Jste zde

Zprávy

autor: 

Biskupové Francie: Ne euthanasii

Paříž (KAP) Francouzští biskupové ještě více zdůraznili ve vztahu k případu Vincenta Humberta svůj záporný postoj k euthanasii. Legalizace euthanasie by podle nich neznamenala žádné pozitivum, ale naopak krok zpět, praví se v prohlášení francouzské biskupské konference s programovým názvem Ani euthanasie ani umělé prodlužování života za každou cenu. Je třeba zajistit lidskou tvář medicíny, která bude současně respektovat vůli nemocných i nepřekročitelný zákaz vraždy. Předseda biskupské konference, arcibiskup Jean-Pierre Ricard, přitom poukázal na smrt jedenadvacetiletého Vincenta Humberta, který zemřel poté, kdy mu jehomatka podala vysokou dávku léku na spaní. Vincent Humbert byl po nehodě, ke které došlo před třemi roky, zcela ochrnutý, němý a hluchý. S okolím komunikoval pouze doteky palce u ruky. Drama matky a syna vzbudilo ve Francii mnoho emocí. Do centra dění se dostala diskuze nad otázkou legalizace euthanasie, zatímco zvláštní okolnosti případu Humberta možná pomoc pro postižené se opomíjí, řekl biskup Ricard. Arcibiskup z Bordeaux zdůraznil, že církev je proti euthanasii tak, jak byla praktikována v případu Humbert. Zákaz zabití je jednoznačný. Na druhou stranu nechce církev udržovat život za každou cenu. Taktéž je alarmující, že v lékařských kruzích panuje extrémní zmatek při rozlišování vědomé pomoci při usmrcení a ospravedlnitelného ukončení udržovací léčby. Tento zmatek nepřispívá k nutnému etickému rozlišování. Jestliže církev stále odmítá každé usmrcení člověka, je také zastáncem rozumné a lidské péče, což neznamená, že se život musí udržet za každou cenu. Papež Jan Pavel II. stanovil v roce 1995, že zřeknutí se mimořádných a nepřiměřených terapeutických prostředků není sebevražda nebo euthanasie. Spíše jde podle papeže o to přijmout při umírání a smrti „condition humaine“.

Papež zdůraznil požadavek celibátu kněží

Vatikán (KAP) Papež Jan Pavel II. opětovně zdůraznil význam kněžského celibátu a varoval před zesvětštělým chápáním kněžství jako profese nebo kariéry.Kněžství není způsob jak si vzdělávat na živobytí, ale povolání, řekl papež připříležitosti návštěvy filipínských biskupů ad limina.Stejně tak celibát není jen tradiční ideál, který je třeba respektovat, aleintegrální součást vnitřního i vnějšího života kněze. Bohužel je všakživotní způsob některých kleriků daleko od ctností chudoby, čistoty a poslušnosti. Doslova papež řekl, že „skandální jednání několika jedinců podkopává věrohodnost mnoha dalších.“ Papež požadoval s ohledem na stav filipínské církve lásku, soucit, ale i striktní disciplinu. Dále požadoval zlepšení kněžského vzdělávání a posílení takových ctností jako je láska k bližnímu, modlitba, čistota a věrné slavení liturgie. Přitom se jednáo ctnosti, které media a dnešní kultura nejenže neohodnotí, ale spíše odmítá.

Katolická ekologická organizace kritizuje směrnice o biopatentech

Vídeň (KAP) Pracovní skupina Odpovědnost za stvoření zesílila své námitky proti ratifikace směrnic Evropské unie o biopatentech. Připomíná v Rakousku proběhlou podpisovou kampaň proti patentování živých tvorů, kterou podepsalo v roce 1996 30 tisíc křesťanů. V roce 1997 zorganizovala skupina podpisovou akci za tři požadavky: žádné geneticky upravené potraviny v rakouských obchodech, žádné používání geneticky upravených rostlin a žádné biopatenty. Tehdy petici podepsalo více než 1,2 milionu Rakušanů.

Mluvčí skupiny, Isolde Schönsteinová, připomněla dále prohlášení předsedy rakouské biskupské konference kardinála Christopha Schönborna z roku 2000, že mezi objevy v oblasti biotechniky a vynálezy nemůže být jednoduše položeno rovnítko. Z života nelze udělat zboží. Takové jednání by bylo v rozporu s úctou ke stvořiteli. K diskuzi nad biopatenty byliv rakouském parlamentu přizváni politici, vědci, nevládní organizace, zástupci církví i koncernů a jejich právní zástupci, mezi jinými i pracovní skupina Odpovědnost za stvoření. Odpůrci směrnic se brání patentování zvířat, rostlin, genů a částí lidského těla, omezující ustanovení jsou podle nich málo účinná.

