Jste zde

Zprávy

autor: 

Biskup vidí nové šance pro rozhovor o sexualitě

Hamburg (KAP) - Nové možnosti otevřeného rozhovoru o sexualitě a sexuálních vztazích v katolické církvi vidí německý biskup pro mládež Franz-Josef Bode. „Čistě „zákonická morálka“ už nestačí“, řekl osnabrücký biskup katolické tiskové agentuře KNA. Mělo by docházet k otevřenější výměně názorů. "Mladí dnes musí hledat cestu, po které mají jít s veškerou zodpovědností. Přitom je musíme doprovázet, povzbuzovat, ale zároveň se jich kriticky tázat.

Biskup je spokojený s diskusí, kterou začala komise pro mládež biskupské konference roku 1999 zveřejněním dopisu o otázkách sexuality. Do nynějška odpovědělo asi 100 jednotlivců a církevních institucí.

Bode přiznal, že rozhovor o sexualitě byl často v církevních kruzích umlčen. V církvi se nedaří naplnit život podporující význam norem a přikázání. Podle Ježíšova pochopení jsou zde normy pro lidi a ne naopak. Přitom situace jednotlivých lidí se zohledňují příliš málo. To vede nejen u mladých ale i dospělých často k značně hlubokým zraněním, které stále dál působí.

Podle Bodeho hodnocení si mladí lidé přejí zorientovat se v uspořádání svých vztahů a sexuality. Je vidět, že mají větší požadavky na vztah s přítelem či přítelkyní. V jejich touhách po spolehlivosti, něze, věrnosti můžeme rozpoznat shodu s hodnotami prosazovanými církví.

Teologové k zodpovědnému používání biomedicíny

Frankfurt n. M. (KAP) - Zodpovědné používání biomedicíny zdůraznil mohučský katolický morální teolog Johannes Reiter. Zdůraznil, že kromě vědeckých metod potřebuje medicína, aby se rozvíjela příslušná etická stránka věci. Jak zkoumání, tak zásahy do genetického kódu zejména lidského nejsou eticky neutrální věcí.

Biomedicínu je nutné především v jejich hraničních případech eticky zdůvodnit. Projektem poznávání lidského genomu se otvírají nové možnosti, které nelze jen tak přehlížet, např. vytvoření společnosti s genetickými kastami, prenatální diagnostika. Nikdo by také neměl být nucen podrobovat se genetickým testům, právo na nevědění patří k základním lidským právům.

Eticky neospravedlněné jsou lidské klony. Přitom terapeutické klony a použití lidských embryí k léčbě není dosud ani experimentálně, ani v praxi uskutečnitelné.

Küng vytýká Ratzingerovi špatnou interpretaci koncilu

Vídeň (KAP) - Tübingenský teolog Hans Küng hodnotí vatikánský dokument Dominus Iesus jako návrat před II. vatikánský koncil. Koncil chtěl vyloučit to, aby se jen jedna církev mohla označovat za pravou církev Kristovu, řekl Küng ve svém interview pro rakouský týdeník Die Furche. Koncilní otcové se proto rozhodli pro formulaci, že církev Kristova "subsistit" (existuje, je přítomna) v římskokatolické církvi, což nevylučuje její přítomnost v dalších církvích. "Patřil jsem stejně jako kardinál Joseph Ratzinger ke koncilním teologům a vím, že dokumenty byly často míněny jako průlom, jako krok vpřed.“ Nynější dokument je však návratem do minulosti k římskému absolutismu. Interpretuje výraz „subsistit in“ tak, že na jedné straně jím chtěl II. vatikánský koncil říci, že navzdory církevnímu rozštěpení zůstává církev Kristova jen v římsko-katolické církvi, a dále, že mimo ni je možno nalézt mnoho prvků posvěcení a pravdy. Tato interpretace je však v rozporu s úmysly koncilních otců.

Küng míní, že kdyby nebyl ekumenický proces z římské strany ve jménu absolutismu zastaven, znali bychom již nyní lépe pochopení úřadu a eucharistie u protestantů. Křesťanský lid je v ekumenismu dále než hierarchie a především Řím. Úkol příštího papeže vidí Küng především ve svolání koncilu.

