sloupu nepřijala. Odmítavá stanoviska tehdy vydala také Synodní rada Českobratrské církve evangelické (21. června 2012) i Ústřední rada Církve československé husitské (14. září 2013).12

Správcové profilu pana kardinála reagovali smazáním mého komentáře a zablokováním mé osoby. Od té doby jsem se s dotazem na tuto údajnou dohodu obrátil na některé představitele církví, ale dosud se mi nepodařilo zjistit, o jakou dohodu a s kým se mělo jednat. Zřejmě šlo o nějaké neformální, tudíž nezávazné rozhovory, na které je problematické se odvolávat.13 Pan kardinál i ve výše zmíněných dopisech představitelům církví poněkud zapomíná, že většina představitelů nekatolických církví nemůže jen tak bez důkladnější porady mluvit za celou církev a její členy. Při jednání s ekumenickými partnery je třeba mimo jiné respektovat odlišnou eklesiologii, tedy odlišné pojetí nekatolických církví, kde je pro získání stanoviska potřeba přece jen trochu větší diskuse, než na jakou jsme zvyklí z autoritativního jednání některých římskokatolických biskupů.

Jiná „otrávená ekumenická poznámka“

Omlouvám se, že jsem se možná až příliš moc věnoval této jedné události, kterou nepovažuji ani za tak zásadní pro ekumenu – což ostatně včera potvrdil i Daniel Ženatý. Chtěl jsem na ní ukázat určité jednání, které podle mne přispívá ke zhoršení ekumenické atmosféry i důvěry mezi představiteli církví.

Jak už jsem uvedl, vnímám i další drobné příspěvky, které atmosféru důvěry v rámci ekumenické spolupráce do určité míry otravují. Např. v posledním úředním věstníku pražské arcidiecéze, v Acta curiae z ledna 2020, v Úvodníku pan kardinál napsal, že vstupujeme do roku, ve kterém si budeme připomínat události roku 1990. Mimo jiné uvedl:

„S tou suverenitou státu to nebylo docela snadné… Bylo tomu obdobně i v nastolování svobody církve, kterému nejenom bránily levicové proudy, ale i protestantské církve (požadavek ERC, aby v případě biskupů byl požadován státní souhlas, aby nebyla zřízena nunciatura, ale pouze delegatura, či internunciatura Apoštolského stolce).“14

Toto rýpnutí do „protestantských církví“ mě překvapilo. Oslovil jsme některé kolegy historiky, kteří se věnují problematice československo–vatikánských vztahů. Nic o tom nevěděli. Požádal jsem pracovnice archivu Českobratrské církve evangelické, zda by k tomu zkusily něco najít – jedná se totiž o příliš mladý archivní materiál, který běžně není badatelům přístupný. Nic nenalezly. Tím nemůžu vyloučit, že k nějakému takovému vyjádření mohlo dojít, ale dost dobře nerozumím tomu, proč to takto s drobnou výčitkou a ve spojení s „levicovými proudy“ pan kardinál zmiňuje. To se podle mne mezi partnery dialogu nebo dokonce dobrými přáteli prostě nedělá.

Klíč k porozumění změněné atmosféry: Schází „ekumenické přátelství“

Mám pocit, že mi nakonec i tato poznámka přece jen poskytla určitý klíč k porozumění změněné situaci oproti situaci v 90. letech, i když vím, že opět půjde o určité zjednodušení.

Domnívám se, že schází dobré přátelské vztahy a skutečná důvěra mezi některými nejvyššími představiteli církví. Ekumenicky vstřícné prostředí v 90. letech, zvlášť v jejich 2. polovině, výrazně ovlivnil přátelský vztah – podle některých se jednalo dokonce o určité duchovní souznění – mezi kardinálem Miloslavem Vlkem (1932–2017) a Pavlem Smetanou (1937–2018, synodní senior ČCE v letech 1991–2003, předseda ERC v letech 1995–2000). Přitom nešlo jen o jejich přátelský vztah, ale i o jejich veřejná vystoupení.

