Jste zde

Zprávy

XIII. valné shromáždění Světového luterského svazu v Krakově

(MV) Ve dnech 13. - 19. září 2023 se v polském Krakově konalo XIII. valné shromáždění Světového luterského svazu (LWF). Tématem shromáždění bylo vyjádřeno mottem: „Jedno tělo, jeden Duch, jedna naděje“. Účastnilo se ho 355 delegátů členských církví spolu s dalšími hosty, zástupci partnerských organizací, ekumenickými delegáty, zaměstnanci a dobrovolníky. Celkem šlo zhruba o tisíc účastníků. Samotnému shromáždění v Krakově předcházela přípravná shromáždění mladých, žen a poprvé v historii i mužů. Jedním z hlavních řečníků na valném shromáždění byl český katolický kněz a profesor Tomáš Halík. Ve svém projevu hovořil o „nové reformaci“ a vyzval křesťany, aby se vydali na společnou cestu k ještě širšímu a hlubšímu ekumenismu. Celý text je k dispozici v Magazínu Christnet ( https://www.christnet.eu/clanky/6864/prekracovani_hranic.url ).

Valné shromáždění zvolilo nové vedení LWF. Novým předsedou byl zvolen dánský biskup (diecéze Viborg) Henrik Stubkjær, který uvedl, že práce LWF pod jeho vedením bude i nadále založena na čtyřech pilířích, konkrétně: na práci pro potřebné a utlačované, společné iniciativy v misii, společné úsilí v teologii a společnou odpověď na ekumenickou výzvu. Nový předseda ocenil rozmanitost: „Budu považovat za svou povinnost zajistit rozmanitost a to, aby byly slyšet všechny hlasy.“ Zároveň poznamenal, že „svět se stále více polarizuje“ a velmi rychle se mění. Citoval slova papeže Františka, která pronesl při poslední návštěvě Světové služby LWF ve Vatikánu, kde došlo k podpisu dohody o větší spolupráci mezi Světovou službou LWF a konfederací katolických humanitárních organizací Caritas Internationalis. Papež se odchýlil od svého oficiálního textu a řekl vedení LWF: „Měli byste si dát pozor, že právě v době změn má Duch svatý největší příležitost [změnit] naše smýšlení.“ V těchto slovech, dodal Stubkjær, je „znamení naděje“, kterým jsou křesťanské církve povolány být „uprostřed často beznadějného světa“. Před svým zvolením biskupem v roce 2014 působil Stubkjær téměř deset let jako generální tajemník dánské humanitární organizace DanChurchAid (DCA). Od XII. valného shromáždění LWF v Namibii byl členem řídící rady LWF, kde předsedá výboru pro světovou službu a je členem výkonného výboru. Stubkjær zastával vedoucí funkce v ACT Alliance. Předsedá také organizaci, která v Dánsku podporuje muže bez domova a pomáhá jim překonat závislost na alkoholu nebo drogách. Vedle svého nadšení pro diakonickou a humanitární práci je Stubkjær známý svou ekumenickou angažovaností a zaměřením na teologické vzdělávání. V letech 2016-2019 působil jako předseda Národní rady církví v Dánsku. V rámci diecéze Viborg podporoval budování vazeb s pravoslavnými migranty z východní Evropy, stejně jako s žadateli o azyl a lidmi jiných vyznání.

Zvoleno bylo také sedm nových místopředsedů, tj. jeden za každý region, do kterých je LWF rozdělen (Afrika, Asie, Středovýchodní Evropa, Středozápadní Evropa, Severské země, Latinská Amerika a Karibik, Severní Amerika), rovněž i nová rada, do které byla znovu zvolena Olga Navrátilová z Českobratrské církve evangelické.

Valné shromáždění přijalo celou řadu rezolucí, které se týkaly např. teologického vzdělávání, inkluzivity a participace, žen v ordinované službě, genderově podmíněného násilí, mezigenerační a genderové spravedlnosti, domorodého obyvatelstva a osob se zdravotním postižením. Dalšími tématy rezolucí jsou církev ve veřejném prostoru, posílení ekumenického závazku a židovsko-křesťanské vztahy. Zdůrazněna byla také činnost LWF v oblasti humanitární pomoci a klimatická nouze.

