Jste zde

Společenství s Římem je již myslitelné

Prohlášení 41. Mezinárodní starokatolické teologické konference 2009 v Neustadtu/Weinstrasse (Německo)

41. Mezinárodní starokatolická teologická konference se konala 24.-28. 8. 2009 na téma „Papežský úřad a římskokatolicko-starokatolický dialog". Zabývala se nedávno publikovanou zprávou mezinárodní římskokatolicko-starokatolické komise dialogu (IRAD) „Církev a církevní společenství".

Tato komise byla ustavena v roce 2003 Papežskou radou k podporování jednoty křesťanů a Mezinárodní biskupskou konferencí starokatolických církví Utrechtské unie (IBK).

Tato zpráva obsahuje společné základní chápání církve jako v trojjediném Bohu založeném společenství, které si je vědomo své odpovědnosti za jednotu a setrvání v pravdě na úrovni místní církve (biskupství) a na rovině společenství místních církví. V kontextu nadlokálního rozměru připadá tato odpovědnost v první řadě biskupům coby předsedajícím místních církví, které se k tomu scházejí na synodních shromážděních k poradám a k společnému hledání rozhodnut. V tomto synodálním kontextu se též nachází to, co znamená „primát". Je úkolem každého biskupa se starat o to, aby ostatní biskupové v kolegiálním procesu nesli jim připsanou odpovědnost. Pro usilování hodné univerzální společenství místních církví vykonává takový primát římský biskup.

Konference vítá základní shodu v chápání církve, které také zahrnuje postavení této služby papeže uvnitř její struktury komunia. Vítá také použitou metodu diferencovaného konsensu, při které se zjišťují základní shody a ještě zbývající rozdíly, které nemusí církve odlučovat, jsou pojmenovány.

Konference sdílí v důsledku toho názor komise, že demonstrovaná míra shod poprvé činí zjevnou možnost považovat za myslitelné církevní společenství, které neimplikuje žádnou „ekumenu návratu". Souhlasí s komisí, že ve zprávě jmenované otevřené otázky vyžadují další společnou teologickou reflexi.

Konference si je vědoma, že jako možnost demonstrované církevní společenství - jak to požaduje text - předpokládá „hermeneutiku důvěry" a „očistu paměti", jež jsou potřebné ke smíření. Jde při tom mezi jiným o zpracování neteologických otázek nejrůznějšího charakteru, které se manifestují někdy ve strachu a odmítání.

Konference žádá IBK vést i nadále započatý proces recepce na všech úrovních a myslí tím především na synody a pastorační konference starokatolických církví. Přeje si, aby ve zprávě jmenované - především ekleziologické - otázky byly nadále zpracovávány na starokatolických teologických učilištích a v jiných vhodných grémiích.

Neustadt/W. 28. 8. 2009 (den připomínky sv. Augustina)

Zdroj: Kirche und Kirchengemeinschaft. Bericht der Internationalen Römisch-Katholisch - Altkatholischen Dialogkommission, Paderborn (Bonifatius) / Frankfurt a. M. (Lembeck) 2009, 85. S.