Jste zde

Otevřený dopis Jana Konzala

autor: 

 

všem, kdo v Arcidiecézi pražské odpovídají
za informace publikované ve Zpravodaji AP č. 1 z ledna 2005

Z tiráže Zpravodaje: Vydává AP, obsah připravuje Pastorační středisko při AP, odp. red. A. Kopová

 

V lednovém čísle Zpravodaje kdosi publikoval Prohlášení Kongregace pro nauku víry o "Tajné církvi". V úvodu mé reakce na to dvě důležité poznámky:

- Můj otevřený dopis se netýká akt Svatého stolce, nekritizuji ani obsah ani formu Prohlášení.

- Můj otevřený dopis se týká výhradně věrohodnosti informace, kterou nabídl kněžstvu a věřícím Zpravodaj AP. Zpravodaj je distribuován v řadě kostelů anebo far arcidiecéze. Čtenáři mají právo spoléhat, že informace tam uváděné jsou korektní; pokud takovými z objektivních důvodů nemohou být, měla by odpovědná redakce čtenáře na to upozornit.

To jistě platí i v případě uveřejnění prohlášení vyšší církevní autority, pokud takovému prohlášení podle mínění podepsaných hodnostářů samých změnil další běh věcí smysl a váhu už před léty.

Porovnal jsem text otištěný ve Zpravodaji s kopií originálu, kterou mi 11. 11. 2004 věnoval kardinál MiloslavVlk, větu po větě a kromě opravy drobné gramatické chybičky jsem neshledal žádné rozdíly až na jeden, který mi ovšem připadá svým dosahem velmi významný: Zpravodaj nepřetiskl datum vydání dokumentu, ač v originále je nelze přehlédnout. V originálu Prohlášení čteme: "Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Doctrina Fidei, die 11 mensis februarii 2000, in memoria Beatae Mariae Virginis de Lourdes". Je to uvedeno ještě před podpisy obou zástupců Svatého stolce, které Zpravodaj nevynechal.

Co modifikovalo smysl Prohlášení po datu jeho vydání?

1) Úvodní odstavec přetištěného Prohlášení konstatuje, že "zůstávají obtíže a byl žádán objasňující pohovor. Stává se tedy nezbytným přesně informovat o událostech a příslušných dokumentech, vysvětlit nedorozumění a upřesnit, co ktěmto věcem říká katolická nauka".

2) Objasňující pohovory zmíněné v prohlášení později skutečně proběhly za účasti kompetentních zástupců Svatého stolce a těch, kteří v dobách komunismu patřili k skryté větvi římskokatolické církve v Československu. Ale ani z České biskupské konference (ČBK), ani z Arcidiecéze pražské (AP) se nezúčastnil nikdo. Podle vyjádření zástupců Svatého stolce pohovory vynesly na světlo řadu natolik významných faktů, že bylo nutno, aby - cituji: "Svatý stolec vše ještě důkladně prošetřil a zvážil."

3) K rozhovorům kompetentních zástupců Řím a nuncia arcibiskupa G. Coppy a sekretáře Kongregace pro nauku víry arcib. Tarsicia Bertoneho a oficiálních mluvčích zástupců tajně svěcených duchovních došlo poprvé dne 14. 2. 2000 na pražské nunciatuře. Setkání prý inicioval arcibiskup kardinál Vlk. Celému jednání bylo přítomno ještě dalších přibližně 20 kněží ze skupiny tajně svěcených, kteří mohou každému zájemci dobré vůle dosvědčit ducha i literu setkání. Zástupce kardinála Ratzingera tam konstatoval výslovně, že Prohlášení není a nemůže být posledním slovem Svatého stolce v naší věci, že věc prostuduje a pak se znovu setkáme.

4) Podobně vyznělo i druhé setkání na pražské nunciatuře dne 7. 5. 2002 za přítomnosti nového nuncia arcib. Erwina J. Endera, mluvčích tajně svěcených biskupů a kněží a několika dalších kněží. Ke druhému setkání na nunciatuře došlo na žádost naší strany. Arcibiskup Bertone byl mezitím z úřadu sekretáře kardinála Ratzingera povýšen, proto bylo třeba vše znovu vysvětlit nově jmenovanému nunciovi. Ani tentokrát nevyslaly ČBK nebo AP zástupce ani tiskového pracovníka.

Je tedy na místě konstatovat: Kompetentní zástupci Svatého stolce arcibiskup Bertone a o dva roky později znovu i nuncius v České republice arcibiskup Ender potvrdili před řadou svědků, že záležitost bude ještě řádně přešetřena, protože některá významná fakta prý slyšeli poprvé a potřebné dokumenty se prý v Římě nenacházejí.

(Náhradní sadu osobní dokumentace okolností kanonicky relevantních pro kard. Ratzingera převzal při té příležitosti v květnu 2002 pražský nuncius osobně z rukou biskupa Zahradníka.)

Nemíním spekulovat, jaká okolnost přiměla vydavatele nebo redakci Zpravodaje k tomu, aby vypustili z přetištěného textu datum, anebo zda se to stalo náhodou. Jisté je, že Zpravodaj v lednu 2005 publikoval dokument ve znění už skoro pět let překonaném a již nevyjadřujícím názory podepsaných zástupců Svatého stolce.

Nechci spekulovat, proč se nikdo z kompetentních před publikací ve Zpravodaji nepokusil ověřit skutečný stav věci. Zpravodaj AP publikuje selektivně jen informace pro naši stranu nepříznivé.

Nemám žádný zájem celou kauzu znovu medializovat, ale pokud se pro medializaci z nějakých důvodů rozhodla kurie pražská arcidiecéze, budeme nárokům elementární spravedlnosti čelit všichni. Bude mimo jiné nezbytné publikovat i fakta svědčící ve prospěch bývalého podzemí, není jich zrovna málo a vůbec nejsou jen "psychologická" nebo sentimentální či významná jen subjektivně. O všech jednáních v této kauze mám za léta kdispozici potřebné podrobné záznamy a je k dispozici také řada bezprostředních svědků.

v Praze dne 13. ledna 2005