Jste zde

Koľko demokracie je vhodnej pre cirkev?

Ak si položíme moderné otázky o demokracii a demokratizácii, musíme si najprv objasniť význam týchto slov samotných. 17 rokov po našej zamatovej revolúcii si myslíme, že nám vtedy išlo o demokraciu – alebo aj o demokratizáciu našej (vtedy československej) spoločnosti. Slovo demokratizácia však vulgárne vystihuje asi toľko, ako možnosť povedať alebo dokázať obhájiť svoj názor.1 Je otázkou, či väčšine našej spoločnosti šlo práve o to, alebo či náhodou nešlo skôr o tie isté potreby, ktoré sa štrajkami pokúšajú presadiť naši lekári a iní nespokojenci, čiže „aby sme sa mali lepšie“. Sledovaním našej špecifickej slovenskej časti bývalej monarchie skôr nadobúdam dojem, že zásady dialógu veľmi neovládame – a ani o to nemáme záujem.2V tomto kontexte by bolo naozaj zaujímavé vedieť, aké ciele mala pri zmene režimu naša cirkevná spoločnosť, a to ako hierarchická, tak nehierarchická. Mnoho ľudí, a to nielen mladších, vychovaných už novou mediálnou dobou, si stále viac kladie otázky o možnosti zapojenia sa do procesu dozrievania cirkvi v dnešnej dobe. Súčasne sa však ozýva dosť hlasov o tom, že naša cirkev je na súčasnosť nepripravená. A to vraj najmä v oblasti komunikácie s veriacimi aj so spoločnosťou.3 Ak nechceme zakúsiť stav, ktorý zažila západoeurópska cirkev v 80-tych rokoch minulého storočia, kedy z nej hlavne z dôvodu veľmi slabého dialógu vystúpila minimálne polovica jej členov4 a zvyšok rezignoval na mnoho dobre mienených aktivít, tak by bolo vhodné zamyslieť sa nad zmyslom zdieľania, dialógu, moci a autority v tejto jednej z najstarších spoločností sveta.

Uvedomujeme si tu 40-ročné vákuum v dialógu a vzájomnom chápaní cirkevnej spoločnosti, ktoré sa ešte prehĺbilo zmenou, vyplývajúcou z II. vatikánskeho koncilu a nadôvažok nedokončenou sebareflexiou pri zlyhaniach a kolaboráciách s minulým režimom. Samozrejme, že tieto pripomienky platia pre celú spoločnosť. My sa však pokúsime pozrieť na jej cirkevnú časť. Mne ako autorovi tohto príspevku nejde o celistvé zhodnotenie danej situácie; to by ani nebolo možné. Skôr by som chcel, aby to bol jeden z impulzov pre budúce reflexie a diskusie.

Hádam by nebolo na škodu začať s víziou, ktorú by sme chceli dosiahnuť aj touto diskusiou. Aspoň si tak tie naše vízie nejako zladíme. Tá moja sa ani tak nezaoberá nejakou revolúciou v teológii alebo v pastorálnej oblasti. Skúsenosť, ktorou som prešiel pri desaťročnej ceste západnou (katolíckou aj nekatolíckou) cirkvou, kam často vzhliadame, jedni teologicky ako na ideál, iní snáď pastoračne ako na pohoršenie, mi ukazuje jednoduchšiu víziu. Ide o dialóg, v ktorom by sa vedúci pastieri vedeli zorientovať v spoločnosti, v ktorej žijeme a súčasne by vedeli- informovanosťou o všetkých radostiach a bolestiach – rozvíjať sebavedomie viery v dnešnej spoločnosti. Viery, ktorá bude vždy narážať na limity tohto sveta, ale neprestane ho meniť a pomáhať aj rozvoju svojich vlastných členov. Na ceste kríža, ale aj poznania.5

Skúsme v tomto kontexte začať encyklikou pápeža Pavla VI. Ecclesiam Suam. Vtedajší Sv. Otec sa na začiatku svojho pontifikátu, počas práve prebiehajúceho koncilu (encyklika bola publikovaná 6. 8. 1964), práve v nej pokúšal rozobrať úlohu cirkvi, ako aj svoju – a to aj na báze demokratizácie, teda dialógu. „Dialóg je evanjelizácia“ – takto sa začína jedna z kapitol encykliky6 a pokračuje: Cirkev musí pristúpiť k dialógu so svetom, v ktorom žije. Cirkev sa stáva slovom,  stáva sa posolstvom,  stáva sa rozhovorom.“7 Transcendentný pôvod dialógu vidí Pavol VI. v samotných zámeroch Božích.8 Rozvíjaním dialógu dochádza k spoznaniu: „aké rozdielne sú cesty, ktoré vedú k svetlu viery a ako je možné usmerniť ich k tomu istému cieľu. Hoci sa rozchádzajú, môžu sa navzájom dopĺňať, a tým prinútia naše zmýšľanie, aby opustilo vychodené chodníky a privedú ho k prehĺbeniu svojho poznávania a obnoveniu svojho vyjadrovania. Dialektika tohto cvičenia sa v zmýšľaní a v trpezlivosti nás privedie k objaveniu prvkov pravdy aj v názoroch iných, donúti nás vyložiť naše učenie s veľkou lojálnosťou a prinesie nám zásluhy za to, že sme sa usilovali vystaviť ho námietkam iných, ich pomalému prijímaniu. Spraví nás múdrymi, spraví nás učiteľmi.“9