Např. v roce 1995 se primas české katolické církve kardinál Miloslav Vlk poprvé v dějinách zúčastnil oficiálních oslav Jana Husa v pražské Betlémské kapli. O rok později v roce 1996 zase při oslavách v Husinci, v Husově rodišti, vyslovil politování nad jeho smrtí. V reakci na tato prohlášení a také na slova Jana Pavla II. během jeho třetí návštěvy v České republice v roce 1997 (25. – 27. dubna 1997) veřejně přiznal podíl viny a selhání evangelíků na rozdělení církve také synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v České republice Pavel Smetana při svém projevu na Velehradě 5. července 1997.

Nechyběly ani krizové momenty. Když během druhé papežovy návštěvy v roce 1995 (20. – 22. května 1995) došlo ke krizi v souvislosti se svatořečením katolického kněze ze 17. století, Jana Sarkandera, došlo o rok později (v červnu 1996) k založení Komise pro studium rekatolizace českých zemí v 16. – 18. století, která vznikla při České biskupské konferenci a Ekumenické radě církví v České republice. Společně jí předsedali Miloslav Vlk a Pavel Smetana.

Stranou ponechám úspěšné působení Komise pro studium problematiky, spojené s osobností, životem a dílem M. Jana Husa, založené v roce 1993, jejíž činnost zakončila v prosinci 1999 mezinárodní konference v Římě, během které vyjádřil papež Jan Pavel II. „hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Jan Hus vydán a nad následnou ranou, která se tímto způsobem rozevřela v myslích a srdcích českých lidí a stala se zdrojem konfliktů a rozdělení.“

V návaznosti na konferenci o Husovi vydali 1. ledna 2000 Miloslav Vlk a Pavel Smetana společné prohlášení, ve kterém mimo jiné ocenili práci Husovské komise jako „zkušenost bratrské spolupráce, vzájemné úcty a především úcty k pravdě“, ve kterém šlo více než jen o „náboženskou toleranci“, protože šlo „o živé znamení pravdy, osvobozující k lásce“. Povzbuzeni k dalším odvážným krokům při hledání jednoty křesťanů v různosti spatřovali v práci historiků pobídku k závazku usilovat o to, „aby se nejen Husova postava a jeho dílo, ale i další sporné otázky napříště nestávaly příčinou osočování, konfesijní polemiky a kulturního boje“. Proto by příštím konkrétním krokem měla být „společná práce odborníků různých křesťanských církví na vypracování ekumenické učebnice církevních dějin v České republice“.15

K napsání takové společné ekumenické učebnice dodnes nedošlo. Jen pro zajímavost dodávám, že když po pěti letech, v roce 2005, skupina historiků z různých církví připravila dokument pro 2. zasedání tzv. plenárního sněmu katolické církve s názvem „Putování církve českými dějinami“, byl Českou biskupskou konferencí stažen z jednání. Hlavním odpůrcem tohoto dokumentu byl kardinál Dominik Duka, podle kterého v textu „nebylo dostatečně zhodnoceno stanovisko v otázce husitství, pobělohorského období a 19. a 20. století“.16 Téma měla nově zpracovat odborná komise v rámci ČBK. Její složení ani výsledky práce, pokud vím, nebyly zveřejněny.

Klíč k porozumění změněné atmosféry: Křesťané v boji

Když se vrátím k poznámce pana kardinála o protestantských církvích a levicových proudech, které údajně v roce 1990 bránily „nastolování svobody církve“, uvědomil jsem si nad ní ještě jinou věc. Kromě chybějícího přátelství a důvěry mezi představiteli církví se situace podle mne změnila v tom, že se křesťané a představitelé církví dnes více zapojují do různých polemik a sporů a méně jsou vnímáni jako „tvůrci pokoje a smíření“. Opět se samozřejmě jedná o určité zjednodušení, ale mám pocit, že i přes různá tehdejší napětí a rozepře byli křesťané v 90. letech více vnímáni jako ti, co se angažují ve prospěch dobra především pokojnou cestou a příkladem. Ať už to byla práce s mnoha propuštěnými během tehdejší velké amnestie začátkem roku 1990 nebo později práce ve věznicích. Zvlášť v tomto společenství je třeba zmínit příkladnou snahu křesťanů na poli česko-německého smíření. Troufám si říct, že to byly odvážné kroky křesťanů, které nebyly vždy ostatní společností chápány nebo oceňovány.