Jednou ze zajímavých ekumenických událostí v rámci valného shromáždění bylo setkání generální tajemnice LWF Anne Burghardt a prefekta vatikánského Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů kardinála Kurta Kocha, při kterém představili „Společné slovo“. Jedná se o společnou reflexi katolíků a luteránů, kteří se připravují na 500. výročí Augsburského vyznání v roce 2030. Toto výročí by se mohlo stát dalším milníkem na cestě od konfliktu ke společenství, srovnatelnému s přelomovou Společnou deklarací o nauce o ospravedlnění (z roku 1999). „Společné slovo“ bylo přečteno v rámci ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu. Mimo jiné se v něm uvádí: „Diferencovaný konsenzus dnes umožňuje luteránům a katolíkům rozeznat oblasti shody tam, kde naši předchůdci viděli pouze nepřekonatelné protiklady.“

Ekumenický rozměr synody o synodalitě zdůrazní ekumenická modlitební vigilie

(MV) Na tiskové konferenci dne 8. září 2023 byla ve Vatikánu představena iniciativa v podobě ekumenické modlitební vigilie s papežem Františkem, která se uskuteční v sobotu 30. září 2023 s názvem „Společně“ (Together) s podtitulem „Shromáždění Božího lidu“. Iniciativu představila francouzská teoložka a řeholní sestra Nathalie Becquart, která je součástí synodálního sekretariátu. Řekla, že výzvou této synody je naučit se kráčet spolu v těsnějším propojení, naslouchat Duchu, stávat se více synodální církví s cílem hlásat evangelium v dnešním světě. Důležitost ekumenického rozměru byla zdůrazňována od samého počátku synody. Připomněla také společný dopis kardinálů Grecha a Kocha, ve kterém zdůraznili, že dialog mezi křesťany různých vyznání, které spojuje jeden křest, zaujímá v rámci synodální cesty zvláštní místo, protože synodalita, stejně jako ekumenismus, je procesem společné cesty. Ostatně i papež František při několika příležitostech řekl, že synodalita nemůže existovat bez ekumenismu a ekumenismus bez synodality neexistuje.

Proto došlo k rozhodnutí uspořádat v sobotu 30. září od 17 do 19 hodin na Svatopetrském náměstí ekumenickou modlitební vigilii. Tento čas modlitby vychází ze snu, který vyjádřil bratr Alois, převor z Taizé, při zahájení synody 9. října 2021. Myšlenka předložená komunitou Taizé byla projednána s odpovědnými pracovníky generálního sekretariátu synody a s pracovníky Dikasteria pro jednotu křesťanů, kteří navrhli její uspořádání v předvečer zahájení synody. Projekt schválil papež František. Vigilie se zúčastní četní představitelé různých církví a křesťanských společenství a také členové shromáždění biskupské synody, kteří tak zahájí svou římskou etapu před odjezdem téhož večera na třídenní duchovní rekolekce před zahajovací mší synody 4. října ráno. Tato ekumenická modlitební vigilie, otevřená celému Božímu lidu, zdůrazní dva základní aspekty Božího lidu: ústřední postavení modlitby a důležitost dialogu s ostatními pro společný pokrok na cestách bratrství v Kristu a jednoty.

Ekumenická modlitební vigilie byla připravena, aby zdůraznila ústřední postavení modlitby v synodálním procesu, který je duchovním procesem. Za úkol má také zdůraznit skloubení synodální cesty a ekumenické cesty, které zdůrazňují všechny dokumenty synodální cesty. Synodalita a ekumenismus jsou dvě cesty, které je třeba sledovat společně. Závazek budovat synodální církev má několik ekumenických důsledků. Vigilie rovněž zdůrazňuje klíčové téma závazku k jednotě a míru v tomto světě rozervaném tolika rozděleními. V neposlední řadě má dát výrazné znamení důležitosti modlitby za jednotu pokřtěných v Kristu a svěřit společnou práci synody Duchu svatému.