Jste zde

pH

Ohlasy

autor: 

Děkuji všem, kteří reagovali na mé články Podezření okolo biskupa Bicana (G 11/2006) a Bez skutků pokání to nepůjde (G 1/2007) a poskytli doplňující informace.

Kauza pražského biskupa CČSH Karla Bicana je stále živá. Bican pomohl mladému vězni Lukášovi začít nový život. Po čase po něm požadoval homosexuální styk. Lukáš pořídil nahrávky telefonních rozhovorů. Bican nejprve celou věc popíral. Poté, když byla provedena kriminalistická expertíza hlasu, přiznal. Tvrdí ovšem, že je to jeho věc, odstoupit nehodlá a že jej může odvolat pouze diecézní shromáždění, které jej zvolilo. Domnívám se, že homosexualita je jeho věc a nikdo jej pro ni pranýřovat nemůže. Ovšem promiskuitní chování, lhaní a totální pastorační selhání se neslučuje se službou biskupa. Většina jeho kolegů biskupů (Klásek, Šandera, patriarcha Butta) a biskupka Šilerová jej vyzvali k rezignaci. Sbírají se hlasy petice vyzývající k odstoupení.1 Myslím, že to není jen interní záležitost CČSH. Bican dělá ostudu všem křesťanům. Komplexní informace lze najít na internetových stránkách Husova sboru v Praze-Vršovicích.2

Struktura ranní a večerní tématické modlitby

autor: 

Využitá jako nezávazné vodítko na letním kursu IES v r. 2004

 • (zpěv hymnu)
 • žalm(y)
 • (kantikum)
 • krátké čtení
 • (pár slov nebo ticho)
 • improvizovaná modlitba shromáždění – ráno chvály (všímající se božích vlastností) či díky (všímají si toho, co od Boha dostáváme); večer prosby
 • Otče náš
 • (zpěv)

  Výběr žalmů a tématických krátkých čtení

  pro ranní a večerní modlitbu podle anglikánského breviáře (Celebrating Common Prayer) zdroj:http://www.oremus.org/liturgy/ccp/

 • Liturgie obnovy manželského slibu

  autor: 

  Úvod

  1. Úvodní zpěv – např. Gloria

  2. Liturgický pozdrav např. Pán s vámi. Is tebou

  3. Úvod k liturgii

  4. Vstupní předsednická modlitba (římská)

  Modlemese (ticho)

  Liturgie obnovy závazků lektorů a akolytů

  autor: 

  1. Zpěv (srov. Ž 51, 12-14)

  /:Stvoř vemně srdce čisté, Bože

  a duchapřímého obnov v nitru mém.:/

  Jen měnezamítej od tváře své,

  Bože Duchasvého neodmítej:

  dej ať senavrátí radost ze spásy tvojí

  a duchapřímého obnov v nitru mém.

  2. Úvod k liturgii, úkon pokání

  3. Gloria, Gloria, Gloria, Patri et Filio, Gloria, Gloria,Gloria, Spiritui Sancto

  4. Vstupní modlitba

  Bože,tys pomazal svého Syna Duchem svatým,

  Reportáž o kněžské pedofilii

  autor: 

   

  Jeden z čtenářů nás upozornil na výprodej knihy Zrada, aneb krize v katolické církvi, kterou objevil v Levných knihách v Jindřišské ul. v Praze za 49 Kč. Autory jsou investigativní žurnalisté listu The Boston Globe. Dokumentují sexuální zneužívání dětí kněžími v posledních desetiletích ve Spojených státech. Není to veselé čtení. Na jednotlivých případech je doloženo chování pedofilů i jejich obětí, způsoby utajování i následky pedofilního jednání, nečinnost církevních představitelů.