Oproti tomu z posledních let mám pocit, že křesťané se nejenom méně angažují ve prospěch pokoje a smíření, ale dokonce se mi mnohdy zdá, že spíše přilévají pomyslný olej do ohně různě vyhrocených debat. Opět by se dalo poukázat na bouřlivé diskuse kolem obnovy Mariánského sloupu, která nerozděluje jen některé křesťany, ale také historiky, kunsthistoriky, památkáře nebo politiky. Je to ale celá řada dalších témat, které budí kontroverze, jako např. migranti, islám, sexuální menšiny, vztahy k prezidentovi nebo předsedovi vlády, do kterých vstupují někteří křesťané leckdy s ostře vyhrocenou rétorikou.

Uznávám, že se atmosféra ve společnosti výrazně změnila. Rozvoj sociálních sítí místo očekávané snadné dostupnosti informací a prohloubení vzdělanosti a přehledu lidí ve společnosti přinesl výrazné zostření jakýchkoliv debat a výraznou polarizaci společnosti, kterou umně využívají političtí stratégové, obchodníci nebo i nepřátelské mocnosti. Jsme zaplaveni množstvím zpráv a dezinformací, takže je mnohdy obtížné hledat odpověď na slavnou Pilátovu otázku nebo spíš povzdech: „Co je pravda?“ Mnozí se nechali opanovat strachem, jiní s nekalými úmysly vědomě strach šíří. Domnívám se, že změna situace ve společnosti zastihla většinu křesťanů a křesťanských církví nepřipravených. Důvody, proč mnozí křesťané tak snadno podlehli strachu a bojové mentalitě, neznám. K jejich zjištění bude potřeba větší časový odstup a hlavně odvaha k poctivé sebereflexi. Osobně to považuji za selhání křesťanů, pro které tyto věci časné, v jistém smyslu věci vedlejší, se staly důvodem pro nová rozdělení. V souvislosti s ekumenismem je třeba zmínit, že tu zřejmě neblaze zafungovala i určitá ztráta historické paměti nebo nedůslednost při přijímání a podpisu různých prohlášení. Mám na mysli různé „závazky“ obsažené v dokumentu Charta Oecumenica, přijatém evropskými církvemi v roce 2001 (za Radu evropských biskupských konferencí dokument podepsal tehdejší předseda kardinál Miloslav Vlk), zástupci osmi českých církví dokument podepsali 22. ledna 2007.17 Text se mimo jiné vyjadřoval k problematice migrace, islámu, náboženské snášenlivosti i k otázce tzv. křesťanských hodnot, na které se dnes kdekdo odvolává. Podle mne, kdyby byl tento dokument brán skutečně vážně, mohly být církve lépe připraveny na pozdější diskuse a určitou dezorientaci některých křesťanů.

Z mého pohledu k většímu bojovému nasazení katolíků určitým způsobem přispěl pontifikát papeže Benedikta XVI. (2005–2013). Opět se jedná o určité zjednodušení, ale jeho zápas proti relativismu mnohým rezonoval s představou kulturních bojů, kulturních válek, mezi liberální a konzervativní částí společnosti, jejichž důsledkem je často rozdělení. Možná si to dnes uvědomujeme ještě o trochu víc, když vnímáme, že papež František se do těchto bojů nepouští, klade větší důraz na smíření a pokoj, na dialog různých názorových směrů, na mírové soužití a odmítání násilí.

V českém prostředí je pontifikát papeže Benedikta XVI. spojen s přilnutím některých konzervativních kruhů ke katolické církvi, což bylo zřejmé zvlášť u tehdejšího prezidenta Václava Klause (prezident v letech 2003–2013).18 Domnívám se, že zde postupně vznikalo určité spojenectví v boji proti domnělé nebo skutečné relativizaci, do kterého se někteří církevní představitelé nechali vtáhnout až příliš. K tomu přistoupila problematika majetkového vyrovnání z roku 2012, která sice nastavila parametry pro postupnou finanční odluku mezi státem a církvemi, na druhou stranu zatížila církve mnoha „materiálními starostmi“ a vedla je k potřebě pragmaticko-politického uvažování, leckdy na úkor prorocko-kritického hlasu. Velmi zjednodušeně řečeno: Pro samou starost o lesy, které likviduje kůrovec, a nemovitosti, které nevynášejí tak, jak si někteří představovali, už nezbývá moc místa pro teologii a pro uvažování nad „znameními času“.

