Jste zde

Díkůvzdání nad křestní vodou

Podle Anglikánské církve v Kanadě

Předsedající požehná vodu jednou z následujících forem.

Předsedající Pán s vámi.

Lid I s tebou.

Předsedající Vzdejme díky Pánu, našemu Bohu.

Lid Je to důstojné a spravedlivé.

Předsedající Vzdáváme ti díky, všemohoucí Bože a Otče, neboť darem vody napájíš a udržuješ všechno živé.

Všichni Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Předsedající Vzdáváme ti díky za to, že skrze vody Rudého moře jsi vyvedl svůj lid z otroctví do svobody v zaslíbené zemi.

Všichni Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Předsedající Vzdáváme ti díky za to, že jsi poslal svého Syna Ježíše. Pro nás byl pokřtěn od Jana v řece Jordánu. Pro nás byl pomazán za Krista tvým svatým Duchem. Pro nás prošel křtem své vlastní smrti a vzkříšení a tak nás osvobodil z otroctví hříchu a smrti a otevřel nám radost a svobodu věčného života.

Všichni Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Předsedající Vzdáváme ti díky za tvého svatého Ducha, který nás učí a uvádí do veškeré pravdy a naplňuje nás svými dary, abychom hlásali evangelium všem národům a sloužili ti jako královské kněžstvo.

Všichni Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Předsedající Vzdáváme ti díky za to, že jsi povolal N k novému životu skrze vodu křtu.

Posvěť nyní tuto vodu, aby tví služebníci, kteří v ní budou obmyti, byli sjednoceni s Kristem v jeho smrti a vzkříšení, a byli tak očištěni a osvobozeni ode všeho hříchu. Pomaž je svým svatým Duchem a přiveď je k novému zrození v rodině své církve, aby se stali dědici tvého slavného království.

Vzdáváme ti chválu a čest a klaníme se ti skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, v jednotě se svatým Duchem, nyní i na věky.

Všichni Požehnaný jsi ty, naše síla a píseň a naše spasení.

 

Nebo:

Předsedající Pán s vámi.

Lid I s tebou.

Předsedající Vzdejme díky Pánu, našemu Bohu.

Lid Je to důstojné a spravedlivé.

Předsedající Děkujeme ti, všemohoucí Bože, za dar vody. Nad vodou se vznášel Duch svatý na počátku stvoření. Skrze vodu jsi vedl děti Izraele z otroctví v Egyptě do zaslíbené země. Ve vodě tvůj Syn Ježíš obdržel křest Janův a byl pomazán svatým Duchem za Mesiáše, Krista, aby nás vedl skrze svou smrt a vzkříšení z otroctví hříchu do věčného života.

Děkujeme ti, Otče, za křestní vodu. V ní jsme pohřbeni s Kristem v jeho smrti. V ní máme podíl na jeho vzkříšení. Skrze ni jsme znovu zrozeni působením Ducha svatého. Proto s radostí poslušni tvému Synu přivádíme do jeho společenství ty, kteří k němu přicházejí ve víře, a křtíme je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Posvěť nyní tuto vodu mocí svého svatého Ducha, aby ti, kteří v ní budou očištěni od hříchu a znovu zrozeni, pokračovali navždy ve vzkříšeném  životě Ježíše Krista, našeho Spasitele.

Jemu, tobě a svatému Duchu buď všechna čest a sláva, nyní i navěky. Amen.

Úpravy Tomáše Drobíka

Pán s vámi.

Odp.: I s tebou.

Vzhůru srdce!

Odp.: Máme je u Pána.

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Odp.: Je to důstojné a spravedlivé.


Děkujeme ti, všemohoucí Bože, za dar vody.

Nad vodou se vznášel Duch svatý na počátku stvoření.

Skrze vodu jsi vedl děti Izraele z otroctví v Egyptě do zaslíbené země.

Ve vodě tvůj Syn Ježíš obdržel křest Janův

a byl pomazán svatým Duchem za Mesiáše, Krista,

aby nás vedl skrze svou smrt a vzkříšení z otroctví hříchu do věčného života.

Děkujeme ti, Otče, za křestní vodu.

V ní jsme pohřbeni s Kristem v jeho smrti.

V ní máme podíl na jeho vzkříšení.

Skrze ni jsme znovu zrozeni působením Ducha svatého.


Proto s radostí poslušni tvému Synu

přivádíme do jeho společenství ty,

kteří k němu přicházejí ve víře,

a křtíme je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Posvěť nyní tuto vodu mocí svého svatého Ducha,

aby ti, kteří v ní budou očištěni od hříchu a znovu zrozeni,

pokračovali navždy ve vzkříšeném životě Ježíše Krista, našeho Spasitele.


Jemu, tobě a svatému Duchu buď všechna čest a sláva, nyní i navěky. Amen.


při obnově křtu:


Všemohoucí věčný Bože,

Tys nás stvořil ke svému obrazu

a neopustils nás, ani když jsme zhřešili,

ale dals nám Vykupitele

a dáváš nám život z vody a z Ducha svatého.

Stvořil jsi také vodu,

která dává zemi plodnost, čistí a osvěžuje.

Přes ni jsi vedl svůj lid vysvobozený z otroctví,

a ona uhasila na poušti jeho žízeň.

O ní prorok předpověděl, že bude znamením nové smlouvy,

a Kristus ji posvětil, když sestoupil do Jordánu.


Prosíme tě proto,

vyslyš naše prosby a dej,

ať tvůj svatý Duch učiní tuto vodu znamením tvé milosti.

Ať nám tato voda připomene náš křest, pramen naší radosti.

Chraň v nás tuto radost a dej,

ať se spojí s radostí všech nově pokřtěných.

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,

který s tebou, v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.


Drobík T., Rituály v pastoraci (vikářská práce), Praha 2002