Jste zde

Návštěva u indických křesťanů

Zpráva o návštěvě tříčlenné delegace Utrechtské Unie v církvi Mar Thoma (malabarské syrské církvi) 11.-19. září 2008. Redakčně kráceno.

Kořeny církve Mar Thoma prý vedou k apoštolu Tomášovi, který měl tuto církev založit. Křesťanství od té doby v tomto regionu jihozápadní Indie zakořenilo, po dlouhou dobu však neexistovala žádná autonomní církev. V 18. století do této oblasti vyslala anglikánská církev misionáře, kteří tam založili anglikánskou diecézi v roce 1878. Protože se misionáři pokoušeli místní křesťanství „očistit" od hinduistických vlivů, nastaly brzy problémy. Místní křesťané se potom pokusili zavést reformy a konečně po dlouhých právních sporech založili v roce 1889 svou vlastní autonomní a autokefální církev.

Dogmaticky je církev Mar Thoma starokatolické církvi velmi blízko. Rovněž např. nepřijímá papežský primát, zná sedm svátostí jako my, odmítá doktrínu transsubstanciace a celibátu pro duchovní, biskupský úřad je však z toho vyňat (analogicky k pravoslavným církvím). Důležité rozdíly jsou, že církev Mar Thoma:

- neuctívá nebo se nemodlí k žádným svatým (ani k Marii);

- nezná modlitby za mrtvé;

- nemá ordinaci žen;

- uznává jenom první tři ekumenické koncily;

- církvi je přisuzována velmi vysoká hodnota a její duchovní jí musí projevovat naprostou poslušnost;

- každý kněz musí po třech letech měnit svou obec - existují však výjimky, biskup musí být obměněn každý sedmý rok;

- rozvod: církev akceptuje rozvod státem a druhé uzavření manželství je možné, avšak se zkráceným požehnáním manželství.

Nedělní eucharistická slavnost je strukturovaná podobně jako u syrsko-pravoslavných křesťanů v Kerale. Následující hesla ukazují strukturu:

- vyznání viny (v porovnání s naší bohoslužbou relativně dlouhé, s žalmy a modlitbami, absolucí)

- kolekta (delší než u nás)

- zpěv obce

- tři čtení

- kázání

- kredo (nicejsko-cařihradské - bez filioque)

- přímluvy

- pozdravení pokoje

- eucharistická modlitba s epiklézí a anamnézí

- Otče náš

- přijímání pod obojí způsobou (hostii do úst, víno lžičkou rovněž do úst, jako u pravoslavných).

- požehnání

Na delegaci zapůsobila nedělní liturgie hlubokým dojmem. To jistě i proto, že přes chybějící jazykové znalosti ji bylo díky známému průběhu možno lehce a bez problémů sledovat. Působivé bylo i to, že bohoslužby, na které jsme byli přítomni, se zúčastnilo asi 500 věřících.

Instituce

Církev Mar Thoma se silně angažuje za sociálně znevýhodněné lidi. V rámci své cesty jsme navštívili tři z institucí, které vede a financuje. Za prvé to byl sirotčinec blízko Cochinu, ve kterém našlo svůj domov 70 dětí. Tyto děti nás při naší návštěvě přivítaly nastudovanými písněmi a divadelním představením. Dále jsme navštívili léčebný dům pro psychicky nemocné ženy. Většina pacientek byla přijata po traumatických zážitcích. V době naší návštěvy žilo v tomto zařízení šest žen. Třetím cílem byla návštěva domova pro duševně postižené děti. 25 spolupracovníků pečuje i vzdělává 135 dětí, aby se přes své těžkosti s učením mohly vyučit nějakému povolání a byly v dospělosti schopné se starat samy o sebe.

Všechna zařízení jsou vždy vedena knězem. Kněze a jejich rodiny jsme mohli během své návštěvy poznat. Dojem v nás zanechala jejich vysoká angažovanost. Ve všech zařízeních působili klienti velmi spokojeně. Bez pochyby by byli tito lidé bez diakonie církve Mar Thoma v mimořádně obtížné, pokud ne životu nebezpečné situaci. Důležitá je skutečnost, že jsou tato sociální zařízení otevřená nejenom příslušníkům církve, ale přijímají potřebné bez rozdílů náboženství. V sirotčinci byl podíl příslušníků církve jenom 1 až 3 %.

