Jste zde

Biblická křížová cesta

autor: 

Křížová cesta vznikla ve středověku jako projev lidové zbožnosti. Nahrazovala liturgii, na které se lidé nemohli podílet, protože je dělilo několik bariér: jazyková, vzdálenost oltáře a kostelní lodi, akustická – liturgie byla čtena tiše. Dnešní postoj římské církve ke křížové cestě a podobným paraliturgickým děním je kladný, pokud z liturgie vychází a k ní přivádí (srv. SC 13). V praxi to znamená tyto jevy spíše kultivovat, než rušit. Jednu, dle mého názoru zdařilou, kultivaci klasické křížové cesty jsem objevil v anglikánské katedrále v Southwell. Biblické pasáže k jednotlivým zastavením vybral Jonathan Clarke v r. 1999. Ta zastavení, která nejsou v bibli popsána, doplnil citáty z míst souvisejících.

 

1. Ježíš odsouzen na smrt (Mk 15, 15-17)

Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu.

 

2. Na Ježíše vložen kříž (J 19, 16b-17)

Pilát Ježíše vydal, aby byl ukřižován, a Židé se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota.

 

3. Ježíš poprvé padá po křížem (Iz 53,4)

Byly to však naše nemoci, jež nesl,

naše bolesti na sebe vzal,

ale domnívali jsme se, že je raněn,

ubit od Boha a pokořen.

 

4. Ježíš se potkává se svou matkou (L 2, 34b-35)

Simeon řekl jeho matce Marii: ,,Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.''

 

5. Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž (L 23,26)

Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem.

 

6. Veronika podává Ježíši roušku (Iz 53, 2-3)

Vyrostl před ním jako proutek,

jak oddenek z vyprahlé země,

neměl vzhled ani důstojnost.

Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný,

že jsme po něm nedychtili.

Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl,

muž plný bolestí, zkoušený nemocemi,

jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář,

tak opovržený, že jsme si ho nevážili.

 

7. Ježíš podruhé padá po křížem (1 P 2,24)

On ,na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.

 

8. Ježíš mluví k plačícím ženám (L 23, 27-31)

Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. Ježíš se k nim obrátil a řekl: ,,Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi; hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: ,Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!' Tehdy ,řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přikryjte nás!' Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?''

 

9. Ježíš potřetí padá po křížem (Žd 4, 15-16)

Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit snašimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

 

10. Ježíš zbaven šatu (J 19, 23-24)

Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, odshora vcelku utkaný. Řekli si mezi sebou: ,,Netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude!'' To proto, aby se naplnilo Písmo: ,Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los.' To tedy vojáci provedli.

 

11. Ježíš přibíjejí na kříž (Mt 27, 39-40)

Kolemjdoucí Ježíše uráželi; potřásali hlavou a říkali: ,,Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup s kříže!''

 

12. Ježíš umírá na kříži (Mk 15, 37-39)

Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: ,,Ten člověk byl opravdu Syn Boží.''

 

13. Ježíšovo tělo sňato z kříže (J 19, 38-42)

Potom požádal Piláta Josef z Arimatie - byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů - aby směl Ježíšovo tělo sejmout s kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal. Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci, a přinesl asi sto liber směsi myrhy a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko.

 

14. Ježíšovo tělo položeno do hrobu (Mt 27, 59-61)

Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil jedo svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále; ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel. Byla tam Marie z Magdaly a jiná Marie, které seděly naproti hrobu.

připravil -pH-