Jednako Pavol VI. vidí aj nebezpečenstvá pri rozvoji dialógu, zvlášť: „starosť o to, aby sme sa priblížili bratom, sa nesmie zmeniť v oslabenie, oklieštenie pravdy. Náš dialóg nesmie byť zanedbaním povinností voči svojej viere“10 a: „len ten, kto žije v plnosti kresťanské povolanie, môže byť odolný voči nákaze omylov, s ktorými prichádza do styku.“11 Tento dobovo vzácny dokument sa pri kapitole o dialógu v cirkvi predsa len obmedzuje na niekoľko viet, ktorých hlavným spájajúcim znakom je slovo poslušnosť.12

Pri hľadaní odpovede na otázku demokratizácie v cirkvi nesmieme zabudnúť na pojmy ako moc, autorita a ich používanie. Nejedná sa tu totiž o klasickú „firmu“, založenú na inej báze vzťahov, hoci aj so silným sociálnym podtextom. Nechcem sa však venovať teologickému rozboru slova moc ani autorita. Keďže však jednou z výčitiek na adresu cirkvi je jej chápanie moci, skúsme sa pozrieť, ako sa s touto otázkou vyrovnali niektorí teológovia.

Jedným z autorov, ktorí sa zaoberali otázkou cirkevnej moci a jej zvládnutiu, je prof. Karl Gabriel. Ten hľadá sociologickú odpoveď na dlhú tradíciu fenoménu cirkevnej moci.13 Na rozdiel od Webera a Foucaulta s ich dominantnou tradíciou, kde sa jadro fenoménu moci nachádza v uchopení vlastnej vôle aj nasilu, nachádza Gabriel u Hannah Arendtovej teóriu moci, ktorá sa zakladá na vzájomnom súhlase a autorizácii členmi istej sociálnej skupiny. Dotyčnej filozofke totiž nestačí model, orientovaný na príkazy a poslušnosť. V tomto kontexte sa Gabriel zaujíma aj o Arendtovej koncept autority.14 Dochádza však k záveru, že „Cirkev oslobodená od moci by sa stala cirkvou, ktorá ako sociálna skupina zanikne.“ Tak dlho, ako bude cirkev existovať, budú existovať aj spoločne konajúce skupiny. To sa týka tak jej celosvetovej úrovne, ako aj biskupstiev, farností, ba dokonca i zvláštnych skupiniek vo vnútri farností. Na každej z týchto úrovní ostáva moc vo svojej efektívnej sociálnej existencii závislá na súhlase členov danej skupiny.

Podľa Gabriela sú dokonca aj biskupi ako formálni nositelia pozície moci vo svojich biskupstvách schopní vykonávať túto moc len vtedy, ak nájdu súhlas v cirkevnom ľude.15 Sledujúc Arendtovej teóriu moci objavuje Gabriel v dnešnej cirkvi pre výkon moci celkom prekérnu situáciu: pre pápeža ako aj pre biskupov vyvstáva problém dosiahnutia akceptácie a týmto spôsobom získania efektívnej moci bez uchyľovania sa k autorizácii formálnych foriem zhora.16

Na tomto mieste by nebolo na škodu spomenúť teologický pohľad na cirkev, teda aj miestnu, ako na spoločenstvo veriacich – a zvlášť kňazov – so svojím pastierom, biskupom. Otázkou však je, ako toto spoločenstvo uchovať funkčné, teda vo vzájomnom dialógu.17 Na druhej strane, v budúcnosti sa dôležitým možno stane iný, ťažko uchopiteľný fenomén – a to vznik istého vákua moci v cirkvi. Proti vzájomnému súhlasu nevyvstáva žiadna nová formácia moci. V tomto kontexte chápe Gabriel aj tiché vystupovania z cirkvi ako zo sociálnej skupiny. V interpretácii Arendtovej teórie dochádza Gabriel k záveru, že pre cirkev modernej doby je siahnutie po prostriedkoch násilia jednou z typických reakcií na stratu moci. Záujem cirkvi na poslušnosti svojich členov sa z tohto dôsledku úplne sústredil na „autoritu ako nepopierateľné uznanie“ jej práva na poslušnosť.18

Napriek výraznej kritike cirkvi v 19. storočí z pera Maxa Webera Gabriel zdôrazňuje, že cirkev nebola moderná o nič menej ako iné inštitúcie danej doby. II. vatikánsky koncil, čo sa týka kompetencií a prostriedkov konania, na tom takisto nič nezmenil. Arendtová hľadala potvrdenie moci ľudom. Pre cirkev, uzatvára Gabriel, ako aj pre zvyšok spoločnosti z toho vyplýva, že tam, kde chýba uznanie a podpora, techniky moci získavajú na váhe v zmysle Foucaultovom.19

Ďalší autor, ktorý sa vehementne pustil do reformy cirkvi podľa teórie H. Arendtovej, je kanadský teológ Robert Mager.20 Mager bojuje za väčší priestor pre laikov v cirkvi, a to hlavne pri spoluúčasti na rozhodovaní. S úctou opisuje Arendtovej pohľad na zdôraznenie slobody v politike ako veci verejnej. Mager hľadá v cirkvi použitie hlavne pre kolektívne jednanie a jeho váhu pri rozhodovaní. Súčasne však odhaľuje rovnakú logiku privátneho sektora pre cirkev, ako ju vykreslila Arendtová. Teda na jednej strane pokus o dialóg so svetom, dokonca aj pokus o líderstvo, nasmerovanie sveta, na druhej strane však jazyk a logika rodiny a bratstva, ktoré patria do sektora privátneho.21 (A dodajme, že niektoré politické strany, aj u nás na Slovensku, sa správajú podobne.

