Jste zde

Věřím v Boha, který je Láska

autor: 

I na našem území již byly podniknuty pokusyv duchu Projektu Krédo, o němž hovoří předchozí příspěvky. Třitakováto kréda – pokusy o shrnutí osobní víry či víry skupinky křesťanů –zde přinášíme.

VyznáníEduardy Heczkové

Věřím v Boha, který je Láska. Miluje mne a také všechny lidi.Stvořil pro nás nádherný svět, a všechno, co je dobré, je od Něho. Más námi úžasnou trpělivost. Když lidé začali konat zlo, všemi možnýmizpůsoby se je snažil přivést na cestu dobra. A když už nic nezabíralo, poslalsvého jediného Syna k nám na Zem.

Ano, Bůh se stal člověkem. Je to Ježíš Kristus, který hlásal lidem, jakmají žít, aby byli všichni šťastni, a také tak žil. Ale ti, kterým se tonelíbilo, zejména mocní a bohatí, lidé příliš zaujatí sami sebou, než abyudělali ve svém životě místo Bohu a druhým lidem, ti Ho nechali zatknouta ukřižovat. On umřel za jejich hříchy a také za naše hříchy. Umřels odpuštěním na rtech, a skrze Jeho odpuštění odpouští Bůh všem, kdolitují svých hříchů a snaží se žít lépe a Ježíše následovat. Věřím,že Bůh Ježíše Krista nenechal mrtvého, a že Ho třetího dne vzkřísila tak řekl své Ano Jeho životu Lásky a služby a Jeho vykupujícísmrti za naše hříchy. Věřím, že se Ježíš Kristus vrátil k Otci donebeského království a tam se za nás přimlouvá.

Věřím v Ducha svatého, kterého seslal Pán Ježíš svým učedníkům posvém návratu k Otci, Ducha dobra a Lásky, který nám připomínáJežíšova slova a skutky a který nám dává moudrost, odvahu a mocJežíše následovat.

Věřím, že na život nejsme sami, že máme a smíme Boha milovat ao všem s Ním mluvit a o všem se s Ním radit, a že paknikdy nezůstaneme bez pomoci, bez potěšení, bez povzbuzení. Věřím, že Bůh činíi zázraky a to vždy v pravý čas, tehdy, kdy On to uzná za dobré.Věřím, že s Bohem neexistuje neřešitelná situace, neřešitelný problém.

Věřím, že všichni lidé se mají mít rádi a mají si pomáhat. To jeveliké Boží přání. Věřím, že jsou si všichni lidé rovni, a že Boží vůlínení, aby byl někdo chudý a někdo bohatý. Věřím, že Bůh chce, aby mělkaždý člověk lásku, přátelství, jídlo, oblečení, střechu nad hlavou, bezplatnouzdravotní péči a bezplatné vzdělání. Věřím, že hlásat a činit BožíLásku, která se projevuje právě tím, že dává každému, co skutečně potřebujek životu, Ježíš poslal své učedníky, a posílá i nás. Věřím, žemáme v Boží síle usilovat o takový společenský systém, kde budou tytoBoží sny co nejvíce naplňovány. A věřím, že všade tam, kde se o to aspoňněkolik lidí snaží, je Bůh s nimi a je tam kousek Božího království.

Věřím, že jednou - nevím kdy, Pán Ježíš znovu přijde na Zem a budesoudit všechny lidi, co kdy žili. A všichni, kteří uznali svou hříšnosta přijali Boží odpuštění, budou vzkříšeni k životu a už nikdyneumřou a budou věčně žít v Božím království, krásném a spravedlivémsvětě, ve který bude proměněna naše nespravedlností zmítaná a ekologickyponičená Země. A nebude už hřích, nemoce, války,a lidé budou žít v lásce s Bohem a spolu navzájem,a to opravdu navěky.

Amen.

VyznáníStanislava Heczka

Věřím v osobního, trojjedinného Boha –Otce, Syna a Ducha svatého. Věřím v existenci neviditelné všeobecnéKristovy církve, jejímž posláním je usilovat o naplňování Boží dobréa dokonalé vůle v životě každého člověka, každé rodiny, každéhonároda a v lidstvu jako celku.

Věřím ve stvoření člověka k obrazu Božímu, vyznávám jeho pád dohříchu a věřím v možnost jeho návratu k Bohu skrze milost činnouv Ježíši Kristu. Věřím ve vzkříšení těla a v možnost obnovyčlověka v jeho původní trojjedinosti těla, duše a ducha. Věřímv Boží zázraky a v možnost přímého Božího jednání s lidmi,národy a lidstvem.

Věřím ve vzkříšení a vytržení spravedlivých, v nastolenípozemského tisíciletého království Božího Syna Ježíše Krista, v němž takédojdou naplnění Boží zaslíbení dána židovskému národu.