Církev Mar Thoma působí v Kerale, celé Indii a také v cizině a snaží se o dobré ekumenické kontakty a vztahy. Zvláště úzké kontakty existují k syrsko-pravoslavným křesťanům a k anglikánské církvi. Církev Mar Thoma má plné společenství s anglikánskou církví, jakož i s Církví severní Indie a Církví jižní Indie.

Na teologickém semináři církve Mar Thoma v Kottyamu je ekumenismus vyučován jako zvláštní obor a zaujímá v curriculu důležité místo.

Měli jsme příležitost navštívit teologický seminář církve Mar Thoma v Kottayamu a vést hovory se všemi profesory i s několika doktorandy, kteří měli vynikající teologické znalosti. To lze zdůvodnit tím, že fakulta vyučuje relativně malý počet studujících (62 v bakalářském studiu, 32 v magisterském studiu a 37 doktorandů) a 10 profesorů tu koná velmi kvalitní práci.

Důležitou součástí studia, které je časově přísně strukturováno, jsou početná praktika. Ta jsou absolvována často v sociálních zařízeních, např. na stanicích pro HIV-pozitivní nebo AIDS nemocné pacienty, v zařízeních pro děti sexuálních pracovnic nebo v nemocnicích a starobincích.

Etika

O etických otázkách jsme diskutovali převážně se studenty teologie, kněžími a jáhny. Ti jistě mluvili ze svých pozic duchovních (ve vzdělávacím procesu), avšak nereprezentovali bezpodmínečně oficiální stanoviska církve Mar Thoma. Jejich stanoviska ke některým diskutovaným tématům byla:

1) Antikoncepce: Je dovolena.

2) Přerušení těhotenství: Je pokládáno za osobní rozhodnutí dotyčné ženy, církev zde nevydává žádná doporučení.

3) Homosexualita: Všichni naši partneři diskuze řekli, že homosexualita není s indickou kulturou, indickou rodinou a v jejich církvi pro duchovní slučitelná s vírou. Žehnání stejnopohlavním párům je nemyslitelné. Jak posuzovat věřící laiky, o tom diskutováno nebylo, protože homosexualita je zásadně s vírou neslučitelná.

4) Celibát pro biskupy: Je přijímán jako otázka tradice, změna by byla možná. O této otázce jsme mluvili i s biskupy. U nich je tendence proti zrušení mnišství pro biskupy. Ale i oni mluví o otázce tradice a nikoliv dogmatiky.

5) Kouření a konzumace alkoholu jsou u duchovních považovány za nepřijatelné. Po celou dobu našeho pobytu nedošlo za žádné situace k pití alkoholu (dokonce i při bohoslužbě je používán hroznový mošt a ne víno).

Závěr

Byli jsme přijati velice pohostinně a považováni za důležité partnery hovoru. To se např. ukázalo tím, že jsme byli přijati synodou biskupů. Měli jsme příležitost představit své tři církve (z Rakouska, Německa a Švýcarska). Prezentace vyvolala mnoho otázek a živou diskuzi. Zvlášť intenzivní hovor byl s biskupem Dr. Isaacem Mar Philoxenem, jakož i Rev. Josephem Mar Barnabasem. Velikým zážitkem byla diskuze v pozdních hodinách s metropolitou Irenejem.

Celkově se zástupci církve velice snažili, aby nám umožnili pohled na jejich působení a jejich církev. Naopak z jejich strany byl velký zájem o naši církev.

Přes jisté rozdíly, které jsou příznaky lokálních tradic a kultury, máme mnoho společného. Církev Mar Thoma je rozšířena na celém světě, a proto by bylo též možné udržovat s ní v rámci ekumeny kontakty i v Evropě. V současné době se obě naše církve neznají jistě dostatečně tak, aby mohly jednat o interkomuniu. Zda existující kulturní rozdíly mohou při dalších hovorech ustoupit do pozadí, aby bylo možno interkomunio uskutečnit, nelze zatím dobře zodpovědět.

přeložil Josef König