Mager zdôrazňuje, že zvlášť práve model bratstva ukazuje náboženstvo, ktoré sa chce odcudzovať svetu. Citujúc L. Boffa Mager tvrdí, že cirkev, ktorá v dnešnej dobe završuje svoju dlhú dráhu moci, akoby ašpirovala na výbuch tejto privátnej logiky a nastolenie skutočnej verejnej dimenzie. A to z toho dôvodu, že práve taký je zmysel ašpirácie rovnosti a rozhodovania, ktoré animuje cirkev a ktorý sa snaží (podľa neho) udržať pod kontrolou napr. dokument Christifideles laici.22

To, čo je v hre, je teda podľa Magera status rovnosti v cirkvi. Táto verejná rovnosť sa musí potvrdiť v rovnakom prístupe k rozhodovacím procesom. Presahujúc opozíciu klérus-laici nachádzame miesto zjavenia sa slobody kresťanov, ktorí musia práve na tomto svete ukázať priestor pre využitie slobody. Celá snaha cirkvi v posledných desaťročiach, a to na poli demokratizácie, sensus fidelium, zmeny služieb svätencov, sloboda slova a pod., to všetko je politikou v cirkvi, teda existenciou priestoru, založeného na rovnosti veriacich a sústredenom na zavŕšenie v slobode. Tu sa nejedná natoľko o pohyb cirkvi smerom k svetu, ako o jej sebanájdenie tým, že na seba vezme istú svetskosť a historicitu, pochádzajúcu z Ducha. Vystavenie sa svetu je konštruktívnou dimenziou praktikovanou Bohom, ktorý berie na seba človečenstvo v Ježišovi Kristovi. Pri znovuuchopení svojho svetského rozmeru a pripojení sa k Duchu, pracujúcemu na diele histórie, sa cirkev angažuje v dynamike vzdávania sa vlastníctva Boha, pravdy, budúcnosti. Takto vstupuje cirkev do istého procesu hľadania, avšak nie z oportunizmu, ani z pedagogickej starostlivosti, ale preto, že hľadanie Boha vo svete je práve jej časť dedičstva, jej kléros.23

Koncept cirkvi ako sviatosti je schopný oveľa viac ako čokoľvek iné osvetliť tento vzťah medzi cirkvou a svetom. Hľadajúc konkrétnu podobu verejného priestoru v cirkvi nachádza Mager tri oporné body: 1. napätie udržiavané v cirkvi medzi tým, čo závisí od verejného, a tým, čo má ostať privátne (podľa Arendtovej teórie); 2. rozdiel v pôsobení medzi autoritou a mocou v cirkvi a ich nutné uvedenie v napätie; 3. povýšenie plurality v cirkvi.24

V závere Mager navrhuje vybudovanie nových cirkevných štruktúr na dvoch princípoch: synodality subsidiarity. V stopách Arendtovej fandí založeniu cirkevných rád v zmysle demokracie rád a federalizmu, kde princípy ekleziologickej prednosti lokálnej cirkvi zakladajú výhodu tohto vývoja. Tieto rady však musia kooperovať takým spôsobom, aby vyrovnali moc spoločenstva a autoritu svätených služieb v cirkvi.25 Pri hľadaní odpovede na túto víziu odporúča Mager skúsiť vydať sa na cestu psychológie, celá jeho predstava však čaká na to, že bude preverená jedine praxou.26

Pristavme sa v našich úvahách u myšlienok amerického biblistu P. Johna L. McKenzie, SJ27 z  čerstvo pokoncilových rokov. Ten tvrdí, že je prirodzeným chápať moc v cirkvi ako druh moci vôbec, ale súčasne chce vo svetle Nového Zákona dokázať, že takéto chápanie cirkevnej moci je falošné.28 Čo sa týka hranice medzi vykonávaním moci a tyraniou, tak táto je neobyčajne tesná a dá sa určiť len po definovaní sily.29 McKenzie cituje iného známeho amerického teológa, Johna M. Todda, ktorý tvrdí, že na úrovni stvorení je výmena existencie, vlastnených predmetov a služieb nevyhnutnou podmienkou evolúcie jednotlivca i spoločného života. Jedinou oprávnenou ľudskou mocou je taká, ktorá túto dvojitú evolúciu podporuje. Každá moc, ktorá si nárokuje právo prekročiť danú podmienku, je tyraniou, odrodou anarchie a zakladá osobný i spoločný život na lži a nezmysle. Absolútna ľudská moc kazí nielen človeka, ktorý rozkazy vydáva, ale aj človeka, ktorá ich poslúcha, keďže vzájomné vzťahy medzi nimi prestanú byť ľudské.30

