Jste zde

Sloupec na obálce

autor: 

Blairova vláda neprosadila zákon proti náboženské nenávisti

Londýn (KAP) Britská vláda nepochodila v Dol­ní sněmovně se sporným návrhem zákonem proti náboženské nesnášenlivosti. Parlament odmítl předlohu, na základě které by nabádání k náboženské nenávisti bylo trestným činem. Kritici zákona se obávají, že by došlo k přílišnému omezení projevu názorů. V Hor­ní sněmovně bylo prosazeno podstatné zlep­šení návrhu, např. za trestné by podle zákona ne­byly považovány nadávky a urážka, ale výhrůžky. Odpůrci zákona namítají, že by velmi snadno byli zákonem postižitelní spisovatelé, umělci a komici, kteří jen formálně naplňují pod­mínky zákona.

Ve Velké Británii existuje zákon o rasové nesnášenlivosti, která je postižitelná až sedmi lety vězení. Chrání však především etnicky jed­notné náboženské menšiny jako jsou Židé a Sikhové, ne však křesťané či muslimové. Vláda chce změnou zákona získat nástroj proti radikálům jako jsou náboženští fundamentalisté, kteří vyvolávají náboženskou nenávist.

Proti návrhu zákona se vzedmula vlna protestů od muslimů, evangelikálních křesťanů ale i umělců, spisovatelů a komiků jako je např. Rowan Atkinson. Blairova vláda zabudovala pasáž proti náboženské nesnášenlivosti do protiteroristického zákona po 11. září 2001, která byla ve schválené verzi vyškrtnuta. Po 11. září 2001 docházelo jak ve Velké Británii, tak v USA k vyššímu počtu útoků na muslimy.

Anglikánská církev v Anglii dala zelenou biskupkám

Londýn (KAP) Anglikánská církev v Anglii by mohla mít v roce 2012 biskupky. Celkem 341 členů generální synody pouze s jediným hlasem proti dalo zelenou kompromisnímu návrhu, který připouští biskupské svěcení žen.

Podle usnesení by od roku 2012 by byl pro každou farnost, která by odmítla vedení biskupkou, ustanoven tzv. létající biskup (flying bishop). Tito flying bishops ovšem nemají vytvořit nějakou paralelní strukturu k územ­nímu vedení anglikánské církve v Anglii. Zřízení nové církevní provincie, která by v celé zemi shromáždila odpůrce biskupského svěcení žen pod jejich vlastního arcibiskupa, je kompromisní řešení, které umožnilo generální synodě rozhovor s odpůrci svěcení žen na biskupy.

V jiných církvích celosvětového anglikánského společenství existují biskupky už od poloviny osmdesátých let. V anglikánské cír­kvi Anglie byly ženy zatím pouze připuštěny ke kněžskému úřadu, a to v roce 1994. To rozhodnutí mělo za následek odchod asi 1000 kněží a neznámého počtu laiků ke katolické či pra­vo­slavné církvi.

Arcibiskup z Canterbury, Rowan Williams, a „číslo dvě“ církevní hierarchie arcibiskup John Sentamu z Yorku, již před zahájením ge­ne­rální synody dali jasně najevo, že nevidí závažné teologické námitky proti biskupkám. Katolický arcibiskup z Westminsteru, kardinál Cormac Murphy-O'Connor, vyjádřil zklamání, že anglikánská církev učinila toto kontroverzní rozhodnutí. Tím se prý totiž sblížení mezi oběma církvemi, dosažené v minulých letech, téměř anuluje.

Anglikáni se omluvili na své účasti na obchodu s otroky

Londýn (KAP) Anglikánská anglická církev se omluvila za svůj podíl na obchodu s otroky. Generální synoda vydala prohlášení, ve kterém tento podíl anglikánské církve na obchodu s otroky přiznává, a požádala za prominutí. Na církevní plantáži na ostrově Barbados museli otroci pracovat až do 19. století. Při příležitosti 200. let zrušení otroctví v britském im­périu, které připadá na rok 2007, plánuje ang­likánská církev řadu akcí, které budou zaměřeny proti obchodu s lidmi a nedůstojným pracovním podmínkám. Podle odhadu existuje ve světě 20 milionů otrockých pracovníků.

Biskup Laun: Spojme síly k řešení demografické krize

Salzburg (KAP) Salzburský světící biskup An­dreas Laun se přimlouvá za spojení všech společenských sil k řešení klesající porodnosti v Rakousku a celé Evropě. Demografický vývoj staví Evropu před veliký problém, jehož dramatické důsledky není ještě možné domyslet. Jako jednu z příčin vidí Laun v tom, že v posledních desetiletích se mluvilo předev­ším o tom, jak se před dětmi „chránit“ a o potratech. Nezříká se debaty o zákonech, ale za předpokladu zásadní proměny „postoje a respektu“ vůči dětem. Úlohu církve zde vidí ve zdů­razňování „hodnoty života“ a „lásky k ži­votu“.

