Jste zde

Denní modlitba komunity Aidana a Hildy II

1. část

Jedním ze současných společenství, inspirujících se keltskou tradicí, je komunita Aidana a Hildy. Pokračujme v seznámením se strukturou její denní modlitby Modlitbou během dne. Tato modlitba je většinou pracujících lidí opomíjena, protože zkrátka „při práci není čas“. V případě této komunity je modlitba nabídnuta jako krátké zastavení, které lze s přehledem zvládnout v přestávce na kávu. Ovšem její struktura není zcela jednoduchá. Důrazy, které přináší, jsou vztaženy k práci jako k důležité součásti našeho života. Je vnímán a vyzdvižen duchovní aspekt práce, což některým pamětníkům v našem kulturním prostoru může znít poněkud cize proto, že byli příliš dlouho formováni komunistickými hesly na téma „práce – matka pokroku“.

Modlitbu lze formulovat v singuláru či plurálu podle toho, zda je použita jako osobní, či zda se ji eventuálně modlí celé společenství. Úvod má trojiční charakter, navíc upamatovává na to, že Ježíš minimálně část svého pozemského života manuálně pracoval:

Přicházíme do přítomnosti Boha Otce – Stvořitele,
přicházíme do přítomnosti Syna,
který zde pracoval jako my,
přicházíme do přítomnosti Ducha – Obnovitele,
přicházíme do přítomnosti Svaté Trojice.

Následuje část Ž 127,1-2b, ale asi by bylo možné použít i jiný z žalmů s podobnou tématikou. Tento až příliš připomíná, že by bylo dobré držet po modlitbě siestu:

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.
Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.
Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení,
zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.

Modlitba po žalmu připomíná poledne (nebo obecněji střed dne) jako moment přestávky v práci:

Tak, jako pracovní tlak v poledne ustává,
ať je nad námi Boží odpočinutí.
Tak, jako slunce stojí v poledne nejvýše,
ať nás ozařuje Kristus – slunce spravedlnosti.
Tak, jako déšť skrápí zaprášené vyprahlé ulice,
ať vody Ducha zavlaží naše vyprahlé nitro.

Po této modlitbě je zařazeno, poněkud nelogicky, ticho a teprve poté další text z Písma. Doporučuje se ideálně připomenout a zopakovat část z textu, který byl čten a meditován v ranní modlitbě. Jinak je jako vzorový text doporučen Ef 6,5b-7:

…poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.

Následuje Modlitba Páně a závěrečná modlitba:

Veď mne ze smrti do života, od přetvářky k pravdě.
Veď mne od zoufalství k naději, od strachu k důvěře.
Veď mne od nenávisti k lásce, od bojů k pokoji.
Pokoj Syna Božího, Knížete míru,
ať naplní mé srdce, mé pracoviště i celý svět.
Požehnej, Pane, této chvíli zastavení se uprostřed dne,
buď se všemi, kdo jsou mi drazí,
dávej mi radost, jemnost a pokoru.
Ať nekonečná Boží láska se zrcadlí v očích každého,
s kým se setkám.
Amen.

Citovaná literatura

Pray with us. (nedatováno). Získáno 12. červenec 2020, z The Community Aidan and Hilda: https://www.aidanandhilda.org.uk/prayer-examples.php

The Community of Aidan and Hilda. (nedatováno). Načteno z https://www.aidanandhilda.org.uk