Jste zde

Ekumenické kalendárium

sestavilJaroslav Vokoun, doplnil Martin Vaňáč

Duben

3. Gerhard Tersteegen (1697-1769), kazatel,spisovatel a mystik z dolnorýnské oblasti, staral se o malé bratrstvo nastatku nedaleko Heiligenhausu.

4. Ambrož z Milána (339-397), milánský biskup(byl jím zvolen ještě jako katechumen), podporoval liturgický zpěv(ambrosiánská liturgie), v roce 1295 prohlášen církevním učitelem. Martin Luther King (1929-1968), americkýbaptistický kazatel, nositel Nobelovy ceny míru (1964), angažoval se protirasismu, chudobě a válce, byl zavražděn.

6. Metoděj (+885), apoštol Slovanů a patronEvropy, po smrti Konstantina (Cyrila) pokračoval v misii na Moravě, kdebyl jmenován arcibiskupem.

7. Tichon Moskevský, vl. jm. Vasilij IvanovičBellavin (1865-1925), patriarcha moskevský (od 1917), měl konfliktys bolševickým režimem, vězněn.

9. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), významnýněmecký protestantský teolog, za účast v odboji byl nacisty uvězněn a popraven,literárně jej proslavily Listy z vězení.

11. Pierre Teilhardde Chardin (1881-1955), francouzský jezuitský teolog, filozof apřírodovědec, ve svém díle usiloval o syntézu teologie a přírodních věd.

12. Petrus Valdus (+ asi 1207), lyonský kupec,který se zřekl majetku, kázal chudobu a následování Krista, kritizoval hříchykléru, jeho působením vznikli valdenští, kteří existují dodnes v Itálii aJižní Americe.

16. Sundar Singh (1889-1929), indický křesťan,který se snažil o syntézu východní mystické tradice, zemřel během cesty do Tibetu.

17. Max Joseph Metzger (1887-1944), katolický kněz, průkopník ekumenismu (hnutíUna Sancta), za své pacifistické názory byl nacisty zatčen a popraven.

19. Filip Melanchthon (1497-1560), německýreformátor, blízký Lutherův spolupracovník, autor Augsburské konfese (1530).

20. Martin Lupáč, utrakvistický biskup (+1468).Josef Jílek (1908-1945), farářv Česticích, za činnost v domácím odboji byl zatčen a popraven.

21. Anselm z Canterbury (1033-1109),arcibiskup v Canterbury, vedl spor s anglickým panovníkem o svoboducírkve a podporoval řeholní reformu, roku 1720 prohlášen církevním učitelem.

23. Vojtěch (+997), druhý pražský biskup, prospory s českými velmoži opakovaně opustil svůj úřad, byl zabit běhemmisie.

24. Jiří, legendární mučedník z počátku 4. stol.Památka genocidy Arménů, běhemtureckého „řešení arménské otázky“ bylo deportováno a zabito mnoho Arménů(1915), obětí bylo několik set tisíc až milión.

25. Marek, evangelista a mučedník z prvního stol.,podle tradice doprovázel Pavla a Barnabáše na jejich misijních cestách, pozdějise přidal k Petrovi.

26. Tertullián (+ po 220), severoafrickýkřesťanský spisovatel s právnickým vzděláním, je považován za zakladatelelatinské teologické tradice, na sklonku života se přidal k sektěmontanistů. Roku 1977 přijal papež26. dubna ve Vatikáně poprvé primaseanglikánského společenství

27. Origenes (+ kol 254), významný křesťanskýteolog alexandrijské katechetické školy. Jaroslav(+1054), kyjevský kníže, podporoval pokračující christianizaci (stavba chrámů,klášterů).

28. Friedrich Heiler (1892-1967), teolog,religionista, angažoval se v ekumenickém hnutí, hlasatel „evangelickékatolicity“.

29. Kateřina Sienská (1347-1380), mystička avyhledávaná rádkyně politických a církevních osobností, roku 1970 prohlášenaučitelkou církve.