Jste zde

Vzpomínka na Johna Stotta

John R. W. Stott (1921-2011) byl významným anglikánským teologem, autorem 50 knih, kazatelem a řečníkem v mnoha církvích a na mnoha konferencích. Byl kaplanem anglické královny Alžběty II. V roce 2005 byl americkým časopisem Time zařazen mezi sto nejvlivnějších lidí světa. Královna mu v roce 2006 udělila řád Britského impéria. Stott byl znám v mnoha zemích a církvích svou pokorou a věrným následováním Krista.

Vážení přátelé, je pozoruhodné, že vzpomínkové akce a konference k výročí Johna Stotta probíhají letos v mnoha zemích a ve všech světadílech. Přesto, že si tento Kristův služebník zachovával svoji tvář, svoji kulturu, byl tím, kým skutečně byl, tak jako Angličan byl ctěn a milován lidmi z různých zemí, lidmi různých ras a kultur. Měl jsem vícekrát příležitost vidět Johna např. mezi Afričany nebo lidmi z Asie. V jejich vztahu ke Stottovi nebyla rasová, politická či jiná bariéra. Měli ho rádi, obdivovali jeho znalost Bible, naslouchali výkladům biblických textů a cítili se dobře v jeho přítomnosti. Stott nevystupoval ze své kultury, ale byl velmi otevřený pro jiné kultury, pro jiná liturgická pojetí bohoslužby. Stále hledal jazyk, kterému by druzí lidé rozuměli.

Jako známý teolog a učitel církve se nevzdaloval životu církve. Celý život zůstal věrný svému sboru All Souls Church v Londýně. Do tohoto sboru ho kdysi začala vodit jeho maminka a do tohoto sboru přišel po studiích jako vikář a později jako rektor. V tomto sboru zůstal jako člen až do své smrti před 10 lety. Na začátku 60. let rostlo jeho aktivní zapojení na mezinárodních konferencích a byly žádány jeho přednášky a knížky. Pilně sloužil také jako evangelista mezi univerzitními studenty v různých částech světa a mnohé z nich vedl ke Kristu. S vedením svého sboru udělal nové rozhodnutí. Zůstal v něm od roku 1975 pouze jako rektor emeritus a svou práci dělil tak, že půl roku kázal a přednášel po světě a druhou polovinu roku psal knížky, články a sloužil v Británii.

Stott také rozšiřoval působení Kristova evangelia prostřednictvím vztahů s různými mladými lidmi. Kamkoli přicestoval, tak byl obklopen mladými lidmi, často studenty teologie a kazateli. Hovořil s nimi, modlil se s nimi, opatřoval jim teologickou literaturu. V tzv. Třetím světě lidé často neměli dost prostředků, aby si knížky koupili a v naší situaci, kdy jsme byli součástí sovětského impéria, na nás dopadala cenzura. Jako mladý kazatel jsem k dalšímu studiu a rozvoji potřeboval teologickou literaturu a John Stott mi ji různými cestami posílal.

V dnes představené knize popisuji, jak jsem se s ním v roce 1980 seznámil a naše přátelství trvalo až do jeho smrti v roce 2011. Mohl jsem s ním konzultovat řadu projektů. Např. Vyznání víry CB. V různých fázích svých životních rozhodování jsem se s ním mohl modlit a hledat Boží vůli. Stott při svých velkých úkolech nikdy neodmítl setkání a také vždy odpověděl na každý dopis.

Johnova služba narůstala a bylo nutné rozvíjet její organizaci. Ve Velké Británii uvnitř anglikánské církve založil „Národní evangelikální anglikánský kongres“. Založil také Evropské společenství evangelikálních teologů (FEET), postupně vznikla jeho organizace Langham Partnership International. Stottovy knihy vycházely v milionových nákladech po celém světě. Finance z prodeje těchto knih umožnily opatřovat teologickou literaturu pro tisíce studentů a kazatelů v různých zemích. Později založil v Londýně „Institut pro soudobé křesťanství“, na kterém opět studovali lidé z různých částí světa. Stott cítil, že se Británie na různých místech provinila svým kolonialismem. To byl i jeden z důvodů, proč měl na mysli Třetí svět. Sympatie choval také k církvím v zemích pod vládou komunistické strany a později v postkomunistické Evropě.

Pokud jde o nás, tak John Stott při svých návštěvách přispěl k založení Evangelikálního teologického semináře v Praze. Celý projekt jsme s ním konzultovali. Také přispěl k obnově Evangelické aliance a ke vzniku Sdružení evangelikálních teologů. Dnes působí Langham Partnership nejen v Británii, ale také ve Spojených státech, v Kanadě, Austrálii, Novém Zélandě a jinde. Dnes vede tuto organizaci Christopher Wright, specialista na Starý zákon a teologii misie. Převzal tuto práci po Johnovi a byl např. moderátorem teologické komise světové evangelizační konference v Kapském Městě (2010). Provedl konečnou redakci významného dokumentu „Závazek z Kapského města“ (Theologia vitae, 2/2011-2014).

Vzpomínám si, jak při jednom setkání přišel John zneklidněn tím, že americká část organizace Langham Partnership se přejmenovala na John Stott Ministries. Prý v Americe musí být jméno zakladatele v názvu zmíněno. John Stott z toho byl nešťastný. Nechtěl, aby jeho jméno bylo v názvu. Nakonec uspěl a americká sekce se opět jmenuje Langham Partnership a jen někde na svých dokumentech v podtitulku připojí John Stott Ministries. Tato organizace umožňuje studium a práci na doktorátech pro množství studentů především z Třetího světa. Tisíce knih jsou distribuovány pastorům a do teologických seminářů ve světě. John Stott těžce nesl, že studenti a duchovní ze Západních zemí mají tolik zdrojů, které často ani nevyužívají. V Africe, Jižní Americe a v Asii viděl živé a rostoucí církve. Jejich další vývoj byl často zbrzděn či docela zastaven, protože tam nebylo žádné vzdělání pro kazatele a starší sborů. Někde kazatelé ani neměli Bibli, jinde nedovedli s Biblí pracovat, vykládat ji a aplikovat a lidé kolem často znovu upadali do pohanství. Langham Partnership financoval první africký komentář k Bibli, který psali sami afričtí teologové.

Mohl bych hovořit a Stottovi dlouho, protože jsem s ním byl v přátelském kontaktu třicet let, ale dovolte mi zakončit jedním jeho silným důrazem. Stott podtrhoval důležitost tzv. „double listening“. Tímto dvojím nasloucháním upozorňoval na nutnost důkladné práce s Biblí, exegeze, zjištění, co jednotlivé texty Bible říkaly v době, kdy byly psány. To druhé naslouchání se týká současného života, znalosti problematiky dnešní doby. To pro něj znamenalo čtení znamení časů, znalost lidských zápasů, pochybností, myšlenkového světa, včetně politiky a etiky. Boží slovo je třeba aplikovat na život, na současnost, kterou máme znát, protože nežijeme v křesťanském ghettu. Stottovi šlo vždy o propojení světa Bible se světem, ve kterém žijeme. Je mi líto, že do této chvíle se ještě nenašel překladatel a vydavatel pro Stottovu knížku “Issues Facing Christianity Today“ (Záležitosti, kterým dnes čelí křesťanství). Doufám, že se tak stane dříve než za dalších 100 let.

Předneseno 19. 10. 2021 při příležitosti prezentace knihy „Radikální učedník“, Biblion, Praha 2021 ve sboru Církve bratrské v Praze 1. Autor byl s Johnem Stottem v přátelském vztahu po dobu třiceti let a považuje Stotta za svého učitele.