Jste zde

Nyní propouštíš, Pane, služebníky své

Vedle Jiřího Reinsberga ztratila v lednu roku 2004 česká křesťanská komunita další tři významné osobnosti.

Na evangelické straně to byl prof. ThDr. Jan Milíč Lochman. Zemřel ve švýcarské Basileji jako emeritní profesor a bývalý rektor tamní univerzity 22. ledna 2004 ve věku nedožitých 82 let. Prof. Lochman se narodil 3. dubna 1922 v Novém Městě nad Metují, teologii studoval v Praze, St. Andrews a Basileji. Doktorem teologie se stal roku 1948, docentem roku 1950 a profesorem na Komenského fakultě byl od roku 1960. Stal se tam nástupcem prof. Hromádky na katedře systematické teologie. Po roce 1968 emigroval do Švýcarska, kde pokračoval ve své vědecké a pedagogické činnosti.

Pro jeho vědeckou práci i působení v církvi byl příznačný důraz na dialog a syntézu. Na syntézu mezi filozofií, teologií a etikou, na dialog mezi lidmi různých názorů, mezi odborníky různých odvětví, na ekumenismus. Prof. Lochman byl pravděpodobně světově nejznámějším českým teologem. Zejména jeho knihy o základních textech křesťanství – Desateru, Otčenáši a Krédu – měly velký ohlas. Po listopadu 1989 mohla být jeho práce spravedlivě oceněna i u nás, a tak obdržel roku 1992 čestný doktorát Karlovy univerzity a roku 1998 Masarykův řád.

Dále nás opustili dva známí katoličtí církevní historici. V nedožitých 93 letech zemřel 3. ledna ve Staré Boleslavi emeritní profesor Katolické teologické fakulty UK ThDr. Jaroslav Kadlec. 15. ledna 2004 v Praze zemřel ve věku 74 let bývalý děkan Katolické teologické fakulty UK v Praze, prof. Jaroslav Václav Polc. Oba dva významně ovlivnili církevní historickou vědu v Čechách a na Moravě jak svou vědeckou, tak i pedagogickou činností.

ThDr. Jaroslav Kadlec se narodil 10. března 1911 v Dolní Cerekvi. Vystudoval bohosloveckou a filozofickou fakultu UK, roku 1934 byl vysvěcen na kněze a roku 1938 získal doktorát z teologie. V letech 1939-1949 přednášel v českobudějovickém semináři církevní dějiny a dějiny křesťanského umění. Působili jako biskupský sekretář, po válce krátce jako docent na Teologické fakultě v Praze. V padesátých letech se nemohl věnovat svému oboru, kterým celý život byly české církevní dějiny. Proto se v rámci tzv. skryté církve podílel na formaci bohoslovců, kteří nevstoupili do komunisty ovládaného semináře – tím si Jaroslav Kadlec v roce 1958 vysloužil dva roky kriminálu, osm let práce vl isovně pelhřimovského Agrostroje a vynucený odchod do důchodu v roce 1974. Do roku 1968 nesměl veřejně působit v duchovní správě. Za totalitního režimu vycházeli jeho knihy především v zahraničí. Podílel se na odborné přípravě budoucích kněží na teologických fakultách v Praze, Litoměřicích a po roce 1989 opět v Praze. Vedle své bohaté pedagogické a vědecké činnosti nikdy neopomíjel pastorační kněžskou službu. Jako důchodce působil v duchovní správěv Horní Cerekvi a ve Veselé na Pelhřimovsku.

Profesor Jaroslav V. Polc se narodil 14. 9. 1929 českým rodičům v Chicagu. Základní a střední školu absolvoval v Praze, kde také maturoval na Jiráskově gymnáziu roku 1948. Dva roky potom studoval na St. Procopius College v Lisle v americkém státě Illinois. Licenciát teologie získal na Papežské lateránské universitě v Římě, kde studoval v letech 1950-1955. Na kněze byl vysvěcen 25. 9. 1955 v Green Bay v USA. V letech 1960-1962 byl knihovníkem Papežského pastoračního ústavu na Lateránské universitě a zároveň tajemníkem právě založeného Ústavu Jana XXIII. pro patristiku a středověk. Roku 1962 byl na Lateránské universitě promován na doktora teologie. O rok později se stal ředitelem knihovny této university a ve funkci setrval až do roku 1991. V roce 1964 získal, opět na Lateránské universitě, licenciát církevního práva a diplom Školy paleografie a diplomatiky při Vatikánském tajném archivu. V letech 1968-1989 řídil náboženskou řadu římské Křesťanské akademie, ve které vyšlo 110 svazků. 29. 4.1991 byl Jaroslav V. Polc jmenován docentem pro obor církevní historie na Katolické teologické fakultě Karlovy University v Praze a 14. 10. 1992 profesorem církevních dějin a patrologie. V letech 1997-2002 byl děkanem KTF UK. V poslední době se věnoval církevní historii a připravoval také publikaci o kardinálu Beranovi.

připravili ld a JaS