Mnohem snadněji se tak podlehne černobílému rozdělení na „my“ a „oni“. V boji proti reálnému nebo smyšlenému nebezpečí různých -izmů se vytvářejí nová společenství a nové bojové linie. Pocit ohrožení může zužovat prostor pro pluralitu přístupů, teologií a spiritualit, redukovat vidění světa na pohled „kdo není s námi, je proti nám“. Pod tímto zorným úhlem se „protestanti“ mnohem snáze promění z „bratrů v Kristu“ na ty, kteří nám už tehdy bránili při „nastolování svobody církve“.

Katolická církev v ČR na rozcestí

Podle mého se dnes katolická církev v České republice nachází na určitém rozcestí, a to hned v několika oblastech. Myslím si, že se to týká i jejího angažmá v ekumenických vztazích. Bude velmi důležité, zda nový předseda České biskupské konference, který bude zvolen v dubnu 2020, a nový pražský arcibiskup, jehož jmenování je možné v tomto roce očekávat, bude mít dost odvahy a síly změnit současný konfrontační styl, který se v římskokatolické církvi v ČR šíří.

Mám pocit, že je třeba věnovat méně energie na obnovu slavností a památek minulosti a místo toho se více soustředit na hledání nových forem církevního života a dialogu s dnešním světem při vší jeho složitosti. Přitom můžeme mít před sebou dvě výzvy. Jednak papeže Jana Pavla II., který při své první návštěvě Československa před 30 lety vyjádřil naději, „že dojde k závažným krokům na cestě bratrského smíření a opravdové jednoty v Kristu“. Jizvy minulých staletí podle něj „volají po změně mentality a po zcela nových vztazích“.

Druhou výzvou mám na mysli text společného katolicko-luterského prohlášení u příležitosti připomínky reformace, podepsané předsedou Světového luterského svazu Munibem Younanem a papežem Františkem ve švédském Lundu v říjnu 2016. V závěru prohlášení je výzva pro všechny luterské i katolické farnosti a společenství, ať jsou „odvážné a kreativní, radostné a plné naděje a nadále se nasazují v tomto velkolepém dobrodružství, jež nás čeká“.19 Zaujalo mě, když papež František při návštěvě sídla Světové rady církví v Ženevě v červnu 2018 (konkrétně 21. června 2018) označil ekumenismus za „skvělý podnik se ztrátou“ (“una grande impresa in perdita”).20 Podle tohoto pojetí je ekumenismus vlastně ztráta, ale ztráta ve prospěch evangelia, tedy jakési biblické zmaření sebe, aby mohlo vyniknout to podstatnější než jsem já, resp. moje tradice. Tato myšlenka se mi líbila. Studentům říkám – a i vám jsem to v úvodu řekl – , že správné pochopení ekumenismu, resp. setkávání se s druhými, by mělo být vzájemným obohacováním, ale na druhou stranu podle mne ta skutečná ekumena musí trochu bolet, resp. by měla drobně relativizovat „moje jistoty“, abych byl ochoten a schopen být otevřen něčemu většímu, co třeba převyšuje moje dosavadní představy.

Nezapomeňme na ženy!

Tady by se hodilo skončit. Byla by to dobrá tečka. Ale já si dovolím připojit ještě jednu drobnou poznámku. Považuji ji za důležitou, protože se týká všech církví v České republice. Ve srovnání s činností křesťanů a křesťanských organizací ve světě mi v českém křesťanském prostředí schází jedno výrazné téma. Tím je důraz na rovnost mezi mužem a ženou a ochrana žen proti násilí.

Všechny tři velké ekumenické organizace, které pravidelně sleduji, Světová rada církví, Světové společenství reformovaných církví a Světový luterský svaz se v roce 2019 připojily ke kampani „16 dní aktivismu proti násilí na ženách“, která se konala od 25. listopadu (tento den je od roku 1999 vyhlášen OSN jako „Mezinárodní den proti násilí na ženách“) do 10. prosince, což je „Mezinárodní den lidských práv“. V českých církvích jsem o tom nezaznamenal žádnou zmínku.