Věřím v Poslední soud jako skutečně poslední možnost vstoupit doživota na věčnosti, kdy Boží Syn vše odevzdá Bohu-Otci a Bůh nakonec budeopět vše ve všem v novém nebi a na nové zemi budoucího věku.

Věřím, že v současné době žijeme v době konce a soudím, ženení v lidských silách zachránit tento svět, který ve zlém leží, věřímvšak, že jeho záchrana je dána druhým příchodem Ježíše Krista, který dokoná, coslíbil a začal při svém prvním příchodu.

Věřím, že ve zbývajícím čase vyzbrojení z výsosti dary Duchasvatého máme vytrhovat jedince, rodiny a národy z moci Zléhoa získávat je pro Boží království, pro odevzdání se Boží lásce, která jezákladem všeho.

Věřím, že nás Boží láska učí milovat bližního, dávat pro společnost všepodle svých schopností, brát však jen to, co nutně potřebujeme k životu-oděv, jídlo, bydlení, chránit přírodu, zbavit se egoismu, žít po vzoru prvníchkřesťanů, kteří měli vše společné, pokorně sloužit Bohu a lidem.

Věřím, že Bůh dává smysl jak životu každého člověka, tak lidským dějinám.Proto toužím po spáse všech a toužebně očekávám příchod Božího království.

Amen

Sedleckévyznání

Textvznikl v průběhu dvou seminářů Křesťanského dialogu na Sedleckuv letech 2000 a 2001. Účastníky a účastnicemi byli příslušníciněkolika církví a různých teologických zaměření.

Věříme v Boha, který je láska, jak o tom svědčí Písmo sv.Věříme, že Boží láska – agapé – je radikální, jepodstatou bytí. Tato láska se nám v ukázala v životě Ježíše Krista.

Věříme, že tato láska – agapé – se projevujev úsilí o život naplněný spravedlností a pokojem, který stojízato žít. Věříme, že v úsilí o život naplněný spravedlnostía pokojem máme a chceme spojovat své síly s těmi, kteří sledujístejné cíle, ač vycházejí z jiných východisek.

Naše vírav Boha lásky, svědectví Písma a naše angažovanost nás vedek rozpoznávání, že svět, Země a všechen život na ní není dnesohrožován nezbytnými potřebami většiny, ale bezbřehým sobectvíma nenasytnou žádostivostí, které se stávají základem uspořádání společnosti.Povyšování peněz na nejvyšší měřítko všeho je pro nás modloslužbou.

Věříme, že Bůhlásky – agapé – nás volá k tomu, abychom čelilitendencím ve společenských strukturách, které rozkládají život jednotlivců,rodin a národů, ohrožují zdravý vývoj mladých lidí, plodný rozvoj kulturya pokojné lidské soužití. S lítostí a znepokojením zjišťujeme, žetaké informatika je užívána k manipulaci myšlení, citů, tužeba vztahů mezi lidmi, zneužívána k podpoře soutěživosti, rozporůa nepřátelství mezi lidmi.

Věříme, žeevangelium je výzvou k tomu, abychom studovali, rozpoznávali, plnili,sdíleli a hlásali Kristovo pozvání k novému myšlení a novémuživotu (metanoia).

Víra v Bohalásky – agapé – nás vede do společenství našichcírkví, k ochotě k dialogu uvnitř církve, na všech úrovních mezicírkvemi, s příslušníky jiných náboženství i s těmi, kdo v Bohanevěří.

S lítostívyznáváme, že naše církve jsou spoluzodpovědny zanespravedlnosti a zlořády v naší zemi a ve světě a nesoutaké spoluzodpovědnost za hledání jejich řešení.

Věříme, ženásledování Ježíše Krista nás vede k tomu, abychom v naší společnostii obecně prosazovali solidaritu, vzájemnost a sdílení, zasazovali seo řešení problémů mezi národy a etnickými skupinami. Zbrojenía vývoj nových zbraní je s naší vírou veskrze neslučitelné.

Víra v Bohalásky – agapé – nás vede k přesvědčení, žestejná důstojnost a rovnost všech lidských bytostí vyžaduje strukturálnízajištění jejich obživy, bydlení, dostupné a účinné zdravotní péčea dostupného, kvalitního vzdělání.

Věříme, že Bůh jena straně chudých a odstrčených, jejich budoucnost je pro spravedlivéuspořádání světa klíčová.

Věříme, žealternativní společenství vzájemného sdílení a solidarity jsou možnáa nutná. Cítíme se povzbuzováni těmi, kdo o ně usilujía praktikují je a chceme se od nich učit.

Věřímev konečné naplnění Boží dobré a dokonalé vůle v životě každéhočlověka i v lidstvu jako celku ve věčném království Boží lásky.