Jste zde

Knihovnička Getseman

Jiří Mrázek: Evangelium podle Matouše 1 - Český ekumenický komentář k Novému zákonu, vydavatel: Česká biblická společnost, Praha 2012

V komentářové řadě k českému ekumenickému překladu Písma se objevil na počátku letošního roku další svazek: komentář k evangeliu podle Matouše. Tato kniha má snad všechny myslitelné plusy - komentář se vyznačuje vysokou odbornou úrovní, zároveň je však čtivý. Autor glosuje humorné pasáže evangelia s osobitým vtipem, zároveň se však nesnaží příliš snadno odvysvětlit ty části evangelia, které nesou napětí či paradox. Tam, kde je to nutné, zmiňuje dějiny výkladu příslušných perikop. Ukazuje vnitřní souvislosti jak v rámci evangelia samého, tak reminiscence ke starozákonním textům. S textem evangelia pracuje kriticky, zároveň se mu však daří vyvarovat se úzce denominačních závěrů. V tom komentář splňuje inzerovanou ekumenicitu. Jediný okruh věřících, kteří ho neshledají přijatelným, budou fundamentalisté (jedno jaké denominační příslušnosti). Čtenáře vede k tomu, aby sám formuloval otázky, které v něm text vyvolává, nepřichází s jedinými správnými odpověďmi na vše. V tom je jeho síla. Kniha je doplněna bohatým rejstříkem literatury k tématu, který zahrnuje jak klasická díla, tak nejmodernější práce zahraničních badatelů. Rozhodně by neměl chybět v knihovničce nikoho, kdo se o výklad Písma zajímá na jakékoli odborné úrovni.

Jaroslav Vokoun: Číst bibli zase jako bibli, vydavatel: Česká biblická společnost, Praha 2011

V edičním plánu České biblické společnosti se před Vánoci objevila další zajímavá kniha, kterou lze využít jak serióznímu teologickému bádání, tak k  rozšíření laických obzorů v oblasti hermeneutiky Písma. Úvodní část ukazuje pomocí krátkých textů, jaký přístup si Písmo zasluhuje. Tato část znovu akcentuje úhel pohledu, který se mnoha profesionálům někam vytratil. Přitom ani tato část není plytká či podbízivá. V další části, již více odborně zaměřené, pak text formuluje hermeneutická pravidla četby Písma spolu s přehledem přístupu různých konfesí a důležitých vykladačských škol. Na příkladech ukazuje dějiny výkladu některých biblických míst s přesahem k jejich uměleckému ztvárnění. Jako inspirace k tomu, jak s Písmem pracovat, je zařazena sbírka kázání na Skutky apoštolské. Závěr knihy je čítankou základních textů hermeneutiky od nejstarších dob po současnost (tj. od patristiky přes Bonhoeffera až k Pokornému).

Darina Bártová

Jiří Hanuš (ed.): Křesťané a socialismus 1945-1989, vydavatel: CDK, Brno 2012

Čítanka textů československých teologů a církevních představitelů z dob, kdy v naší politice bez konkurence vládl socialismus (či „socialismus"). „Cílem je ukázat pestrost křesťanských postojů, základní pilíře teologické a filozofické argumentace pro socialismus či proti němu a též vývoj křesťanského myšlení v rámci poválečného vývoje," uvádí vydavatelé. Kniha zahrnuje skutečně širokou škálu postojů od prorežimní podpory v boji proti Chartě 77 z pera metropolity Doroteje až po ostrý antikomunismus např. Rio Preisnera. V celku tak ukazuje pozoruhodnou šíři českého (Slovensko zůstalo prakticky mimo) křesťanského politického myšlení napříč konfesemi. Každý text je navíc doplněn i otázkami a náměty k přemýšlení; kniha je tak připravena pro využití i ve školním provozu.

Jiří Hanuš (ed.): Eseje o povaze církevních dějin, vydavatel: CDK, Brno 2012

Sborník textů dvanácti autorů vznikl zajímavým způsobem, a sice na základě souboru otázek o povaze a metodologii církevních dějin, které jim editor rozeslal (samotné otázky bohužel ve sborníku citovány nejsou). Odpovědi využívají široký žánrový prostor eseje a sahají od obecných úvah nad předmětem církevních dějin a jejich vztahu k teologii a obecné historii přes rozbor církevních dokumentů (klíčová encyklika Saepenumero considerantes papeže Lva XIII. z roku 1883) až například k poměrně konkrétním technickým otázkám sociologie náboženství. Sborník lze rozhodně doporučit církevním historikům, ale nejen jim, zejména teolog zde pro sebe najde řadu podnětných myšlenek.

JaS