Ďalší názor (tentoraz K. Rahnerov) potvrdzuje, že dominujúca moc nepatrí do cirkvi, lebo jej cieľom je priviesť svojich podriadených k stavu dospelosti, v ktorom už jej nebudú podliehať.31 Cirkev, prízvukuje McKenzie, je však slobodné spoločenstvo, ktorého členmi sa stávame slobodným rozhodnutím. Nejedná sa tu teda o prirodzené spoločenstvo, pretože jej konštitúcia nevychádza z ľudskej prirodzenosti, z individuálneho alebo kolektívneho činu. Nik nemôže tvrdiť, že moc v cirkvi je založená na dohode jej členov. Ak sa cirkev líši od iných spoločností vo svojich cieľoch a prostriedkoch, potom moc v cirkvi bude určená cieľom cirkvi.32 Táto moc v cirkvi, aj keď chápaná vo svetských, štátnych termínoch, nesmie byť so štátom stotožňovaná. Ak, tak len analogickým spôsobom.33

Na druhej strane, kresťanský život nemôže byť v biblických termínoch ponímaný hlavne ako život v poslušnosti a podriadenosti. Podstata kresťanskej poslušnosti nie je podľa McKenzieho totožná s podstatou poslušnosti rodinnej, občianskej, alebo zmluvnej.34 Ponímanie moci a iných prvkov vnútornej štruktúry cirkvi je pod vplyvom kultúry, v ktorej cirkev jestvuje a plní svoje poslanie. Cirkev musí obozretne balansovať medzi integráciou so svetskou kultúrou a stotožnením sa s ňou. Stále sa musí vyhýbať dvom nebezpečenstvám – úniku od kultúry a zosvetšteniu. V skutočnosti však zriedkakedy dosahuje túto rovnováhu.35

McKenzie pokračuje názorom, že kompetencie moci sú podľa tradičnej teológie viera a morálka.36 Poslanie cirkvi, podľa Nového Zákona,37 je hlásanie evanjelia a udeľovanie sviatostí. Spĺňajú dnes biskupi toto poslanie, alebo sa stali len manažérmi či správcami majetkov? Učiteľský úrad cirkvi, tvrdí McKenzie, nie je kompetentný robiť kontrolu nad oblasťou vedy, ani morálky.38 Nie je poverený, aby hovoril ľuďom, čo majú robiť, ale aby im umožnil dôjsť k riešeniu.39 Ak je moc preniknutá svojím cieľom, poslanie cirkvi bude pre ňu kompletnou náplňou. Moc získa úspech, ak dosiahne harmóniu a spoluprácu medzi členmi cirkvi a ak odstráni zbytočné nedorozumenia a duplikovanie prác.40

Poslednou a najskutočnejšou obranou moci, zdôrazňuje McKenzie, nie je sila, ale sloboda. Moc je slobodou – a v tom zmysle aj silou. Moc nemôže pretrvať, ak nebude chrániť slobodu spravujúcich aj podriadených. Ak vezmem niekomu slobodu, tak sa sám zbavím slobody, lebo som nútený brániť pozíciu, ktorú som nemal právo zaujať. Keď moc uzná slobodu tých, ktorých riadi, znamená to, že urobila všetko, čo je možné, aby zabezpečila svoju vlastnú slobodu. A moc slobodu neuzná, kým nepochopí, že sloboda v každom človeku je mocou. Ak ju uzná, tak si upevní istotu, ktorá pochádza z dobrovoľného súhlasu podriadených a ich moc sa spojí s mocou tých, ktorí riadia. Moc aj sloboda sú druhom moci.41

Nikto nie je schopný riadiť iného, ak ten, kto je podriadený, neakceptuje nadriadeného. Táto akceptácia je dobrovoľným aktom súhlasu, ktorý si nemožno vynútiť- riadiaci pracovník si ho musí zaslúžiť.42 Tí, ktorí si nedokážu lásku a úctu podriadených získať plnením povinností svojho úradu, nemajú byť menovaní do funkcií.43

Láska slobodu neobmedzuje, ale je jej plnosťou. Kresťan nekoná z donútenia, ani z príkazu či povinnosti, ale preto, že sila Ducha je v ňom hybným princípom konania. Vzťahy medzi mocou a slobodou sú v kresťanskom spoločenstve určené láskou, pokiaľ toto spoločenstvo nechce prijímať rozhodnutia na inom základe, ako ustanovil Ježiš.44 McKenzie si kladie otázku: ako by mohla moc, spočívajúca v rukách všetkých členov cirkvi, pôsobiť na moc, spočívajúcu v rukách úradníkov cirkvi?45 Modifikácia štruktúry cirkvi by podľa McKenzieho mala znamenať prinajmenšom decentralizáciu rozhodovania, zväčšenia sféry pôsobnosti jednotlivého farára i jednotlivého laika a značné rozšírenie platformy pre rokovanie o taktike.46

Aj verejná mienka podporuje zásadu, na ktorú úradníci cirkvi radi zabúdajú, a to, že nikto nebojuje proti rozhodnutiu, na prijatí ktorého mal podiel. Verejná diskusia je vždy zdravšia ako privátna (tá je často naklonená nespravodlivosti, nesprávnemu jazyku ako aj ostrým a nepodloženým tvrdeniam).47 Opravdivá zmena bude podľa McKenzieho znamenať, že moc v cirkvi uzná právo i moc, ktoré patria veriacim vďaka konštitúcii cirkvi a nie z pontifikálnej štedrosti. 48

