Jste zde

Světový luterský svaz

Název organizace

The Lutheran World Federation (LWF), česky Světový luterský svaz (SLS) nebo Světová luterská federace (SLF)

Datum a místo založení

Světový luterský svaz byl založen vroce 1947 v Lundu ve Švédsku zástupci luterských církví z 23 zemí.

Základní učení

Světový luterský svaz (dále SLS) je společenství církví, které vyznávají trojjediného Boha a učí, že Písma svatá Starého i Nového Zákona jsou jediným zdrojem a normou života i služby. Pokládá tři Ekumenická vyznání a vyznání Luterské církve, zvláště nezměněné Augsburské vyznání a Malý katechismus Martina Luthera, za čistý výklad Slova Božího.

Světový luterský svaz vyznává jednu svatou, katolickou a apoštolskou církev a je odhodlán v dnešním světě společně sloužit.

Adresa + webové stránky

150, route de Ferney, P.O. Box 2100,CH-1211 Geneva 2, Švýcarsko

http://www.lutheranworld.org/

Členstvo

V současné době má SLS 138 členských církví z celého světa, které reprezentují téměř 66 miliónů křesťanů.

Členem luterského svazu se může stát církev, která přijme Základní učení. Přijetí mezi členy se rozhoduje na Valném shromáždění nebo v mezidobí Radou.

Členství ve svazu může být ukončeno odstoupením. Na doporučení Rady může Valné shromáždění zrušit nebo pozastavit členství rozhodnutím dvou třetin delegátů.

Z České republiky jsou členy Slezská církev evangelická a.v. a Českobratrská církev evangelická. O členství v současné době rokuje Evangelická církev a.v. v ČR.

Vztah k ERC v ČR

Světový luterský svaz je konfesijním svazem, jehož členy jsou církve (za ČR viz výše), proto není ERC vČR s touto organizací v bližším kontaktu.

Zaměření (práce v pracovních skupinách a pod.)

SLS zastupuje své členské církve v oblastech společného zájmu, jako jsou např. ekumenický a mezináboženský dialog, lidská práva, humanitární pomoc, teologie a různé aspekty misie.

Proto má SLS tři oddělení, která společně se sekretariátem sídlí v Ženevě:

Oddělení teologie a učení, Department for Theology &Studies (DTS), se zabývá oblastmi jako jsou teologie a církev; bohoslužby a život sboru; církev a sociální otázky; církev a lidé jiných náboženství.

Oddělení misie arozvoje, Department for Mission & Development (DMD), rozvíjí diakonickou práci církví, jejich angažovanost (lidská práva apod.), prosazuje rovnost příležitostí mužů a žen a větší zastoupení mládeže v církvích.

Oddělení světové služby, Department for World Service (DWS), je mezinárodně uznávanou humanitární a rozvojovou agenturou SLS, která pracuje s lidmi na okraji společnosti v oblastech, které jsou postiženy různými katastrofami. DWS spolupracuje v celosvětové síti ekumenických, státních i nestátních organizací.

Organizační struktura

Nejvyšším rozhodovacím orgánem SLS je Valné shromáždění, které se obvykle schází jednou za 6 let. V době mezi shromážděními je SLS řízen Radou (jejíchž 48 členů je voleno Valným shromážděním, přičemž 50 % zástupců je voleno z tzv. Severua 50 % z tzv. Jihu), která se schází jednou ročně, a Výkonným výborem (který sestává z těchto osob: prezident, vice-prezidenti, pokladník a předsedové Programových výborů; jsou voleni Radou). Výkonný výbor slouží jako personální komise a také jako výbor správců SLS.

Sekretariát Federace je řízen vedoucím tajemníkem. Prezidentem SLS je Rev. Mark S. Hanson, biskup Evangelické luterské církve v Americe. Vedoucím tajemníkem je Rev.Dr. Ishmael Noko z Evangelické luterské církve v Zimbabwe.

Vztah k dalším ekumenickým organizacím

Nejen proto, že má Federace své sídlo v Ekumenickém centu v Ženevě (kde mimo jiné sídlí Světová radacírkví, Světový reformovaný svaz, ACT), je velmi aktivní v ekumenických vztazích. Jak jsem již uvedla v úvodu, SLS věří "...v jednu svatou, katolickou a apoštolskou církev a je odhodlán v dnešním světě společně sloužit." Ekumenické oddělení SLS se snaží rozšiřovat ekumenismus a napomáhat členským církvím v angažovanosti v ekumenických vztazích (např. v bilaterálních rozhovorech) jak na národní, tak na regionální úrovni.

Zajímavosti

V roce 2003 byla v Bratislavě otevřena regionální kancelář pro střední a východní Evropu: Regional Office for the Expression of Communion in the Region of Central Eastern Europe (ROCEE). Hlavním tématem pro členské církvev této oblasti je společně najít a definovat novou roli církví v postkomunistické éře. Na této platformě si mohou církve vyměňovat zkušenosti z této oblasti a vzájemně se podporovat. Dalším důležitým tématem je také Večeře Páně.