Jste zde

Sloupec na obálce

autor: 

Trnovec(Paliurus spina-christi)

„Svlékli ho a oblékli mu nachovýplášť, upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dalihůl, klekali před ním a posmívali se mu: Buď zdráv, židovský králi!“ (Mt 27,28 -29)

Hebrejština užívá mnoho slov avýrazů pro označení trnitých rostlin a keřů, které se v Palestiněvyskytují ve velkém množství. Ne všechny trnité keře byly plevelné rostliny,tedy nežádoucí. Některými se živily kozy a ovce, jiné se užívaly pro oplocenípozemků a políček nebo také jako palivo.

Trní, o kterém se zmiňuje Bible,když mluví o Ježíšově utrpení, je dáváno do souvislosti se dvěma rostlinami.Lidově jsou nazývané kristova koruna. Jedná se o jujubový keř (Ziziphus spina-christi) a trnovec (Paliurus spina-christi). Obě dvě rostlinybylo možné nalézt v krajině okolo Mrtvého moře, ne daleko od Jeruzaléma.První ze jmenovaných rostlin dorůstá výšky až 10 m. Pro tuto svou výšku byloprý nevhodné použít k upletení trnové koruny její větve, domnívá se autor knihyPlants of The Bible Daan Smit. Pravděpodobnější bylo použití větviček z trnovce (Paliurus), který rostl podél cest častěji. Trnovec má daleko nižší vzrůst, pouze 1–3 metry, a protonedělalo potíže pár větviček rychle utrhnout a uplést z nich věnec.

Jak již bylo zmíněno, trnovec má keřovitý vzrůst. Jeho mladé větvičky – letorosty– jsou porostlé chloupky a v každé uzlině mu vyrůstají dva trny – jeden rovný adruhý zahnutý. Listy má eliptické, 2–4 cm dlouhé. Květy jsou nevýrazné, žlutavébarvy. Asi nejzajímavější jsou na tomto keři jeho plody. Po dozrání majížlutohnědou barvu a křídlatý lem, a tím připomínají malé disky. Jako většinatrnitých keřů má i trnovec rád sušší půdu a slunnéstanoviště. I když pochází z jižních zemí, bývá pěstován v okrasných zahradáchi v mírném klimatickém pásmu. U nás by jej bylo možné pěstovat jako přenosnourostlinu, protože venku by zimu nepřežil.

Mluví-li Bible o trnech a trní,je to nejčastěji ve spojitosti s Božím soudem, trestem, ale také s neradostnýmúdělem člověka na zemi, s utrpením (Gn 3,18; Žd 6,8). Také Ježíš ve svých podobenstvích mluví o trní.Jistě si každý vzpomene na podobenství o rozsévači. Zrno, které spadne mezitrní, je zakrátko udušeno a žádný užitek nevydá.

Zmiňují-li se autoři evangelií otrnové koruně, vsazené Ježíši na hlavu před ukřižováním, snaží se tak zdůraznitJežíšovo utrpení a bolest. Před svou smrtí není Ježíš korunován „ctí a slávou“(Žd 2,7), ale posměchem, pohrdáním, samotou abolestí.

Pavla Friedrichová Sirůčková

Test jednoty australských anglikánů

Canberra (KAP) Australská anglikánská církevučinila důležité rozhodnutí. Nyní se rozhoduje o jednotě tamních anglikánů.

Hlavní otázka stála, zda mohoubýt ženy svěceny na biskupky. Největší australská diecézeto jednoznačně odmítla. Diecézi Sydney vede evangelikálníarcibiskup Peter Jensen a diecéze reprezentujeokolo 20 % hlasů synody. Jensen již dříve pochybovalo jednotě anglikánské církve v Austrálii. Podle názoru Andrewa McGowana, řediteleTeologické školy Boží Trojice na universitě v Melbourne,dosáhlo odcizení anglikánů ze Sydney a zbytku australských anglikánů novýkvalitativní stupeň. Sydneyští se cítí více spřízněni s jinými evangelikálními křesťany. Proti biskupkámse zde vyslovilo dokonce i asi tisíc žen, které se organizují kolem ženyarcibiskupa Jensena Christine.Na případném rozhodnutí pro biskupky by se muselysjednotit dvě třetiny každé ze tří komor velké synody – kléru, biskupůa laiků.

