Jste zde

Jeden chléb, jeden kalich

Při večeří na rozloučenou vzal Ježíš chléb, vzdal díky, lámal a dával. Podobně činil s kalichem. Tomu v obnovených liturgiích napříč denominacemi odpovídají části eucharistického bloku: příprava darů, eucharistická modlitba, lámání chleba a přijímání. Symbolika jezení z jednoho chleba a pití z jednoho kalicha je pro eucharistickou slavnost konstitutivní. Tuto symboliku zamlžují různé praktiky, jako užívání předem vyrobených částek („malých“ hostií), nakrájení chleba na kousky před bohoslužbou, užívání kalíšků pro jednotlivé přijímající, užívání nealkoholického moštu atd. Současná doba vyžaduje určité nároky, pokud chceme symboliku jednoho chleba a jednoho kalicha zachovat. Je třeba se vyvarovat různých strachů, iracionalit, ale zároveň se chovat zodpovědně a nepřispívat k šíření nákazy.

Během řady rozhovorů v průběhu letošního jara a léta jsem sdílel poznatky z mikrobiologického výzkumu přijímání z kalicha, o kterém jsem si před lety četl, ale nevěděl jsem kde, nedokázal jsem na práci odkázat. Nyní jsem článek znovu objevil. Jeho výhodou je, že nepochází z prostředí církví a vychází z experimentů. Poznatky jsou využitelné při současné pandemii, která se šíří kapénkami, případně dotykem. Řada prací se v minulosti věnovala nebezpečí přenosu HIV, ale ten pro přijímání z jednoho kalicha nepředstavuje zásadní problém, neboť se nákaza šíří jinou cestou. Experimenty přijímání s Covidem 19 dosud nemáme a asi by byl etický problém je provádět.

Journal of Hygiene vydávaný Univerzitou v Cambridge otiskl v roce 1967 článek Experiments on the communion cup1 (Pokusy s kalichem při přijímání). Betty C. Hobbsová, Jill A. Knowldenová a Anne Whitová v něm popsaly experimenty prováděné s dobrovolníky, které modelovaly proces přijímání z jednoho kalicha, odebíraly vzorky pro mikrobiologické testování, jak z povrchu kalicha, tak z vína v něm. Výzkum zadal britský Medical Research Council (Rada pro lékařský výzkum), aby posoudil zdravotní rizika přijímání z jednoho kalicha.

Bylo užito víno o obsahu alkoholu 14,5 %, stříbrný kalich, uvnitř pozlacený o průměru 12 cm. Byla testována kontaminace povrchu kalicha i vína v něm při různých způsobech pití. Dobrovolníci pili buď ze stejného místa, s otáčením kalicha, bez otírání i s otíráním plátěnou utěrkou (purifikatoriem). Každé kolo experimentu bylo vícekrát opakováno.

Při dalších experimentech byly testovány sliny deponované na povrch kalicha a byl měřen čas přežití vybraných mikroorganismů v nich obsažených. Bylo též testováno přežití těchto mikroorganizmů přímo ve víně.

Zájemce o detailní metodiku experimentů (vč. metodiky odběru vzorků a jejich kultivaci), jednotlivé výsledky a diskusi nad dřívějšími pracemi odkazuji na zdrojový článek.

Celkové výsledky ukázaly, že povrch vzácných kovů mikroby spolehlivě ničí, ovšem je k tomu potřeba čas v řádu minut,2 což je v praxi nevyužitelné, když čas mezi přijímajícími je asi 5 sekund (tento čas byl užit při experimentech). Rovněž vodný roztok alkoholu mikroby spolehlivě ničí, ale je opět třeba delší čas, než je prakticky možný.3 Střídání místa pití má vliv pouze v prvním kole otáčení kalicha, v dalších je již zanedbatelný. Co má však velký vliv, je očištění místa pití utěrkou – podíl kontaminantů klesne o řád. Potěšitelné je, že podíl kontaminantů, které se dostanou do vína, je nižší, než těch (ovlivněno typem kontaminantu), které zůstanou na povrchu kalicha a s časem se velmi rychle snižuje.

Jaké doporučení pro přijímání na základě těchto „tvrdých“ dat a současných vědomostech o Covidu 19 lze dát:4

1. Mýt si ruce mýdlem před bohoslužbou. Pro Covid 19 je kůže rukou ideálním prostředím k životu.5 Je to důležité zejména pokud mezi přijímajícími koluje miska s eucharistickým chlebem či kalich s eucharistickým vínem. Pro toho, kdo láme chléb, je to nezbytné (mohl by mít i roušku). Desinfekce rukou je až druhá volba, pokud není jiná možnost.

2. Slavit venku, pokud to nejde větrat nebo zachovávat rozestupy.

3. Pečlivě otírat kalich po napití jak vnější, tak vnitřní hranu. Utěrku často měnit. V limitním případě u každého přijímajícího.

4. U těch, kteří mají sníženou imunitu (nebo si to myslí) umožnit jiný způsob příjímání. Např. si přijímající (u umytýma rukama) namočí částku eucharistického chleba do kalicha, ze kterého nikdo nepil.6 Pokud by si někdo přál přijímat z kalíšku, tak by si jej měl přinést, podávající by mu nalil z konvice, která slouží k doplňování kalicha. Po bohoslužbě by sám přijímající kalíšek purifikoval.

5. Dopíjení nespotřebovaného eucharistického vína a čištění nádob provádět až po skončení bohoslužby.7

2Domnívám se, že příčinou je nedostatečné míchání obsahu kapénky, neboť na povrchu stříbra či zlata probíhá reakce rychle.

3Nebo vyšší obsah alkoholu, ale to by se již nejednalo o víno...

4Někomu mohou připadat jako neproveditelné knížecí rady, ale jsou vícekrát odzkoušené, naposledy v září tohoto roku na soustředění Institutu ekumenických studií.

5Dlouholetá praxe práce s toxickými materiály mne naučila, pokud chci chránit sám sebe, si mýt ruce zásadně nejprve studenou vodou a mýdlem, aby se neotevíraly póry kůže. Až po opláchnutí případně použít teplou, což umožní dokonalejší mytí, kterým chráním ostatní.

6Praktikujeme to tak, že nejprve koluje miska s eucharistických chlebem a částku držíme na dlani. Pak předsedající obejde ty, kteří si chtějí namočit a všichni přijímáme. Následuje kolování kalicha mezi těmi, kteří chtějí pít.

7Jde o to získat minuty, během kterých již mikroorganizmy potenciálně obsažené ve víně nepřežijí. To, že tím přijdeme o zvláštní ritus purifikace, kterým někteří skrupulózní, zvláště, ale nejen katoličtí služebníci „vylepšují“ ticho po přijímání, je nezamýšleným bonusem.