Italové pro kříže ve školách

Řím (KAP) Okolo 80 % Italů je podle průzkumu proti zákazu křížů ve školách. Podle ankety chodí 25 % obyvatel nejméně jednou týdně do kostela. Celkem 16 % nenavštěvuje bohoslužby vůbec. Mezi pravidelnými návštěvníky nedělních bohoslužeb je 30 % vysokoškoláků, 24 % je zcela bez vzdělání. Celá polovina dotázaných je přesvědčena, že všechna nebo téměř všechna náboženství zahrnují důležité pravdy. Jedna čtvrtina prohlásila, že podle nich existuje jen jedno pravé vyznání. Ovšem většina dotázaných se vyslovila proti vlivu náboženství na politiku. Téměř polovina lidí (46 %) byla proti tomu brát v potaz názor náboženských představitelů při rozhodování o euthanasii nebo potratech. 44% dotázaných nebylo rozhodnuto a jen 10 % jednoznačně na otázku přisvědčilo. I když převážná většina účastníků průzkumu se hlásila ke katolické církvi, ukázalo se, že v jejich názorech jsou značné odchylky od církevního učení. K vyznání víry, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk, se přihlásilo jen 58 % z nich. Podstatné odchylky se objevily v názorech na poslední věci člověka. 40 % vypovědělo, že po smrti něco přijde. Pro 17 % je smrt koncem všeho. A 17 % věří v to, že po smrti přijde člověk buď do pekla nebo do ráje.

Mauthausen: Kaple místem obrácení

Linec (KAP) Nově otevřená kaple v památníku koncentračního tábora v Mauthausenu by se měla stát místem zastavení a obrácení. Vyjádřili se tak představitelé křesťanských církví i židovské obce při obřadu žehnání nového božího stánku. Ekumenického požehnání se zúčastnil biskupský vikář z Lince Willi Vieböck, evangelický senior Friedrich Rössler, řecko katolický metropolita Michael Staikos a president izraelské kultovní obce v Linci George Wozasek. Vieböck připomenul často kladenou otázku, zda se po Osvětimi ještě lze modlit. Skutečností je, že vězňové se v koncentračních táborech modlili. Aby se v budoucnu zabránilo zločinům proti lidskosti, jaké se páchaly v koncentračních táborech, je třeba se opětovně utvrdit ve víře v Boha. Oltář je místo obrácení se k lidské důstojnosti, vzájemné pozornosti a toleranci, zdůraznil senior Rössler. Oltáře jsou místem modlitby. Nové postavený oltář spojí modlitby pronásledovaných s přítomnými modlitbami návštěvníků. Metropolita Staikos vyzval k modlitbě za mír, spravedlnost, pokoru a toleranci.

Úsilí o světový zákaz trestu smrti

Brusel-Štrasburk (KAP) Evropská unie uspořádala první světový den proti trestu smrti, v rámci něhož bylo požadováno celosvětové zrušení trestu smrti. Především na USA a Japonsko byl zaměřen požadavek neodkladného zrušení nejvyššího trestu. Kampaň byla důrazně podpořena katolickou církví a papežem. Společnost Sant Egidio je nosnou silou proti provádění trestu smrti na celém světě. Podle sdělení Amnesty International bylo předešlý rok popraveno ve 31 státech 1526 lidí a 3248 jich bylo odsouzeno k trestu smrti. Jen v samotné Číně bylo provedeno 1060 poprav. Od ledna 2003 bylo ve Spojených státech popraveno 57 lidí, v Iránu nejméně 83, v Saúdské Arábii 40.

Mezinárodní mírová cena pro uvězněné řádové sestry

Mnichov (KAP) Cenu nemohly převzít, protože jsou ve vězení. Americké dominikánky Carol Gilbertová (54), Jackie Hudsonová (67) a Ardeth Platteová (66) obdržely v Mnichově cenu Nuclear-Free Future Award (Cenu pro budoucnost bez atomových zbraní) dotovanou 30 tisíci euro. V říjnu 2000 tyto řádové sestry a mírové aktivistky vnikly do raketové základny armády Spojených států amerických a symbolicky se připoutaly k raketám. Od dubna proto vykonávají víceletý trest vězení.

V Číně roste tlak na církev

Vídeň (KAP) Jako velmi vážnou označil biskup Aloysius Jin Luxian ze Šanghaje nynější situaci katolické církve v Číně. Čínská vláda zesílila tlak na církev. Cílem je zajistit větší kontrolu na jejími aktivitami, především nad činností biskupů a kněží, a posílit domácí vlasteneckou církev a její nezávislost na zahraničí, především na Římu. Jako zcela nemožné označil biskup Jin svěcení nových biskupů. Římem označení kandidáti nebyli akceptováni úřady. Přitom více než 25 diecézí nemá biskupa. Klérus je přestárlý, 88letý Jin je až šestým nejstarším biskupem.

Podle biskupa je ve srovnání s oficiální církví represáliemi méně postižena Římu věrná podzemní církev, protože působí v utajení a je méně postižitelná. Střetnutí mezi státem a katolickou církví je omezeno především na církev oficiální. Biskup Jin se staví zdrženlivě i ke studiu kněží v zahraničí, protože jen málo se jich vrátí zpátky do země. On sám poslal do USA studovat 12 seminaristů, z nichž se vrátili pouze 4. Potěšeně biskup poukázal na svatořečení P. Freinademetze, který působil v Číně jako misionář.

Austrálie: Anglikánský biskup proti homosexualitě

Canberra (KAP) Sydneyský anglikánský arcibiskup Peter Jensen požadoval vyloučení anglikánských církví, které připouštějí praktikování homosexuality, ze svazku anglikánských církví (Anglican Communion). Jedná se především o episkopální církev v USA a anglikánskou diecézi v Kanadě. V episkopální církvi byl v dubnu poprvé zvolen za biskupa homosexuál. V kanadské diecézi New Westminister zase praktikují ritus požehnání pro páry stejného pohlaví.