Cirkev ostáva aj tajomstvom, hoci nie všetko sa musí za tajomstvo považovať a nie všetko tak chápať. Tajomstvo cirkevnej moci spočíva v tom, že ide o moc, ktorej silou je sila lásky. Ak cirkevná inštitúcia používa inú moc ako moc lásky, prestáva mať kresťanský a cirkevný charakter. Cirkev nemá inú možnosť ako sa dozvedieť, čo sa jej podarilo dosiahnuť; môže iba vedieť, že miluje (McKenzie je proti prezentovaniu úspechov založených na štatistikách o krstoch a pod).49

McKenzie uzatvára, že termíny poriadokdisciplína nehovoria nič o plnení poslania cirkvi. Uznanie viery za opravdivú podstatu cirkevnej moci je podľa neho jedinou zábezpekou cirkvi pred úpadkom moci, ktoré môže vyvolať zosvetštenie a premena moci na štruktúru sily. Tak ako je viera potrebná pre akceptáciu moci, tak je potrebná aj pre jej vykonávanie.50 Verejná mienka v cirkvi je jedným z kanálov, ktorými hovorí Duch. Moc je údom tela a preto ak má dosiahnuť plnosť, ktorá jej prináleží, potrebuje plnosť tela pre naplnenie každého človeka Ježišom.51

Cieľom tejto štúdie bolo na jednej strane odstrániť strach, ktorý panuje, ak sa hovorí o demokracii a cirkvi a na druhej strane vzbudiť ozajstný záujem jej členov o toto tajomné Kristovi telo. Hádam sa nám v 21. storočí podarí obnoviť tak prepotrebný dialóg, ktorý na jednej strane rozvíja evanjelizáciu v zmysle encykliky Ecclesiam Suam a na druhej strane ostáva otvorený všetkým, ktorých Duch Cirkvi vedie na cestách viery. Aby dokázali čerpať z tohto mocného nástroja, vznikajúceho vzťahom človeka a Boha; aby dokázali čerpať i z mnohých na okraji alebo mimo stojacich blížnych a tak otvorili túto našu spoločnosť. Ak nie pre všetkých, tak určite pre mnohých, ktorí aj našimi chybami ostávajú stáť takpovediac „za dverami“.

1Demokracia je „princíp rovnoprávneho uplatňovania vôle všetkých členov nejakej skupiny“ a demokratizácia znamená „upravovanie, organizovanie niečoho podľa demokratických zásad.“ Slovník cudzích slov, Bratislava: SPN, 1997, s. 184.

2Podľa mnohých pozorovateľov sa naša spoločnosť zbulvárňuje do takej miery, že vyvstáva otázka, čo sme schopní pripraviť budúcim generáciám. A to tak vo sfére mediálnej, ako aj verejnej, teda politickej. Alebo sa len vraciame do tej časti bývalej monarchie, ktorá nám vždy patrila? Nemáme snáď dnes šancu, ktorú sme ešte nikdy nemali? Sem napríklad patria aj túžby spojené s politickými stranami a neschopnosť chápať demokraciu ako umenie možného. Stále snívame o nejakom verejnom spasiteľovi, ktorý tu a teraz urobí poriadok. Cirkvi, zdá sa, v tomto pohľade ešte žiadny verejný kontext nemajú. To značí, že okrem útokov a kritiky z jednej strany spektra niet ozajstného verejného záujmu o pohľad do jej štruktúr, ani snaha podrobiť ich funkcieschopnosť verejnej diskusii. Keď už pre nič iné, tak preto, aby tieto útoky zoslabli a veľká časť populácie, ktorá dnes, po socializme, nemôže tak jednoducho pochopiť úlohu cirkvi (alebo ktorá má zakorenené predsudky – stačí občas čítať diskusie na rôznych internetových fórach), začala cirkev vnímať inak. Pri verejnoprávnosti a štruktúrach cirkvi stále ešte platí, že ide o vnútornú vec tých, ktorí cirkev riadia a tých, ktorí sa riadiť nechajú. Stále akoby sme v cirkvi bojovali proti vonkajšiemu nepriateľovi, aj keď tak málo nepriateľov, ako dnes, sme podľa všetkých znakov ešte v histórii nemali.

3Nechcem tým povedať, že je to problém slovenskej cirkvi, keďže som zažil podobné situácie aj inde. Lenže musíme si uvedomiť, ako od vzťahu k cirkvi (hlavne povrchnejšie vychované generácie) odrádza, ak sú v komunikácii konfrontované s pocitom nadradenosti, často nekompetentnosti, ba dokonca ješitnosti a vzťahovačnosti. Takisto aj s absenciou akejkoľvek formy radosti z čerpania z Ducha u tých, ktorí možno nestoja na cirkevných pozíciách, ale u nás (v cirkvi) práve hľadajú a skúmajú našu evanjeliovú úprimnosť a pravovernosť (aj pri návšteve rôznych slovenských úradov mám podobný pocit – toľko na cirkevnú obhajobu).

