Jste zde

Zprávy

Během dubna vyjde v nakladatelství Síť nová kniha Jana Konzala Křesťanovy slepé uličky (136 str., 98 Kč). Jedná se o stylizované skutečné příběhy ze současnosti, sloužící jako cvičný materiál pro ty, kteří si chtějí osvojit ducha autorovy Orientace. Původně byla kniha avizována pod názvem Křižovatky cest za nadějí. Ti, kdo si knihu dříve objednali, ji dostanou. Ostatní si ji mohou objednat na adrese redakce: Getsemany, Alšova 1247, Černošice, 252 28.

Mnozí se domnívají, že být křesťanem znamená, mít v rukávu zcela jasný návod pro jednání v každé životní situaci. Zanícený evangelizátor Patrik, nadaný intelektuál Leo či pro cestu řehole nadšená Kristina z této knihy k nim bezesporu patří. Žijí příkladně nábožensky. Přesto je ovoce jejich jednání často spíše trpké. Čím to? Jak to, že právě ti, kteří to se svým křesťanstvím myslí opravdu vážně, často uvíznou ve slepé uličce? Odpověď na tuto nesnadnou otázku hledá autor v dialozích, které prozrazují jeho dlouholetou zkušenost s lidmi v těžkých situacích i dar vidět za slovy a postoji člověka skutečnost jeho srdce. Srdce zcela lidského, i když často nezralého a „ideály usmýkaného".

Už dříve vydané knihy tohoto autora: Orientace (Síť 1995) a Zpověď tajného biskupa (Portál 1998) ukázaly, že jeho odvážné výpovědi víry jsou podloženy nejen hlubokými teologickými a antropologickými znalostmi, ale také vytrvalým osobním hledáním společenství s Bohem a s lidmi v naší rychle se měnící době. Ukázku z knihy přinášíme v tomto čísle.

Více katolíků, méně kněží

Agentura ADISTA informuje o nejnovějších statistických ukazatelích římskokatolické církve za rok 1996: došlo k celkovému zvýšení počtu katolíků ve světě o 5 762 000, což je doprovázeno nárůstem kněžských svěcení v Asii (+768), v Africe (+757), v Americe (+253) a v Oceánii (+21). To znamená celosvětový nárůst svěcení o 1 799. Tato čísla přesto nemohou vyvážit evropský vývoj: o 2 213 méně svěcení než v předchozím roce.

Jak získat kněze v USA

Boston (AP) V Bostonu je nábor osobní: věnuj víkend rozhovorům s kardinálem Bernardem Lawem o tom, zda se kněžství týká tvé budoucnosti.

V Milwaukee je to reklama: billboardy nabízejí „Největšího Bosse na světě".

A v Providence se Bůh dostal do vysílání: mezi fanoušky MTV hledá, kdo by mohl zaslechnout volání.

Tváří tvář nedostatku kněží používají katoličtí představitelé po celé zemi svůj vliv a nápaditost, aby přesvědčili více mladých mužů zvolit kněžství.

Law si je vědom, že pop-kultura strhává mladé muže spíše k honbě za sexem a penězi, než k náboženství, a proto doufá, že právě jeho osobní přístup by mohl postrčit mladé muže, aby učinili náročnou volbu, vzdali se manželství a zasvětili se církvi. Příští měsíc stráví jeden víkend v Brightonu v St. John's Seminary spolu s asi 30 muži, které doporučili diecézní kněží jako možné kandidáty pro seminář. „Chce mít právě takový osobní kontakt s mladými muži," řekl John Walsh, mluvčí arcidiecéze. „Pro kněžství je velice nadšený, a to zabírá. Je skvělou reklamou." Investice se vyplatila. Dvou předchozích setkání se zúčastnilo 52 mužů, z nichž 10 vstoupilo do semináře a ostatní o tom uvažují. Mnoho diecézí užívá sice různé moderní prostředky, jako reklamu, ale katoličtí duchovní říkají, že staromódní, osobní přístup, oblíbený Lawem, bude pro omlazení kněžství klíčovým.

Baltimorská diecéze provozuje jak reklamu, tak setkání. Zároveň umožňuje seminaristům hovořit k dětem v pátých a osmých třídách.