Podobně je to s kampaní Světové rady církví s názvem „Thursdays in Black“, která má kořeny v Desetiletí solidarity církví se ženami (1988-1998). Nošením černého oblečení dávají lidé najevo svoje úsilí o svět bez násilí, opět myšleno především násilí na ženách.21

Přitom násilí na ženách je i v České republice závažným problémem. Podle dostupných mezinárodních statistických údajů se v České republice obětí fyzického nebo sexuálního násilí stala každá třetí žena, přičemž každá desátá žena čelila pronásledování a každá dvacátá byla znásilněna. Většina fyzických a sexuálních napadení proběhla ze strany partnera. Míra nahlášení těchto násilných činů však nepřekračuje hranici 8 %.22

Osobně považuji za velkou ostudu a skandál, jakým způsobem někteří představitelé katolické církve v ČR bojují proti ratifikaci „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“, která je známá pod názvem Istanbulská úmluva. Ale to by bylo na samostatnou debatu.

Myslím si, že na docenění role žen v církvích a na výraznější uplatnění jejich charismat při správě církve, si budeme muset ještě počkat. V našem prostředí se to týká všech církví, tedy i těch, které ženy ordinují k duchovenské službě.23

1 Papež František. Modleme se, aby pohoršení nejednoty pominulo. Promluva při generální audienci 22. ledna 2014. Radio Vaticana, 22.1.2014. Dostupné online: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=19457

Když jsem pro potřeby německého překladu dohledal německou verzi promluvy, s překvapením jsem zjistil, že český překlad bez jakéhokoliv grafického upozornění v textu vynechal větu (já její absenci v citátu v textu označil třemi tečkami): „Máme stejný křest, stejného Ducha svatého, který nám dal milost: To chceme uznat a radovat se z toho.“ Překvapilo mě to, zvlášť když jsem si ověřil, že všechny dostupné jazykové verze tuto větu obsahují. Pro mne to není ani zdaleka první doklad nespolehlivosti, v některých případech dokonce tendenčnosti, české redakce vatikánského rádia viz: http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents/papa...

2 Ve svém příspěvku jsem opakovaně reagoval na některá vyjádření předsedy ERC a synodního seniora ČCE Daniela Ženatého, která zazněla předchozího dne v rámci panelové diskuse.

3 Martin Vaňáč. Naslouchat u rodinného krbu. Ekumenický odkaz kardinála Miloslava Vlka. Český bratr, 2017, č. 5. Dostupné online: http://www.ceskybratr.cz/archives/13869

4 Kardinál posvětil kopii sochy z mariánského sloupu. Katolický týdeník, roč. 14, č. 46, 16.11.2003, s. 7. Viz též Martin Vaňáč. Bude mariánský sloup na Staroměstském náměstí sloupem smíření? Getsemany, č. 290, únor 2017. Dostupné online: https://www.getsemany.cz/node/3398

5 Dominik Duka: Obnova mariánského sloupu je čin kulturní. Český rozhlas, 15.7.2012. Dostupné online: https://radiozurnal.rozhlas.cz/dominik-duka-obnova-marianskeho-sloupu-je...

6 V dopise zaznívá i poznámka, ze které je zřejmá určitá soutěživost s jeho předchůdci: „Nemusím jistě zastírat, že můj nástup do úřadu provázely pochybnosti o tom, zda budu schopen vést nadále ekumenický dialog, započatý kardinálem Tomáškem a oživovaný kardinálem Vlkem. Myslím, že v oněch minulých letech jsme dokázali a ukázali, že tyto pochybnosti nemají opodstatnění: společná služba vojenských kaplanů, spolupráce diakonie a charity a mnohé další konkrétní úsilí včetně oněch „restitucí“ jsou dle mého větším přínosem, než by byla pouhá vnější účast na ekumenických shromážděních.“ Ke kardinálovu dopisu viz Martin Vaňáč. Bude mariánský sloup na Staroměstském náměstí sloupem smíření? Getsemany, č. 290, únor 2017. Dostupné online: https://www.getsemany.cz/node/3398

7 Záznam diskuse viz Diskuse o Mariánském sloupu štěpí společnost, rozčílila i kardinála Duku. Český rozhlas Plus, 19.1.2020. Dostupné online: https://plus.rozhlas.cz/diskuse-o-marianskem-sloupu-stepi-spolecnost-roz...