Dalším sporným bodem byl přístupk homosexuálům, připuštění homosexuálů k biskupskému úřadu a žehnáníhomosexuálních sňatků. Primas Peter Carnley ve svéúvodní řeči sněmu důrazně doporučit umírněný přístup k této otázce.

Nakonec generální synoda ve Fremantlu sice připustila, že biskupský úřad není určen jenmužům, ale ke shodě ohledně biskupství žen nedospěla. Z 23 biskupůhlasovalo v tajném hlasování 17 pro změnu, 63 laiků ze 106 bylo pro stejnějako 67 kleriků z 106. To sice představovalo jasnou většinu, ale nikolivětšinu dostatečnou pro změnu dosavadních pravidel.

Na jáhenkyjsou ženy svěceny u australských anglikánů od roku 1985, na kněžky od roku1992. Neplatí to však ve všech diecézích. Např. v Sydney nejsou dokněžského úřadu ženy vůbec připouštěny.

Němečtí evangelíci apravoslavní si uznávají křest

Berlín (KAP) Němečtíevangelíci a pravoslavní budou od nynějška uznávat jako platný křestudělený v druhé církvi, oznámili EKD (Německá evangelická církev) aekumenický patriarchát v Konstantinopoli. Ačkoliv mezi těmito církveminení žádné církevní společenství, vzájemně uznávají křest svých členůa v případě přestupu věřících z jedné církve do druhé nebudevyžadován další křest. Pravidelné rozhovory tyto církve mezi sebou vedou odroku 1969.

Vražda dětí v doměDona Boska

Vídeň-Kinshasa (KAP) V Demokratickérepublice Kongo byly dvě děti z dětského útulku Dona Boska v Mbuji-Mayi v centru zeměnásilně odvlečeny, ukamenovány a upáleny. Salesiánské centrum pro děti žijícína ulici bylo přepadeno násilníky s mačetami a holemi. Ti vytáhli dvěděti na ulici a tam je usmrtili. Otcové a ostatní děti mohli jen bezmocněpřihlížet. Místní pořádkové síly byly přetíženy, protože lov na bezprizorníděti probíhal v celém městě. Salesiáni Dona Boska nyní požadují po vládě aúřadech v Mbuji-Mayi, abypřevzali odpovědnost za bezpečnost obyvatelstva a zvláště dětí a postarali se obrzké vyřešení zločinů. Konkrétně je požadováno otevření většího počtuzákladních škol a zakročení proti osobám, které označují potulné děti začarodějníky. Dále by vláda měla více podporovat rodiny a všechna zařízenípečující o tyto děti.

Windischproti svěceníhomosexuálů

Mnichov (KAP)Po aféře týkající se kněžského semináře v St. Pöltenua biskupa Kurta Krenna se v Německu opětrozběhla diskuze o podmínkách kněžského svěcení. Freiburský pastorálníteolog Hubert Windisch označil v tiskuhomosexualitu za objektivní překážku svěcení. Podle něj je součástí katolickénauky, že kněz musí být schopný sňatku. Celibát není pouhé zřeknutí semanželství, tvrdí Windisch. Není zde proto, abyhomosexuální muž nalezl klid pro svou sexualitu. Windischcituje i z dokumentů vatikánské Kongregace pro bohoslužbu, kteráříká, že žádná osoba, která je homosexuální nebo má homosexuální sklony, nenívhodná pro udělení kněžského svěcení. Kandidáti kněžství by proto měli mítv budoucnu za povinnost skládat svým církevním představeným účty ze svésexuální orientace.

Nezveřejněné stanovisko stálé rady německébiskupské konference z roku 1999 však říká, že způsobilí homosexuální mužinejsou zásadně vyloučeni z kněžského svěcení. Toto doporučení kritizuje Windisch jako vlažné a naivní. Zvlášť pro v němobsažený názor, že dotyční mohou svým chováním rozřešit problematiku vztahukněžského úřadu a homosexuality. V St. Pöltenu paktedy byla tato strategie dovedena ad absurdum. I když konkrétní čísla neuvedl,nemůžeme podle Windische popírat, žev posledních letech počet homosexuálních mužů v kněžských semináříchstoupl. K. Windisch je přesvědčen také o tom, žehomosexuální klima v seminářích odrazuje mladé heterosexuální muže odkněžství.