Podle Americké katolické konference se snížil počet kněží v zemi z 58 132 v roce 1965 na 48 097 v roce 1996. Průměrný věk kněží je 58 let. Počet katolíků ovšem vzrostl během třiceti let ze 46,6 mil. na 61,2 mil. Průzkum Konference zjistil, že mnoho mladých mužů uvažuje o kněžství, ale jen velmi málo kněží je v tom podporuje. Pouze 33 % kněží sděluje, že aktivně podporují chlapce ke vstupu do semináře. Konference si uvědomuje překážky, které je třeba překonat. Je to zvláště ohrožení od pedofilních kněží, co odstrašuje některé muže a odrazuje mnoho kněží, aby vytvořili s chlapci blízké vztahy. Ale tyto blízké vztahy se vyplácejí, říkají duchovní.

Law doufá, že se jeho úsilí setká se stejným úspěchem, jaký měl jeho přítel biskup Anthony J. O'Connell v Knoxville, Ten. Studie Výzkumného centra apoštolátu na Georgetown University ukázala, že Knoxville mělo nejlepší poměr kněží a katolíků v celé zemi: 1 : 3 610. Na druhém místě je diecéze Fargo, N.D., s poměrem 1 kněz na 6 531 katolíků. O'Connell byl prvním biskupem nové diecéze Knoxville, která vznikla oddělením od diecéze Nashville v roce 1988. Když přišel, prohlásil, že sám bude pracovat jako vedoucí pro povolání. „Nikdo ho příliš nebral," říká Ed Miller, editor diecézních novin, „ale on to skutečně dokázal. Svou kampaní získal zájem mladých mužů o kněžství." Rev. Michael Cummins, 30, který byl vysvěcen v roce 1995, je jedním z nejnovějších knoxvillských kněží. Potvrdil, že O'Connellův osobní kontakt mu pomohl rozhodnout se. „Setkal jsem se s biskupem a hovořil s ním. Zná dobrý způsob, jak pomoci lidem rozlišovat," řekl Cummins. „Myslím, že toto je předností biskupa O'Connella. Je schopný pozvat lidi, aniž by je tlačil."

Soudní rehabilitace V. Netuky, F. Zahradníka a M. Berana

V předvánočním období jsem navštívil zařízení Emauzy v Rychnově nad Kněžnou, kde jsem se seznámil s činností tohoto sdružení, a chtěl bych vyjádřit uznání, projev úcty a dík za činnost, kterou v této sféře péče o člověka, který se octl na okraji společnost, vykonává zmíněné sdružení pod vedením bratra F. Zahradníka. Současně jsem byl seznámen s výsledkem rehabilitačního procesu dle rozsudku 1 T 23/88, který nabyl právní moci 17. 4. 1988. Zmíněný rozsudek zprošťuje obžaloby z 29. 10. 1986 obžalované Fridolína Zahradníka, Milana Berana a Václava Netuku. Obžaloba především obviňovala jmenované z nesprávné fakturace, která se odvíjela od záměny síly plechu. Soudní řízení prokázalo, že motivem uvěznění byl náboženská činnost, ale důvody odsouzení byly konstruovány na základě hospodářských faktorů. Současně se omlouvám, že v létě 1998 na Akademických týdnech v Novém městě nad Metují jsem uváděl na základě předchozích informací nepravdivý důvod uvěznění. Považuji za nutné, aby spolubratří, nakolik je to nutné, pravdivě informovali věřící a zamezilo se tak šíření pomluv. Kopie rozsudku je uložena v archivu biskupství k případnému nahlédnutí kompetentním osobám.

† Dominik, biskup AC RG 2/99 (s. 30)

 

Znovusetkávání je název výstavy výtvarníka Radka Brože (*1967 †1996), na které bude možno shlédnout jeho obrazy, monotypy a objekty. Výstavu pořádá Galerie Šternberk, Agentura GEMA ART a Řád menších bratří - františkánů v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na Jungmannově nám. v Praze ve dnech 31. 3. - 2. 5. 1999 (otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hod.). Součástí výstavy bude ve dnech 23. a 24. 4. 1999 seminář o otázkách současného duchovního umění, kterého se zúčastní mimo jiné dr. Jan Royt a dr. Odilo Štampach. Záštitu nad výstavou převzal biskup Jiří Paďour OFMCap.

Institut ekumenických studií v Praze a Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Jabok pořádají ve dnech 28. - 29. 5. 1999 v Praze (pátek odpoledne a sobota) 8. setkání zájemců o teologii věnované tentokrát židovsko-křesťanskému dialogu. Program setkání uvedeme v příštím čísle.