Jste zde

Zprávy

Biskupská blahoslavenství papeže Františka

(MV, farnostcheb.cz) Při pohřbu biskupa Jana Konzala v neděli 28. listopadu 2021 byla přečtena biskupská blahoslavenství papeže Františka. Jáhen Pavel Poláček, který pohřbu předsedal, uvedl, že to vypadá, jako by byla blahoslavenství zformulována podle života biskupa Jana Konzala. Text blahoslavenství papež předal italským biskupům na úvod zasedání biskupské konference v pondělí 22. listopadu v Římě. Text byl původně napsán arcibiskupem Domenico Battagliou z Naples, který jej poprvé použil při svěcení tří nových biskupů dne 31. října 2021. Papež tento text převzal a spolu s obrázkem Ježíše Dobrého pastýře jej věnoval italským biskupům. Překlad je převzat ve znění publikovaném na farnostcheb.cz:

Blahoslavený biskup, který se v životě rozhodl pro chudobu a štědrost, neboť svým svědectvím přispívá k rozvoji a růstu nebeského království.

Blahoslavený biskup, který se nebojí nechat po svých tvářích stékat slzy, aby se v nich mohly zrcadlit bolesti lidí a únava kněží, který v objetí trpících nachází Boží útěchu.

Blahoslavený biskup, který svůj úřad nepovažuje za moc, ale za službu, který z mírnosti činí svoji sílu a dopřává každému právo, aby se zabydlel v jeho srdci, aby tak mohl obývat zemi, zaslíbenou tichým.

Blahoslavený biskup, který se neuzavře do paláců vládnutí, který se nestane byrokratem věnujícím se více statistikám, než lidským tvářím, více předpisům než příběhům, který se po boku lidí zasazuje za sen o Boží spravedlnosti, neboť Pán, s nímž se setkává v tichu každodenní modlitby, bude jeho pokrmem.

Blahoslavený biskup, jehož srdce je otevřeno pro bídu světa, který se nebojí ušpinit své ruce bahnem lidských duší, aby v něm našel Boží zlato, který se nepohorší nad hříchem a křehkostí druhých, vědom si vlastní bídy, neboť pohled Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého mu bude pečetí bezvýhradného odpuštění.

Blahoslavený biskup, který se varuje dvojakosti srdce, který se vyhýbá jakékoli neupřímnosti, který i uprostřed zla sní o dobru, neboť se bude umět radovat z Boží tváře a objevovat její obraz v každé louži města lidí.

Blahoslavený biskup, který je tvůrcem pokoje, průvodcem na cestách smíření, který do sboru kněží zasévá semeno společenství, který rozdělenou společnost doprovází cestou ke smíru, který každého muže a ženu dobré vůle bere za ruku, aby rozvíjeli bratrství a sesterství; Bůh jej nazve svým synem.

Blahoslavený biskup, který se pro evangelium nebojí jít proti proudu, který dá své tváři „ztvrdnout v křemen“ jako Kristus na cestě do Jeruzaléma, nenechá se odradit nepochopením a překážkami, neboť ví, že Boží království se rozvíjí jako znamení odporu vůči sobeckým světským strukturám.

První žena ve vedení Ekumenické rady církví v ČR

(MV) Na valném shromáždění konaném v Praze ve sboru Církve bratrské v Soukenické ulici dne 23. listopadu 2021 zvolila Ekumenická rada církví v ČR (ERC) své nové vedení. Novým předsedou ERC se stal biskup Tomáš Tyrlík, 1. místopředsedkyní superintendentka Ivana Procházková a 2. místopředsedou biskup Marián Čop. Náhradníkem předsednictva byl zvolen synodní senior Pavel Pokorný. Funkční období předsednictva jsou dva roky. Funkce se její členové ujali bezprostředně po svém zvolení.

Tomáš Tyrlík (nar. 1969) je biskupem Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV). Biskupem byl zvolen synodem SCEAV v roce 2016, úřadu se ujal v roce 2017 (funkční období je šestileté, biskup může být zvolen maximálně 2x) V roce 2019 byl valným shromážděním ERC zvolen náhradníkem předsednictva.