Stop kněžství žena sňatku osob stejného pohlaví v pravoslaví

Moskva (KAP)Připouštění žen a případně homosexuálů ke kněžství a církevní žehnáníhomosexuálních svazků jsou podle moskevského patriarchy, metropolity Kyrilla, překážkou pro ekumenumezi pravoslavím a anglikánskou církví. Stejně to platí i pro vztahys luterány. Vývoj tímto směrem je zcela neslučitelný s pravoslavnýmpojetím kněžství a svátosti manželství, řekl Kyrril během internetové konference uspořádané luterskoucírkví v Rusku.

Patriarcha Kyrillhovořil o závažných výzvách, které křesťany očekávají. Zvláště problematická jesekularizace, odmítání duchovna mnoha lidmi a zrada ideálů evangelia některýmikřesťanskými obcemi. Ohledně sporu s katolickou církví o otázkách„kanonického teritoria“ hájil Kyrill pozice rusképravoslavné církve. Kanonická tradice rané nedělené církve formulovala velmizáhy důležitý princip: V každém městě může být jen biskup. Na územídnešního moskevského patriarchátu hlásala od počátku Boží slovo pravoslavnácírkev. Proto považuje patriarchát Rusko za své kanonické teritorium.Pravoslavní misionáři jsou pionýry pokřesťanštění a vývoje národní identityzemě. Vše vedlo k vývoji vlastní pravoslavné kultury, která patřík nejvýznamnějším pokladům většiny Rusů. Proto také očekávají slovo Písmai duchovní vedení od ruské pravoslavné církve, říká metropolita. Ruskápravoslavná církev výrazem kanonické teritorium má na mysli to, že máodpovědnost za duchovní osud svých členů. Tím metropolita neříká jiným církvím,že by nesměly v Rusku provádět misie, ale že by je měla zaměřit na lidi,kteří nemají či nechtějí mít žádný vztah k pravoslavné církvi.

Metropolita byl potěšen změnamiv Ekumenické radě církví, které vedly ke konfesní vyrovnanosti rady.Pravoslavné církve zde nejsou již nyní v katastrofální menšině. Kyrill zároveň zdůraznil, že teologickou diskuziv radě považuje za málo účinnou.

Biskupové požadujízrušení
trestu smrti

Lusaka (KAP) Katoličtí biskupovév Zambii požadují zrušení trestu smrti.

Právní možnost trestu smrti by podle nichměla být odstraněna z ústavy. Poslední trest smrti byl v Zambiivykonán v roce 1997. President Levy Mwanawasa sám často hovoří proti trestu smrti.V zambijských věznicích je nyní podle údajů AmnestyInternational okolo dvou stovek odsouzenců na smrt.

Vietnamští biskupovékritizují nový náboženský zákon

Hanoj (KAP)Vietnamští katoličtí biskupové kritizovali nový náboženský zákon, který vstoupív platnost 15. listopadu. Podle nich jde o zhoršení oproti severovietnamskémuzákonu z roku 1955, který byl liberálnější. Nynější zákon zhoršujepředevším možnost legální registrace náboženských sdružení a podniků.Zákon zakazuje otevřeně nábožensky pracovat a odpírá vězňům účast nabohoslužbách. Biskupové požadují, aby nové předpisy byly průhlednější. Mezikatolíky v zemi se šíří strach, že nový zákon jen posílí státní kontrolunad náboženským životem.

Mnichov: kardinál sezasazuje za výuku pravoslaví

Mnichov (KAP)Mnichovský kardinál, arcibiskup Friedrich Wetter, sezasadil za setrvání výuky pravoslavné teologie na mnichovské universitě. Uzavřeníby nepřispělo evropským integračním snahám při vědomí křesťanských kořenůEvropy, řekl při vzpomínkové bohoslužbě v Chrámu Spasitele (Salvatorkirche). V Německu žije okolo 400 000pravoslavných křesťanů. Chrám Spasitele je nejstarším pravoslavným kostelem naněmecké půdě a dokazuje, jak velkou tradici zde východní církev má. Výukoupravoslaví na universitě se podle Wettera bavorskémuhlavnímu městu dostává celoevropského významu.

Výuka pravoslavné teologie byla na mnichovské universitě zřízena roku1985. V Německu je jediná svého druhu. Měla by být nyní ukončenaz úsporných důvodů. Chrám Spasitele byl vysvěcen roku 1494v mnichovském vnitřním městě. Na přilehlém hřbitově jsou pohřbeni např.skladatel Orlando di Lasso a dvorní stavitel Francois Cuvillies.Roku 1828 byl kostel král Ludvíkem I. věnován pravoslavné obci.