4Najodstrašujúcejšie príklady sa dajú uviesť zo Švajčiarska. Napríklad v najväčšej katolíckej farnosti (sv. Antonína Paduánskeho) v meste Bazilej bolo v sedemdesiatych rokov 24.000 katolíkov a dnes- aj s veľkou imigrantskou vlnou- ich nie je viac ako 8.000. Dali by sa tu však uviesť aj príklady z Rakúska, Nemecka či iných častí Európy.

5Ak bude možné uľahčiť zachovávanie cirkevných noriem zjednodušením niektorého predpisu a dôverou voči slobode dnešného kresťana, ktorý sa stal uvedomelejším ohľadom svojich povinností a zrelejším i múdrejším vo výbere spôsobov, ako ich splniť, norma aj tak ostáva platná vo svojej podstatnej požiadavke: kresťanský život, ako ho cirkev interpretuje a uzákoňuje v múdrych nariadeniach, si bude vždy vyžadovať vernosť, úsilie, umŕtvovanie a obetu; bude vždy poznačený "úzkou cestou", o ktorej nám hovorí náš Pán; bude žiadať od nás, moderných kresťanov, nie menšiu, ale skôr väčšiu morálnu energiu než od včerajších kresťanov, pohotovosť k poslušnosti, dnes nie menej povinnú než v minulosti a možno ťažšiu, určite však záslužnejšiu, pretože je vedená viac nadprirodzenými než prirodzenými dôvodmi.“ Encyklika Ecclesiam Suam, 53, zdroj: http://www.kbs.sk/?cid=1117101437

6´Choďte teda a učte všetky národy´, to je posledné poverenie, ktoré Kristus adresoval svojim Apoštolom. A títo, v tom samom mene Apoštol, definujú svoje nemenné poslanie. My dáme tomuto vnútornému impulzu lásky, ktorý smeruje k tomu stať sa vonkajším darom lásky, dnes všeobecne rozšírené meno dialóg.“ Ibid., 66

7Ibid., 67.

8Náboženstvo je, vo svojej podstate, vzťah medzi Bohom a človekom. Modlitba vyjadruje tento vzťah cestou dialógu. Zjavenie, čiže vzťah, ktorý Boh zo svojej vlastnej iniciatívy nadviazal s ľudstvom, môže byť vyjadrený ako dialóg, v ktorom Božie Slovo sa prihovára vo Vtelení a následne v Evanjeliu. Otcovský a svätý rozhovor medzi Bohom a človekom, ktorý bol prerušený dedičným hriechom, sa nádherným spôsobom v priebehu dejín obnovil. Dejiny spásy opisujú práve tento dlhý a rozmanitý dialóg, ktorý pochádza od Boha a vedie s človekom rôzny a obdivuhodný rozhovor. Práve v tomto Kristovom rozhovore medzi ľuďmi (Bar 3, 38) Boh poodhaľuje niečo zo seba, tajomstvo svojho života, jediného v podstate, trojičného v Osobách; a napokon hovorí o tom, ako chce, aby sme ho poznávali: to je Láska, ktorou je On sám; a hovorí i o tom, ako chce, aby sme ho uctievali a slúžili mu: a to je láska, ktorá je naším vrcholným prikázaním. Tu sa dialóg stáva úplným a dôverným: pozýva k nemu dieťa, kým mystik v ňom nachádza svoju plnosť.“ Ibid., 72.

9Ibid., 85.

10Ibid., 90.

11Ibid., 91. Je však zaujímavé, ako (z dnešného pohľadu) rýchlo končí táto stať, venujúca sa dialógu s inými náboženstvami.

12Ibid., 116-119.

13Gabriel, Karl: Machtausübung in der heutigen Kirche im Spiegel sozialwissenschaftlicher Machttheorien: Max Weber, Michel Foucault und Hannah Arendt. In: Concilium, H.3, 1988, s. 190-195.

14Gabriel, s. 193. Arendtová tu hovorí o moci, ktorá sa svojej moci zrieka a tak sa stáva autoritou. Arendt Hannah, Essai sur la révolution. Paris: éd. Gallimard, 1967.

15V pozadí otázky o potrebe podpory cirkvi od ľudu, hovorí Gabriel, sa priamo vynára otázka o špeciálnej pečati štruktúr moci. Z toho dôvodu biskupské sídlo, štrukturované monarchickým spôsobom, ktoré chce byť schopné efektívne využívať svoju moc, nie je na podporu ľudu cirkvi odkázané menej ako podobné sídlo založené demokratickým spôsobom – práve naopak. Ibid., s. 194.

16Vzhľadom na rozličnosť skúseností z praktického života a modelov interpretácie bude vždy u katolíkov, dodáva Gabriel, pre formálnych nositeľov moci oveľa ťažšie získať podporu a široký súhlas. Z toho dôvodu nebude prekvapením, ak dôjde k otvorenej strate moci v prospech „konzervatívnych“ skupín na jednej strane a „progresivistov“ na strane druhej. Je jasné, že strata moci je úzko spojená s objavením sa čiastočného uvoľnenia v cirkvi ako sociálnej skupine. Ibid., s. 194.

