Jste zde

Zprávy

Hnutí My jsme církve k úmrtí Benedikta XVI.

(WSK/MV) V souvislosti s úmrtím emeritního papeže Benedikta XVI. vydalo hnutí My jsme církev (Wir sind Kirche) prohlášení, ve kterém se uvádí:

Hnutí My jsme církev vnímá zesnulého kardinála Josepha Ratzingera, bývalého papeže Benedikta XVI., jako velmi rozporuplného teologa, který po desetiletí formoval římskokatolickou církev zpátečnickým způsobem jako žádný jiný pokoncilní církevní představitel. Svému nástupci papeži Františkovi a celé církvi zanechal těžké dědictví v podobě atmosféry strachu a teologické nehybnosti, jejíž důsledky vnímáme i dnes.

Joseph Ratzinger jako mladý teolog a poradce koncilu pomáhal utvářet reformy II. vatikánského koncilu (1962-1965), později, během 31 let svého působení ve Vatikánu (1982-2005 jako prefekt Kongregace pro nauku víry za papeže Jana Pavla II., 2005-2013 jako papež Benedikt XVI.), vystupoval jako teolog poháněný nedůvěrou a strnulý strachem, který byl zahlcený svými úkoly ve vedení církve.

Joseph Ratzinger neprojevoval porozumění k hledání budoucích podob víry. Spíše se snažil omezovat nebo dokonce odvolávat reformní podněty koncilu. Ukázal se tak jako neúprosný reakcionář, který nakonec selhal. I jako "emeritní papež" se opakovaně vyjadřoval velmi problematicky, přestože sliboval opak. Svými nedůvěryhodnými výroky k druhé mnichovské zprávě o zneužívání sám vážně poškodil svou pověst teologa a církevního představeného i „spolupracovníka pravdy“ (jeho biskupské heslo). Nebyl připraven, aby osobně přiznal vinu. Tím velmi poškodil biskupský a papežský úřad.

Jeho chvályhodná rezignace v roce 2013 demytizovala papežský úřad. Bylo by však logické, kdyby rezignoval i na hodnost kardinála nebo biskupa a svlékl bílou sutanu.

Naslouchání Západu - synodalita podle anglikánské, luteránské, reformované, metodistické a starokatolické tradice

(christianunity.va/MV) Po dvou konferencích s názvem „Naslouchání Východu“, které se věnovaly synodalitě v pravoslavné církvi a ve východních pravoslavných církvích, se na Papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského v Římě (tzv. Angelicum) konala první konference s názvem „Naslouchání Západu“ o synodalitě podle anglikánů, luteránů, reformovaných, metodistů a starokatolíků. Iniciativa, kterou organizoval Institut ekumenických studií Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského, se konala pod záštitou Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů (DPUC) a Generálního sekretariátu synody biskupů.

Na akci, která se konala od 26. do 28. ledna 2023 za účasti katolických a protestantských profesorů teologie a pastorů různých denominací, se podílelo více než čtyři desítky teologů a představitelů různých křesťanských společenství. Mezi mezinárodními představiteli byli například Rev. Najla Kassab, předsedkyně Světového společenství reformovaných církví, Rev. Anne Burghardt, generální tajemnice Světového luterského svazu, arcibiskup Ian Ernest, osobní zástupce arcibiskupa z Canterbury u Svatého stolce, Rev. Matthew Laferty, zodpovědný za vztahy Světové metodistické rady se Svatým stolcem, a také biskup Jan Schoon z Mezinárodní starokatolické biskupské konference.

Za DPUC se zúčastnili kardinál Kurt Koch, biskup Brian Farrell, P. Andrzej Choromanski a P. Martin Browne, OSB, a také organizátoři akce P. Hyacint Destivelle, OP, a Msgr. Juan Usma.

V příštích měsících je plánována druhá konference „Naslouchání Západu“ o synodalitě podle baptistů, Kristových učedníků (Disciples of Christ), letničních a evangelikálních křesťanů.

U zprávy z konference na stránkách dikasteria z 30. ledna 2023 je k dispozici záznam ze všech tří konferenčních dní.

Nový dokument v rámci teologického dialogu se starobylými východními církvemi

(christianunity.va/MV) Smíšená mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou církví a starobylými východními církvemi dne 26. ledna 2023 zveřejnila nový dokument s názvem „Svátosti v životě církve“.

Dokument odráží „širokou shodu... jak v teologii, tak v praxi svátostí“, na jejímž základě doporučuje větší pastorační spolupráci. Po první části věnované definici a teologickému významu svátostí se druhá část dokumentu zabývá sedmi svátostmi: svátostmi iniciace (křest, myropomazání /biřmování, eucharistie); svátostmi uzdravení (pokání/zpověď, pomazání nemocných); svátostmi služby a závazku (manželství, ordinace). Třetí část obsahuje některá doporučení pro větší pastorační spolupráci mezi katolickou církví a starobylými východními církvemi.

Dokument, který komise dokončila na svém posledním plenárním zasedání, podepsali 23. června 2022 kardinál Kurt Koch a koptský pravoslavný biskup Kyrillos z Los Angeles, spolupředsedové komise

Studujte teologii ekumenicky: Teologie křesťanských tradic na ETF UK

(MV) Bakalářský program Teologie křesťan-ských tradic na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy ve spolupráci s Institutem ekumenických studií v Praze zvou ke studiu teologie.

Proč studovat obor Teologie křesťanských tradic?

Jedná se především o studium různých tradic křesťanské teologie v jejich vzájemném dialogu i střetech, ale současně také o seznámení se s jinými náboženskými a duchovními směry a o jejich vztah ke křesťanství.

Akademické zázemí Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je příslibem vysoké odborné úrovně studia. Studující se mohou podílet na dalších aktivitách pořádaných fakultou, např. účastnit se archeologických vykopávek v Izraeli.

Studium předpokládá a rozvíjí otevřenost vůči příslušníkům jiných církví a lidem různého duchovního zaměření. Učitelé přicházejí nejen ze všech tří pražských teologických fakult, ale i z dalších institucí.

Někteří studující se připravují na práci duchovních ve svých církvích. Většina studujících se však věnuje „civilní“ profesi nebo současně studují jiný „profánní“ obor. Poznatky využijí pro svůj osobní rozvoj, pro budování církevních společenství zdola a pro službu společnosti.

Studium je dostupné pro pracující i pro lidí, kteří studují jiné obory. Výuka je koncentrována: probíhá jednak na každoročním desetidenním intenzívním studijním soustředění v září (ve Strašicích), během roku pak probíhá jedenkrát týdně v odpoledních a večerních hodinách (ve středu) a je doplněna dvěma víkendovými semináři v akademickém roce. Výuka je orientována na práci s texty a rozvoj kritického myšlení.

Studentky a studenti, jak díky studiu, tak doprovodným aktivitám (liturgie, semináře, exercicie) nacházejí přátelské zázemí potřebné pro kritickou reflexi a upevňování vlastní víry, společenství napříč denominacemi a prostor pro sdílení i diskusi různých tradic.

Přihlášky pro akademický rok 2023/24 v papírové (listinné) nebo elektronické podobě je možné podat do 31. 3. 2023, přijímací zkouška proběhne v prvním červnovém týdnu 2023. Více informací naleznete na stránkách Institutu ekumenických studií v Praze: www.iespraha.cz nebo na stránkách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze: www.etf.cuni.cz

Kontaktní osoba: Petr Jandejsek, Th.D.

Mail: jandejsek@etf.cuni.cz, tel.: 221 988 626