Postní akce na pomoc Kongu: Rozdílet chléb, žehnat chléb

Vídeň (KAP) Dolnorakouští pekaři uspořádají v postní době sbírku pro stavbu pekárny v konžském hlavním městě Kinshase. Ve spo­lu­práci s vídeňskou arcidiecézí a pomocnou organisací Dona Bosca Jugend Eine Welt má být postavena pekárna, která má stovky dětí ulice v Kinshase zaopatřit chlebem a četným rodinám má nabídnout obživu.

Vedoucí vídeňského arcidiecézního referátu pro misie jáhen Franz Ferrstl při představení projektu zdůraznil hlubší smysl půstu: „Postit se neznamená hladovět, nýbrž rozdělit se s druhými.“

Akci Brot teilen bringt Brot segen – česky Rozdílet chléb, žehnat chléb – podporuje také Christoph kardinál Schönborn, který mj. napsal: „Mnoho hladovějících dětí se modlí: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Pomozme, aby se jim tuto prosbu vyplnit.“

Navštíví Kubu také papež Benedikt XVI.?

Havana (KAP) Kubánský vůdce Fidel Cas­tro připustil návštěvu papeže Benedikta XVI. na tomto karibském ostrově. V únoru přijal presidenta papežské rady pro spravedlnost a mír (Iustitia et Pax) kardinála Renata Raffaela Martina. Podle římského deníku La Re­pub­blica proběhlo setkání v srdečné atmosféře, jak sdělil předseda kubánské biskupské konference Jaime Ortega y Alamino.

Asi dvouhodinový rozhovor se týkal mj. také témat náboženské svobody a prostoru pro činnost katolické církve na Kubě. Kuriální kardinál Martino se k obsahu rozhovoru nevyjadřoval, projevil však spokojenost se skuteč­ností, „že ho Castro přijal“.

Martino přicestoval na Kubu při příležitosti 20. výročí sjezdu kubánských katolíků v Ha­vaně v roce 1986 a představil na karibském os­trově nové kompendium sociálního učení katolické církve. Jeden exemplář předal jako dar Fidelu Castrovi.

Lateránská universita uspořádá konferenci o homosexualitě

Vatikán (KAP) Lateránská universita v Římě zahájila čtyřdenní studijní seminář k otázce homosexuality. Mezinárodně obsazené akci Institutu Jana Pavla II. pro výzkum manželství a rodiny jde o psychologické, právní a teologické aspekty vztahů stejného pohlaví.

Pořadatelé konstatovali, že především v zemích, kde jsou homosexuální svazky právně uznány, existuje „znepokojivý jev“, že pochyb­nost o rovnocennosti homosexuality a heterosexuality je chápána jako netolerance.

Hlavním referentem zasedání je francouzský kněz, psychoanalytik a spisovatel Msgr. Tony Anatrella.

Jak zaznělo při zahájení konference, existují ve veřejném mínění tendence schvalovat ve jménu „abstraktní rovnosti“ bez rozdílu všechny lidské postoje – až k uznání homosexuality za normální skutečnost. Naproti tomu s sebou přináší popírání rozdílu mezi mužem a ženou rizika. Kdyby byly partnerské svazky stejného pohlaví civilněprávně uznány a získaly právo k adopci, mělo by to značný dopad na postoj společnosti, zvláště pro dorůstající generaci.

Maďarský primas za smír mezi Maďary a Rusy

Budapešť (KAP) Maďarský kardinál-primas Peter Erdö zdůraznil v listě moskevskému pat­ri­archovi Alexejovi II. s ohledem na blížící se 50. výročí maďarské revoluce v roce 1956 vůli k usmíření a křesťanské lásce. Kardinál Erdö poukázal na to, že president Boris Jelcin v roce 1992 přiznal vinu na porážce lidového povstání sovětským vojskem. Při vzpomínce na toto „šlechetné gesto“ vyzdvihl Erdö „lásku Maďarů vůči ruskému lidu“.

Maďarský primas a předseda maďarské biskupské konference zdůraznil, že „duchovní ob­nova z křesťanské lásky“ je pro maďarskou církev klíčová. Erdö požádal patriarchu o modlitbu na úmysl, aby „Maďaři a Rusové přispěli vzájemnou úctou a láskou k rozvoji evropských národů“.