17Mnoho príkladov zo slovenskej cirkvi ukazuje, že nám chýba kontinuita s cirkvou, ktorá fungovala pred komunistickou diktatúrou. Vtedy sa biskupi nepodieľali na moci vo svojich diecézach úplne sami, mali k tomu na pomoc kňazské rady. Tieto vyvažovali moc jednotlivých biskupov. Mnoho dnešných príkladov ukazuje, že kňazské rady dnes túto funkciu napĺňajú len čiastočne a mnohí držitelia moci, napriek jej sile, ostávajú často v izolácii moci. Je to samozrejme normálny postkomunistický proces. Hovoríme o tom len preto, aby sme v tomto procese dokázali napredovať. Na druhej strane, izolácia moci je veľmi častý fenomén aj u mnohých predstaviteľov svetskej moci; priznal sa k tomu napríklad britský premiér Tony Blair (ktorý zažíval pocit ohrozenia a sprisahania) a v neposlednej rade aj slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda (jeho kauza „skupinka“).

18Gabriel dodáva, že zdôrazňovanie požiadavky autority tvárou tvár strate moci vedie priamo len k zhoršeniu problému. Potrebné uvoľnenie- z Arendtovej perspektívy- nastane len vtedy, ak by mohla byť autorita cirkvi vyskúšaná pomocou vývoja nových foriem uznania moci ľudu Božieho. Ekleziológia II. vatikánskeho koncilu otvorila v oveľa väčšej miere možnosti realizovať v cirkvi moc viacerých, čo napomôže integrácii cirkvi ako sociálnej skupiny.

19Ibid., s. 195.

20Už vo svojej dizertácii na Quebeckej Univerzite zaujal prácou Le politique dans l’Eglise. Essaie ecclésiologique à partir de la théorie politique de Hannah Arendt., Montréal: Médiaspaul, 1994.

21Práve cirkev, ktorá sama seba opisuje používajúc slová ako ľud, verejnosť, zhromaždenie, prechádza na druhej strane k používaniu termínov ako rodina a bratstvo. Význam slova ecclesia však patrí do slovníka politického! Avšak logika privátneho sa na každom kroku zmocňuje cirkvi nielen v jej dynamike, ale aj v kresťanskej predstavivosti. Takto aj Synoda biskupov, inštitúcia z povahy inklinujúca k určitej verejnosti, používa jazyk uzamknutý logikou privátnou. Ibid., s. 210.

22Cf. Ibid., 221.

23Ibid., s. 307-308. Reštaurácia politickej dimenzie v cirkvi je neoddeliteľná od je vkladu pre chápanie sveta a jednania v kresťanstve.

24Nastolenie verejného rozmeru v cirkvi nutne zapríčiní objavenie sa moci a nutnosti zladenia tejto formálnej moci s legitímnou autoritou svätených služieb. Cf. Ibid., s. 311. Pluralita je podľa Magera bodom stretnutia rovnosti a odlišnosti. Preto jej povýšenie znamená najprv odmietnutie účasti štatútov a úloh, založených na rozdielnosti pohlavia, charakteru, rasy, kultúry a pod.

25Tu hľadá Mager odpoveď na otázku, či je potrebné zvoliť lídra, reprezentanta, animátora, koordinátora, pastiera, prezidenta a pod. Cf. Ibid., s. 315. Otázka reprezentanta je u Arendtovej značne kritizovaná ako perverznosť priamej demokracie – predsa však nemôže popísať dynamiku moci bez toho, aby sa k nej obracala. Praktická perspektíva robí z lídra iniciátora spoločného podnikania, lenže tento reálny iniciátor môže byť ovládaný vlastníkom autority.

26Po prednesení danej prednášky na fóre mladých teológov som dostal jednu pripomienku týkajúcu sa odovzdávania moci. Známy slovenský odborník na otázku masmédii vdp. V. Slovák si totiž myslí, že medzi tým, ktorý v rámci demokracie odovzdáva moc (deleguje ju) a tým, ktorý ju vykonáva, existujú rôzne filtre. Tu má na mysli v prvom rade médiá. Slovák totiž predpokladá, že daný súhlas (a aj nesúhlas) členov so spoločnosťou sa nevyslovuje osobne, ale cez prostriedky spoločenskej komunikácie. Avšak už horespomenuté filtre môžu obsah postoja nielen pozmeniť, ale dokonca úplne otočiť. Slovák cituje klasika spoločenskej komunikácie Marshalla McLuhana (ktorý tvrdí, že prostriedky spoločenskej komunikácie – teda masmédiá – ovplyvňujú členov spoločnosti natoľko, že to ani nie sme v súčasnej dobe schopní reflektovať) a tvrdí, že sa s nimi počíta v teóriách moci, ale v ideálnych alebo zjednodušených modeloch sa nespomínajú. Moja analýza však smeruje viac ku komunikácii osobnej.

27J.L.McKenzie: Authority in the Church, New York: Sheed and Ward Inc., 1966. Slovenský, nie celkom vydarený preklad (s použitím poľského prekladu Wladza v Kosciele, Warszawa: Pax, 1972): Moc v Cirkvi, Prešov: Vyd. M. Vaška, 2003.

28Ibid., s. 12.