Církevní obřady pro „stojící stranou“

Pasov (KAP) - Křesťanské církve by měly podle pasovského teologa Karla Schlemmera překročit hranice vyznání a vytvořit a nabízet alternativní obřady pro nepokřtěné a ty, kteří tzv. stojí stranou. Jedná se např. o události jako je narození dítěte, vytvoření životního společenství mezi dvěma zamilovanými, rozpad vztahu, životní zlomy, odchod do důchodu, úmrtí. Tyto obřady nebudou přímo bohoslužbami.

Schlemmer navrhuje vytvoření míst v kostelích, kde by bylo možné zapálit svíce nebo projít obřadem lítosti. Za prospěšné pokládá také tento liturg a pastorální teolog vytvoření horké linky pro požehnání např. při strachu ze zkoušek.

Biskupka Jepsenová: protestanté by měli znovu objevit Marii

Hamburg (KAP) - Hamburgská evangelická biskupka Maria Jepsenová povzbuzuje evangelické křesťany, aby znovu přemýšleli o Matce boží Marii. „Marie a Ježíš potřebují získat v církvi nové místo.“ Dogmata katolické církve o neposkvrněném početí a o nanebevzetí jsou sice mnoha evangelíkům cizí, ale přesto by se měli křesťané od Marie učit, že boží vtělení se dá rozpoznat skrze lidské vztahy a péči, tedy to, co lidé v dnešní době potřebují a hledají.

Rabín Schneier byl vyznamenán prezidentem Clintonem

Washington (KAP) - Prezident Bill Clinton udělil vídeňskému rodáku rabínu Arthuru Schneierovi vyznamenání Presidential Citizen Medal. Schneier je duchovní hlavou New Yorker Park East Synagoge a zakladatelem a prezidentem nadace Appeal of Conscience, která se celosvětově zasazuje za náboženskou svobodu, lidská práva a toleranci. Pod jeho vedením na jaře 1999 uspořádala nadace setkání náboženských představitelů na mírové konferenci o Kosovu ve Vídni. Katoličtí, pravoslavní a muslimští účastníci vydali tehdy společnou deklaraci, kde zdůraznili, že v kosovském konfliktu se nejedná o konflikt náboženský.

Vatikan oznámil nové ekumenické iniciativy

Vatikán (KAP) - Na zakončení milostivého léta oznámil Vatikán novou podporu ekumenických vztahů a iniciativ. Francouzský kuriální kardinál Roger Etchegaray řekl, že myšlenka Jana Pavla II. o „pankřesťanském setkání“ zůstává. Datum setkání ještě není stanoveno. Setkání se zástupci všech křesťanských církví bylo přáním papeže, které doprovázelo vydání dokumentu Tertio millennio adveniente, během Svatého roku se však neuskutečnilo. Generální sekretář vatikánského výboru pro milostivé léto, arcibiskup Crescenzio Sepe, ale oznámil, že kvůli tomuto pocestuje do Polska a Ruska.

V Římě mezitím vydala federace evangelických církví Itálie (FCEI) dokument Riapriamo la porta dell'ecumenismo (Otevřme zase brány ekumenismu) k oživení ekumenického dialogu.