  William J. Levada novým prefektem Kongregace pro nauku víry

  autor: 

   

  Obyvatelé San Franciska byli šokováni, když se v roce 1995 stal v jejich městě arcibiskupem William Josef Levada (nar. 1936). Byli zvyklí na výborného Levadova předchůdce Johna R. Quinna, který jim sloužil od roku 1977. Ten měl dobrý vztah ke všem, včetně různých národnostních i sexuálních menšin, kterých je v San Francisku hodně. Levada vybudované dobré vztahy zlikvidoval. Je vzdělaný (doktorát teologie na římském Gregorianu), ale konzervativní. Je-li jeho jmenování prefektem dobrou zprávou, pak zejména pro obyvatele San Franciska...

  Vigilie Letnic

  autor: 

  Existujídoklady[1],že Letnice byly od 3. stol. náhradním křestním termínem Velikonoc. Dnes, kromětéto křestní funkce, bývají vhodnou příležitostí k ekumenickým setkáním.Byli jsme pokřtěni stejným křtem a naše jednota není plodem našeho snažení, aledarem Ducha. Tím, že vigilie nemusíobsahovat eucharistickou slavnost (ta je obsahem vlastního svátku ve dne) mohouji slavit nejen křesťané různých vyznání, ale mohou ji předsedat i neordinovaníslužebníci. Struktura letniční vigilie se podobá vigilii velikonoční[2],[3].Jádro tvoří blok biblických čtení, poukazujících na různé aspekty dějin spásy.Každé ze čtení může mít úvod, vlastní čtení (s výhodou dramatizované,s rozdělenými rolemi lektorů), tématicky související zpěv žalmu či kantikaa prostor pro modlitby zakončený modlitbou předsedajícího. Akustické vjemy jsoupodpořeny vizuálními - přibýváním světla během vigilie a promítáním obrazůk jednotlivým čtením.

  Skrutinium

  autor: 

  Římské obřady křtu dospělých (Ordo initiationischristianae adultorum)vydané v r. 1972 (český překlad v r. 1987) jsou v rámci ekuménypovažovány za nejzdařilejší dílo liturgické obnovy vzešlé z II. vat. koncilu.Pokud za kritérium kvality považujeme věrnost antickým a raně středověkýmpředlohám, soulad se současnými poznatky o symbolickém jednání a soulad s komuniálním pojetím církve, pak je např. poslední římskáreforma eucharistické liturgie již v mnohém církvemi vzešlýmiz reformace (např. anglikány, luterány) překonána. Římská iniciačníliturgie[1] naprotitomu stále slouží ostatním církvím za vzor. Rozčlenění na jednotlivé fázeiniciace (předběžný katechumenát, katechumenát[2], fotisomenát[3],vlastní křest, období mystagogie[4]) abohatství obřadů v každé fázi umožňuje velké množství variant iniciace.[5]

  Postní liturgie smíření

  autor: 

  zdroj:www.jamesoregan.com

   

  Vstup a úvod

   

  Kostel je temný. V jeho zádi předsedající říká:

  Povstaň, Hospodine,

  Bože pozvedni svou ruku,

  nezapomínej na sklíčené (Ž 10,12)

  Stvoř mi, Bože čisté srdce,

  obnov v mém nitru pevného ducha. (Ž 51,12)

  Večerní „ekologická“ liturgie

  autor: 

  V rámci liturgického seriálu v tomto roce vám budeme nabízet vzory úplných textů liturgií pro různé příležitosti. Budou to tentokrát liturgie neeucharistické (bez večeře Páně), které nejsou vázány na předsedání ordinovaného služebníka církve. Vzory jsou využitelné při slavení v široké ekuméně. Volně navážeme na ročník 2002, kdy jsme již zveřejnili např. liturgii pokání dle B. Boušeho (2/2002), velkopáteční liturgii podle návrhu německé biskupské konference (4/2003), biblickou křížovou cestu podle anglikánské předlohy (4/2003), limskou liturgii obnovy křtu (10/2002) nebo vlastní návrh ekumenické půlnoční vánoční liturgie (12/2002).

  Stránky

  Přihlásit se k odběru RSS - pH