Jste zde

Pastorační služby v obci

autor: 

Ze závěrů Společné synody biskupství v SRN

3. Služba laiků

3.1.1. Skrze křest a biřmování přebírá každý křesťan podíl na poslání Ježíše Krista. Každému dává Duch jeho dary a poslání na „výstavbě“ církve Ježíše Krista ve světě. Všichni tvoří jeden kněžský Boží lid, který je povolán ke zpřítomňování spásného díla Ježíše Krista v konkrétních situacích života člověka a společnosti.

Církev a její obce zde neexistují samy pro sebe, nýbrž pro druhé, a obráceně, církev musí vždy vznikat ve světě a ze světa. Ke službě ve světě jsou v podstatě povoláni všichni; laikům je však tento „světský charakter“ zvláštním způsobem vlastní (srov. LG 31). Jejich posláním je pronikat skrze slovo a skutky s Duchem Ježíše Krista do sociálního prostředí, do povolání a volného čase, mentality a mravů, do zákonů a struktury společnosti.

Poslání laiků ve světě a pro svět je zároveň podstatnou službou v obci a pro obec. Laici mají především vnášet do života obcí svoje vlastní zkušenosti a problémy dnešní společnosti a starat se o to, aby tyto zůstaly živé a otevřené pro rozličné otázky a potřeby lidí.

3.1.2. Laici naplňují svoje poslání fundamentálním způsobem tím, že dosvědčují svoji víru svým životem a prací.

V užším slova smyslu je třeba rozlišit pastorační služby od poslání, které je dané každému křesťanu bezprostředně skrze křest a biřmování. V nich se podílejí laici, výslovně pověření biskupy, v určitých oblastech na úředním poslání církve.

Z toho přísluší základní význam neplaceným (čestným) službám v oblasti sociálně – charitativní, v liturgicko – svátostné a při evangelisaci, dále pak ve farní radě nebo ve vedení církve. Široké pole pro neplacené služby představují skupiny a spolky. Je to znamením životnosti obce, když co možná nejvíce jejích členů je připraveno vykonávat neplacené služby.

3.1.3. Místem pastorační služby laiků jsou především rodiny, domácí společenství, sousedské kroužky, nebo také spolky a jiná svobodná sdružení. Takováto farní, mezi farní a hranice farností přesahující sdružení slouží životu nějaké obce a naplnění jejího poslání ve společnosti.

Na úrovni křesťanské obce spočívá těžiště pastorační služby laiků v určitých oblastech:

Na poslání obce přinášet světu Kristovu spásu se laici podílejí skrze sociálně – charitativní služby, např. ve službě starým a nemocným, bezdomovcům, zahraničním dělníkům. Jiná pole působnosti jsou: škola a vzdělání, vzdělávání dospělých, práce pro veřejnost, pastorace po telefonu, poradenské služby, pastorace v nemocnicích a ve věznicích, návštěvy po domácnostech, apoštolát v podnicích a v obytných čtvrtích, církevní správa.

Na evangelisaci se laici podílejí rozhovory o víře ve skupinách, kazatelskými rozhovory, katechesí dětí, mládeže a dospělých, semináři o víře a pro manžele a výukou náboženství ve školách na základě speciálního pověření.

Na liturgicko – svátostné službě se laici podílejí přípravou a vytvářením bohoslužeb, jednotlivými funkcemi při bohoslužbě (např. lektor, zpěvák, varhaník), vedením bohoslužby slova a na základě zvláštního pověření i pomocí při podávání přijímání.

Z němčiny přeložil Ondřej Bastl