29McKenzie poznamenáva, že H. Arendtová presne určila rozdiely medzi mocou a silou (pozn. autora: tu vidieť slabosť prekladu, na tomto mieste ide skôr o pojmy mocautorita. Potom neviem, či prekladateľ vlastne nezamenil tieto u Arendtovej tak dôležité pojmy) na jednej strane a mocou a presvedčením na strane druhej. Arendtová ukázala, že tam, kde sa používa sila, moc už zlyhala a tam, kde sa používajú argumenty, je moc v neistote. Ibid., s. 13. Ak moc koná proti cieľom spoločnosti, tak aj neposlušnosť je oprávnený prostriedok svedomia a v prípade tvrdej odvety sa oprávnené pochybnosti dajú vyriešiť len úprimnou diskusiou členov spoločnosti s autoritou: „...nedá sa totiž očakávať, že pri takých pochybnostiach možno preukázať opravdivú poslušnosť.“ Ibid., s. 14.

30Cit. Ibid., s. 14.

31Porovnaj poznámku č. 5.

32Cit. Ibid., s. 16.

33Cit. Ibid., s. 17.

34Cit. Ibid., s. 18.

35Cit. Ibid., s. 18. McKenzie cituje biskupa Johna J. Wrighta a svojho spolubrata Thomasa Corbishleya, SJ: „Moc musí byť silou pozitívnou; ak iba donucuje, je negatívnou“ Ibid., s. 63. „Moc si nemôže vynútiť akt lásky a ak, tak iba príkladom. Mocou cirkvi je sila lásky“ Ibid., s. 66. Ďalší citát z knihy arcibiskupa Robertsa Zvládnutie moci: „Moc získava popularitu nie vynucovaním si náležitej úcty, ale presvedčovaním. Nie donucovaním, ale vedením, nie panovaním, ale nadväzovaním kontaktov osobných a nie neosobných“ Ibid., s. 67. Tu sme názorovo veľmi blízko myšlienkam H. Arendtovej.

36Ibid., s. 77.

37McKenzie podotýka, že láska, hoci dezorientovaná, má oveľa väčšiu hodnotu než disciplína. Toto nám zanechal Ježiš ako puto jednoty. Ibid., s. 81.

38McKenzie s prekvapením konštatuje, že už v r. 1859 napísal kardinál Newman článok  O radení sa s veriacimi v otázkach náuky. Ibid., s. 90.

39Ibid., s. 89. McKenzie cituje z knihy Elisabeth Anscombe Authority in Morals, že morálnosť nie je predmetom doktríny podobne ako exaktné vedy. Niet žiadneho morálneho zjavenia vo vlastnom zmysle slova. Rozdiel je medzi mocou rozkazovať, ktorá je vnucovaním vôle niekomu a mocou vnucovať niekomu presvedčenie. Vyučovanie morálnosti nie je rozkazovaním a vnucovanie morálneho presvedčenia sa nedotýka bezprostredne konania. Morálna zásada je vždy abstraktná a všeobecná, morálny čin vždy konkrétny a vymedzený. Jediné morálne vyučovanie je učenie ako postupovať. Toto zodpovedá novozákonnému chápaniu. Ibid., s. 87.

40Ibid, s. 93. Keby nebolo napätia medzi slobodou a mocou v cirkvi, znamenalo by to podľa McKenzieho, že zanikla buď sloboda, alebo moc. Prítomnosť tohoto napätia je znakom sily a nie slabosti. Ibid., s. 104.

41Ako dodáva McKenzie, Arendtová tvrdí, že sloboda nie je prívlastkom vôle, ale činu. Človek však dokazuje svoju slobodu skôr tým, čo robí, než tým, čo si želá. V situácii, kde niet žiadných obmedzení, sloboda a moc smerujú k vzájomnému zničeniu. Ibid., s. 105.

42Ibid., s. 106.

43Ibid., s. 107.

44Ibid., s. 108.

45Jednou zo zaujímavých inštitúcii v politike, u nás však značne devalvovanou, je referendum. Kto pozná záujem švajčiarskych občanov o politiku a ich referendá, konané  k najrôznejším otázkam spoločnosti skoro každý mesiac (!), vie ako sa týmto spôsobom dá s ľudom komunikovať na veľmi úspešnej báze. Samozrejme, že na Slovensku by sa musel najprv udiať akt odovzdávania moci zdola nahor, ako sa to uskutočnilo v histórii Švajčiarskej konfederácie.

46Ibid., s. 109. Ak si laici uvedomia, že oni sami musia rozhodnúť o tom, čo možno a čo treba urobiť – vtedy to urobia, tvrdí McKenzie. (K. Rahner podľa neho ukázal tri oblasti, v ktorých má laik čo povedať: katolícka tlač, katolícke školy a kvalita kázania. Ibid., s. 110.)

47Ibid., s. 111.

48Konštitúcia o cirkvi predvída, pokračuje McKenzie, že laici musia vyjadriť svoj názor k tým otázkam, ktoré sa dotýkajú blaha cirkvi (kap. IV, § 37, Butler a Baum). Tieto vyjadrenia musia byť vyslovené orgánmi, ustanovenými cirkvou špeciálne na tento cieľ. Ešte však neexistujú a keď, tak v začiatočnom štádiu (písané v roku 1966). Musíme ich teda vytvárať. Ibid., s. 112.

49Ibid., s. 113.

50Ibid., s. 115.

51Ibid., s. 116.