Jste zde

360 - červen 2023

Možnost požehnání svazků osob stejného pohlaví

Během posledního jednacího bloku 1. zasedání 36. synodu Českobratrské církve evangelické (ČCE), který se v sobotu 27. května 2023 konal v Komunitním centru Matky Terezy v pražských Hájích, se živě debatovalo o otázce možnosti žehnání homosexuálním párům. Zazněly hlasy pro a proti. Brněnský senior Filip Keller k tomu poznamenal: „Všichni, kdo žehnají stejnopohlavním svazkům, se velmi vážně snaží o reflexi toho, co jim říká Boží slovo, se stejnou vážností to dělají i ti, kdo to odmítají. Navrženým usnesením říkáme, že v církvi mají místo ti, kdo po požehnání touží i ti, kdo je odmítají.“ V tajném hlasování byl nakonec schválen návrh ve znění: „Synod ČCE souhlasí s možností požehnání svazků osob stejného pohlaví, pokud o to požádají. Synod ČCE vnímá, že názory na tuto otázku nejsou v církvi jednotné, podporuje činnost komise pro soužití s LGBTQ lidmi a pokračování diskuse v církvi o tomto tématu. Synod konstatuje, že žádný kazatel není povinen žehnat svazkům osob stejného pohlaví.“

Oceňuji tento přístup, včetně uplatnění respektu k různým postojům kazatelů. Připomíná mi to ustanovení Řádu správy Církve bratrské ohledně křtu dítěte, tj. osoby, která z důvodu věku ještě není schopna učinit vlastní rozhodnutí víry. Kazatel, který kvůli svému osobnímu přesvědčení děti nekřtí, má pozvat ke křtu dítěte osobu (člena staršovstva), která ho zastoupí (§ 103). Čas ukáže, jaká se nakonec v ČCE prosadí praxe.

Tímto usnesením synod ČCE nepředjímá možnost uzavírání manželství. V té souvislosti připomínám usnesení 51. synody Starokatolické církve v ČR, která po tříletém konzultačním procesu přistoupila v říjnu 2022 k zavedení žehnání partnerství, s výslovným zdůrazněním, že se nejedná o manželství. Je určené pro páry, které manželství uzavřít z různých důvodů nemohou. Do této skupiny patří i páry osob stejného pohlaví: „Synoda souhlasí s možností žehnání na cestu společným životem v lásce a věrnosti dvěma partnerům, kteří nemohou uzavřít v církvi manželství a pověřuje biskupa zpracováním a vydáním příslušných liturgických textů, které vhodným způsobem odliší obřady žehnání partnerství a uzavírání manželství.“

Zatímco vatikánská Kongregace pro nauku víry se k žehnání svazkům osob stejného pohlaví vyslovila v březnu 2021 negativně, v rámci synodálního procesu katolické církve zaznívají hlasy, které naopak v různé míře volají po vstřícnějším přístupu vůči stejnopohlavním párům. Např. letošní březnové synodální shromáždění katolické církve v Německu drtivou většinou odsouhlasilo žehnání stejnopohlavním párům.

Jak už je v křesťanském prostředí zvykem, podobná rozhodnutí budí rozmanité emoce a reakce, ve kterých zaznívají hodnotící soudy a někdy i urážky. Přál bych si, abychom si při diskusích o těchto tématech zachovali nejenom elementární slušnost, ale i respekt k odlišným postojům podobně jako se to podařilo v diskusi na synodu ČCE.