O natáčení pořadu se zmínil Pavel Černý ve svém článku Pavel Černý. Dvě interpretace poslání Panny Marie. Bohorodička a její uctívání z pohledu známého protestantského kazatele a teologa. Magazín Christnet, 18.1.2020. Dostupné online:

http://www.christnet.eu/clanky/6334/dve_interpretace_poslani_panny_marie...

8 Pavel Černý: S kardinálem Dominikem Dukou jsme se usmířili v katedrále. Magazín Christnet, 22.1.2020. Dostupné online: http://www.christnet.eu/zpravy/29977/pavel_cerny_s_kardinalem_dukou_jsem...

9 Otevřený dopis kazateli Pavlu Černému. 22.1.2020. Dostupné online: https://www.marianskysloup.cz/clanky/aktuality/otevreny-dopis-kazateli-p...

10 Jan Wolf patří mezi devět lidí, které začátkem listopadu 2019 Policie ČR obvinila kvůli manipulaci při rozdělování dotací do sportu z pražského magistrátu. Radek Nohl. Policie obvinila devět lidí z pražského magistrátu. Jde o dotace do sportu. Seznam Zprávy, 11.11.2019. Dostupné online:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/policie-obvinila-dehet-lidi-z-prazske...
Iniciátorem vyšetřování byla Transparency International, která na možné manipulace s přidělováním sportovních dotací v Praze upozornila již v květnu 2017. V červnu 2018 kvůli tomu zasahovala Policie ČR na magistrátu a v listopadu 2019 se rozhodla obvinit devět osob. Viz Po trestním oznámení Transparency na nesrovnalosti v přerozdělování sportovních dotací na pražském magistrátu nyní policie obvinila devět lidí. Transparency International, 11.11.2020. Dostupné online: https://www.transparency.cz/po-trestnim-oznameni-transparency-na-nesrovn...

Jan Wolf, podnikatel a politik, je vnímán jako kontroverzní postava pražské KDU–ČSL (v letech 2013-2019 byl předsedou krajského výboru KDU–ČSL v Praze, v současnosti je místopředsedou krajského výboru v Praze a předsedou okresního výboru Prahy 1). V souvislosti s diskusemi kolem Prague Pride v Praze jsem ho zmínil jako tradičního podporovatele pražských dotací pro barokní slavnosti Navalis v minulých letech, které se v loňském roce pokusili omezit především Piráti. Rovněž jsem zmínil, že za mnohými zdánlivě ideovými spory může jít ve skutečnosti o finance a vlastní zájmy. Viz Martin Vaňáč. Polská homofobní kampaň se přelévá do české církve. Getsemany, č. 318, září 2019. Dostupné online: https://www.getsemany.cz/node/3657

Pořadatel slavností Navalis, firma Pražské Benátky Zdeňka Bergmana nebo firma Stavitelství Řehoř, černošického podnikatele Petra Řehoře, která realizuje stavební práce v souvislosti s obnovou Mariánského sloupu, jehož obnovu dlouhodobě podporuje (a zřejmě se podílel na manipulaci s vyjádřeními představitelů církví, resp. zamlčení kontroverznosti obnovy pro některé z nich, aby u tehdejšího starosty Prahy 1 z TOP 09 Oldřicha Lomeckého získal stavební povolení viz Martin Vaňáč. Bude mariánský sloup na Staroměstském náměstí sloupem smíření? Getsemany, č. 290, únor 2017. Dostupné online: https://www.getsemany.cz/node/3398), to jsou jen některé postavy vytvářející zvláštní koalici, ke které má blízko pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Např. byl kardinál Duka požehnat nové sídlo firmy Petra Řehoře viz Pavel Hradilek. Mariánský sloup a návrat do baroka. Getsemany, č. 317, léto 2019. Dostupné online: https://www.getsemany.cz/node/3647

Politické pozadí rozhodnutí zastupitelstva o obnově sloupu tvořilo vzrůstající napětí v současné koalici na magistrátu, které tvoří Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN, za tuto koalici byl ve volbách na podzim 2018 zvolen i Jan Wolf). Po dlouhodobých sporech, především po kritice primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), ke které se několikrát veřejně připojil i kardinál Dominik Duka, bylo v pondělí 20. ledna 2020 zahájeno tzv. dohodovací řízení, aby se předešlo rozpadu koalice. Viz Pražská koalice zahájila dohodovací řízení. TOP 09 kritizuje primátora Hřiba. ČT 24, 20.1.2020. Dostupné online: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3034534-o-budoucnosti-prazske-koali...