Ivana Procházková (nar. 1971) se v roce 2021 ujala úřadu superintendentky a předsedkyně Výroční konference Evangelické církve metodistické (ECM) v ČR. Jmenována byla biskupem ECM pro střední a jižní Evropu Patrickem Ph. Streiffem a ve funkci nahradila svého manžela Petra Procházku.

Marián Čop (nar. 1973) je biskupem Evangelické církve augsburského vyznání v ČR (ECAV). V roce 2012 byl zvolen superintendentem ECAV, v roce 2018 byl úřad superintendenta přejmenován na úřad biskupa. Působí zároveň jako sborový farář slovenského sboru ECAV v Praze.

Tisková zpráva ERC zdůraznila, že Ivana Procházková je první ženou, která zasedne v jejím nejužším vedení. Je zároveň první ženou, která se stala nejvyšší představitelkou jedné z členských církví ERC.

Poprvé od existence předsednictva ERC (tj. od roku 2005) v něm schází zástupce Českobratrské církve evangelické (ČCE). Pavel Pokorný (nar. 1960), nový synodní senior ČCE je pouhým náhradníkem předsednictva ERC.

Předseda ERC z titulu své funkce zastupuje ERC navenek (může ho zastupovat některý z místopředsedů). Poprvé se předsedou ERC nestal člen ČCE nebo Církve bratrské (CB), kteří se dosud v této funkci pravidelně střídali: Pavel Černý (CB) 2005–2009, Joel Ruml (ČCE) 2009–2013, Daniel Fajfr (CB) 2013–2017 a Daniel Ženatý (ČCE) 2017-2021.

Předseda, jeho první a druhý místopředseda i náhradník předsednictva jsou voleni z delegátů Valného shromáždění ERC na dva roky. Každý z nich musí být zástupcem jiné členské církve. Kandidáty navrhují jednotlivé církve s plným členstvím v ERC.

Spolu s předsedou ERC je statutárním zástupcem ERC generální sekretář, který vede sekretariát ERC. Jeho funkční období je čtyřleté. V současnosti je generálním sekretářem ERC starokatolický duchovní Petr Jan Vinš (nar. 1982), který byl do své funkce zvolen Valným shromážděním poprvé v roce 2016, podruhé v roce 2020.

Ekumenická rada církví sdružuje 16 křesťanských církví (12 s plným členstvím, 3 se statutem pozorovatele a římskokatolickou církev se statutem „přidružené církve“) a Federaci židovských obcí (se statutem pozorovatele). Zastupuje jednotlivé církve ve vztahu ke státu a koordinuje mezicírkevní spolupráci.

Nová synodní rada ČCE

(MV) V sobotu 20. listopadu 2021 se ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE) Brno I konalo zvláštní zasedání synodu ČCE, při kterém byla do úřadu uvedena nová synodní rada, zvolená na 3. zasedání 35. synodu ČCE dne 21. května 2021. Složení nové synodní rady ČCE je následující: synodní senior: Pavel Pokorný, synodní kurátor: Jiří Schneider, 1. náměstek synodního seniora: Ondřej Titěra, 2. náměstek synodního seniora: Roman Mazur, 1. náměstkyně synodního kurátora: Simona Kopecká, 2. náměstkyně synodního kurátora: Jana Šarounová. Členové synodní rady se ujali svých funkcí k 22. listopadu 2021.

Zemřel Ján Letz

(MV) Dne 21. listopadu 2021 zemřel slovenský filozof a profesor Ján Letz (1936–2021). Původním vzděláním byl chemik, ale věnoval se především filozofii, kterou před rokem 1989 vyučoval v utajovaných domácích seminářích. Teprve po roce 1990 mohl působit jako pedagog veřejně, např. v roce 1996 založil a deset let vedl Katedru filozofie na tehdejší Fakultě humanistiky Trnavské univerzity. Z mnoha jeho publikací stojí za pozornost např. kniha Mystičky západu (viz Getsemany, č. 134, prosinec 2002). V Getsemanech vyšly dva jeho články: Zásadný význam porozumenia kozmického Krista pre rozvoj súčasnej kresťanskej spirituality (č. 46, prosinec 1994) a Teilhardizmus a jeho hlavné vývinové tendencie (č. 50, duben 1995).