Křesťané a muslimové společně bojují proti AIDS

Dakar (KAP) - V senegalském hlavním městě Dakaru byla otevřena nejmodernější africká nemocnice, ve které společně pracují křesťané i muslimové. Byla slavnostně otevřena prezidentem Abdoulayem Wadem osobně, který přitom zdůraznil společné úsilí katolických kněží a muslimských imámů v boji proti AIDS. Díky tomu je míra infekce v Senegalu 1,7krát nižší než jinde v Africe. Muslimové a křesťané založili již před lety v Senegalu organizace zabývající se osvětou o AIDS. Jamra (muslimská) a Sida-Services (křesťanská) se angažují zvlášť široce a jsou financovány z mezinárodních programů boje proti AIDS. Nové zdravotnické centrum doplňuje síť asi 70 zdravotnických stanic katolické církve Senegalu. Náklady jsou hrazeny částečně charitní organizací USA Caritas, při výstavbě centra se uplatnily i dary z Francie a Holandska. Centrum kardinála Thiandouma v Dakaru nabízí nejen zdravotní pomoc, ale i možnost k rozhovoru a morální, sociální a náboženskou podporu pro oběti epidemie bez ohledu na rasu a vyznání. Ředitel centra Paul Sagna potvrdil, že dům bude sloužit pro všechny pohlavně přenášené choroby, nejen AIDS. Arcibiskup Dakaru, Theodor Adrien Sarr, který se stejně jako vysocí představitelé islámu zúčastnil otevření, zdůraznil, že centrum je odpovědí katolické církve v Senegalu na požadavek papeže bojovat proti AIDS.

Protestanté kritizují Svatý rok

Řím (KAP) - Nový začátek pro ekumenu navrhla federace evangelických církví Itálie (FCEI). Na teologické fakultě valdenských křesťanů v Římě byl zveřejněn dopis, ve kterém evangelické církve přes ekumenickou zimu během svatého roku navrhují otevřít brány ekumeny.

Protestanté v dopise kritizují tyto aspekty Svatého roku: praxi odpustků, hospodářské aspekty, divadelnost. Dále protestují proti blahořečení Pia IX. a dokumentu Dominus Iesus a stejně i proti pojmu „sesterská církev“. Jako konkrétní iniciativy pro započetí ekumenické cesty navrhuje FCEI v textu společné angažování se v omluvě nejchudším zemím, pro zlepšení pastorační péče o smíšená manželství, pro spolupráci při překladech a šíření bible a pro spolupráci na tématu navrženém pro toto desetiletí Světovou radou církví, „Překonání násilí“.

Běloruský prezident proti zahraničním kněžím

Minsk (KAP) - Běloruský prezident Alexander Lukašenko vyzval katolického arcibiskupa v Minsku kardinála Kazimierza Swiatka, aby už nedosazoval žádné zahraniční duchovní. Lukašenko poukázal při rozhovoru s kardinálem na to, že v Bělorusku z 261 katolických kněží je 149 cizinců, především z Polska.

Nizozemský biskup vidí ve Vatikánu mocenské vakuum

Haag (KAP) - Ve Vatikánu panuje mocenské vakuum, říká nizozemský biskup Martinus Muskens. Slabé zdraví papeže a jeho častá nepřítomnost vzhledem k zahraničním cestám vedla k slabosti řízení v římské kurii. Biskup požaduje reformu struktur katolické církve. Je zklamán vatikánském odmítnutím synody, kterou plánoval ve své diecézi. Původní svolení Říma bylo náhle odvoláno. Biskup neví, proč se tak stalo, neboť se nemělo rokovat ani o kněžském celibátu, ani o roli ženy.

Poslední Vatikánem jmenovaný biskup Číny zemřel

Vatikán (KAP) - Poslední Vatikánem jmenovaný biskup v Číně zemřel. 92letý Matouš Tuan In-Min zemřel ve středu v nemocnici. Tuan byl ustanoven biskupem Wanxianu roku 1949, ještě před vznikem Čínské lidové republiky a zhoršením vztahů mezi Vatikánem a Čínou. Jako jeho mnoho druhů v úřadu musel snášet v padesátých letech omezení činnosti a dostal se během kulturní revoluce do internace. Po roce 1979 měl pro svou práci v diecézi Wanxian relativní svobodu a byl uznáván jak vládě blízkým „Vlasteneckým sdružením", tak i věřícími podzemní církve. Papež Jan Pavel II. pozval biskupa spolu s jeho koadjutorem Josefem Xu Zhixuanem v roce 1998 na asijskou synodu do Říma. Ale vláda v Pekingu jim nedala svolení k vycestování. Smrtí biskupa Tuana končí řada katolických biskupů jmenovaných papežem. Avšak apoštolská posloupnost v Číně trvá. Noví biskupové byli vysvěceni těmito jmenovanými, a kromě toho papež uznal několik „vlasteneckých biskupů“.