Varovným signálem mohl být týden předtím (14. ledna 2020) pád koalice na Praze 1, kde tři ze čtyř členů uskupení My, co tady žijeme (KDU–ČSL, STAN, Iniciativa občanů) vypověděli koaliční smlouvu s Prahou 1 Sobě, Piráty a Zelenou pro jedničku a spolu s dosud opozičními zástupci TOP 09, ANO a ODS vytvořili novou koalici s novým starostou. Jedním z „přeběhlíků“, jejichž hlas rozhodl o pádu koalice, byl Petr Burgr z obvodního výboru KDU–ČSL Prahy 1, kterému předsedá právě Jan Wolf. Podle interních zpráv z KDU–ČSL Jan Wolf podporoval tento krok, který podle sesazeného starosty Prahy 1 Pavla Čižinského znamená „návrat starých pořádků“. Podobně už v dubnu 2019 položil stávající koalici na Praze 4 „přeběhlík“ Josef Svoboda z KDU–ČSL, ale tam se to stalo přes nesouhlas místní lidovecké organizace.

S ohledem na tyto souvislosti mám pocit, že rozhodnutí pro obnovu sloupu je spíše výsledkem zápasu různých zájmů, zákulisních jednání a momentální politické konstelace než cestou smíření různých názorů a výkladů jeho symboliky.

11 Pro zájemce záznam z jednání zastupitelstva: Stenozápis z 13. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 23. ledna 2020 Dostupné online: http://www.praha.eu/public/88/fd/76/3100642_1058931_zhmp200123.pdf Viz také záznam z předchozího jednání zastupitelstva o obnově sloupu: Stenozápis z 29. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. září 2017 Dostupné online: http://www.praha.eu/public/3f/2f/27/2515998_810462_zhmp170914.pdf

12 S příslušnými odkazy viz Martin Vaňáč. Bude mariánský sloup na Staroměstském náměstí sloupem smíření? Getsemany, č. 290, únor 2017. Dostupné online: https://www.getsemany.cz/node/3398

13 Zdá se, že si je této nezávaznosti vědom i kardinál Dominik Duka, když v odpovědi na otevřený dopis Pavla Černého z července 2019 uvedl, že tento projekt byl „diskutovaný a nebyrokraticky přijatý v lednu 2011“. Monika Klementová. Odpověď na otevřený dopis Pavla Černého. Cirkev.cz, 3.7.2019.

Dostupné online: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190703odpoved-na-otevreny-dopis-pavla...

14 Dominik Duka. Úvodník. Acta curiae archiepiscopalis pragensis. 2020/1, s. 2.

15 Miloslav Vlk, Pavel Smetana. Společné prohlášení k římskému sympoziu o M. Janu Husovi. In: František Holeček, Zdeněk Vybíral, Miloš Drda (eds.). Jan Hus na přelomu tisíciletí. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia. Papežská lateránská universita Řím, 15. – 18. prosince 1999. Ústí nad Labem: Albis international, 2001, s. 27-30 (zvl. s. 29)

16 Dominik Duka. Reakce biskupa Duky na článek v Lidových novinách. Cirkev.cz, 5.12.2006. Dostupné online: https://www.cirkev.cz/archiv/061205-reakce-biskupa-duky-na-clanek-v-lido...

17 Jana Šustová. Představitelé českých církví podepsaly Ekumenickou chartu. Český rozhlas, 23. 1. 2007. Dostupné online: https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/predstavitele-ceskych-...

Tehdy jsem se spolu s prof. Pavlem Filipim podílel na určité osvětě kolem tohoto textu, který v některých církevních kruzích budil kontroverze a odmítnutí. Viz např. Martin Vaňáč. Pozitivní hlas evropských křesťanů (O Ekumenické chartě). Český bratr 2007, č. 1, s. 8; Petr Veber. Otázky kolem podpisu Ekumenické charty. Tamtéž, s. 8-9; Martin Vaňáč. Ekumenická charta. Křesťanská revue 2007, č. 2, s. 28-30; Štěpán Havlíček. Je Charta Oecumenica právním závazkem? V Praze se konala diskuse o ekumenickém prohlášení. Magazín Christnet, 30.3.2007. Dostupné online: http://www.christnet.eu/clanky/3755/je_charta_oecumenica_pravnim_zavazke...

18Toto sblížení jsem mimo jiné sledoval v obsáhlém článku Martin Vaňáč. Obavy a starosti pražského arcibiskupství ve svatém roce milosrdenství. Salve 27, 2017, č. 1, s. 33-98.

19 Viz Společné prohlášení u příležitosti katolicko-luteránské připomínky Reformace. Radio Vaticana, 31.10.2016. Dostupné online: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=24649
K tomu můj komentář Martin Vaňáč. Buďte odvážní a kreativní! K návštěvě papeže Františka ve Švédsku. Magazín Christnet, 6.11.2016. Dostupné online: http://www.christnet.eu/clanky/5807/budte_odvazni_a_kreativni.url

20 Viz Ekumenismus je „ztrátový podnik“. Homilie římského biskupa na ekumenické bohoslužbě, Ženeva – sídlo SRC. Radio Vaticana, 21.6.2018. Dostupné online: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27852

21 V kontextu světového ekumenického hnutí je toto téma začleněno do širšího rámce, kterým je „Putování za spravedlností a mírem“, což je motto Světové rady církví od posledního valného shromáždění v korejském Busanu v roce 2013. V této věci se její úsilí dobře shoduje s prioritami papeže Františka, který se v řadě svých prohlášení také věnuje otázkám sociální spravedlnosti a ochrany lidských práv. V roce 2021 bude na 11. Valném shromáždění Světové rady církví v německém Karlsruhe vyhlášeno téma nového osmiletého období: „Kristova láska hýbe světem ke smíření a jednotě“.

22 16 dní aktivismu proti násilí na ženách vrcholí oslavou Mezinárodního dne lidských práv. To je rovnost!, 8.12.2017. Dostupné online: http://www.tojerovnost.cz/cs/16-dni-aktivismu-proti-nasili-na-zenach-vrc...

23 Kazatel Církve bratrské, teolog a religionista Pavel Hošek např. v souvislosti s postavením žen v Církvi bratrské uvádí: „Myslím si, že církev je v této věci na křižovatce. Věřím, že jí Duch svatý vede a že není všechno jednou provždy definitivně hotové... Situace v Církvi bratrské je myslím příznačná: V řadě staršovstev jsou sestry. Ovšem rozdíl mezi presbyterem (tedy starším) a tím, kdo je pověřen kázáním Božího slova, není v novozákonních svědectvích jasný. Leckde se má za to, že staršovstvo je kolektivním vedením sboru a je už pak jedno, kdo je staršovstvem pověřen k tomu, aby kázal. Pokud je tedy tolik sester ve staršovstvech po celé Církvi bratrské v ČR, není úplně jasné, proč by nemohly vstupovat i do jiných služeb, třeba i na plný úvazek“. Tomáš Coufal. Ženy ve vedení? Církev je na křižovatce říká teolog Pavel Hošek. Život víry, 31, leden 2020, s. 12–13.

Pro zajímavost doplňuji přehled, jaká je situace ohledně ordinované služby žen v církvích v rámci ERC v ČR (podle informačního textu vypracovaného Ekumenickou radou církví v ČR s názvem „Křest, eucharistie, duchovenská služba v církvích ERC“):

1) Apoštolská církev ordinaci žen ve své ústavě umožňuje, ale v praxi ženy pastory nemá. 2) Řády Bratrské jednoty baptistů nevylučují ordinaci žen. 3) V Církvi bratrské ordinace ke kazatelské službě není. 4) Církev československá husitská světí ženy od roku 1947. 5) Českobratrská církev evangelická uskutečňuje ordinaci žen od roku 1953. 6) Evangelická církev augsburského vyznání dosud žádnou ženu neordinovala, ale službu v ní koná farářka ordinovaná v Evangelické církvi augsburského vyznání na Slovensku. 7) Evangelická církev metodistická ordinaci žen umožňuje. 8) Jednota bratrská také ano. 9) Pravoslavná církev ne. 10) Slezská církev augsburského vyznání ano. 12) Starokatolická církev umožňuje jen diakonát, od roku 2003 existují ženy-jáhenky.