Jste zde

Opusť všechno a následuj mne!

Když se (Ježíš) vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, a poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?"

Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.

Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!"

On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí."

Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!"

On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.

Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!"

Učedníky ta slova zarazila.

(Biblické učení o bohatství a následování: Mk 10,17-24a; paralelní místa Mt 19,16-23; L 18,18-24)

Paní Církev přistoupila k Ježíšovi a řekla mu:

„Podívej se, co jsem pro tebe všechno udělala. Tvoje Slovo jsem zvěstovala po celém světě. Pro tebe vlastním mnoho kostelů, nemovitostí, pozemků a uměleckých drahoceností. Desátky z toho daruji podpůrným organizacím."

„Získala jsem pro tebe mnoho lidí - v současné době jsou to přibližně dvě miliardy. Tisíce lidí pro tebe pracují."

„Tvoje učení jsem udělala významným, prohloubila jsem je a teologicky uspořádala. Upevnila jsem tvoje učení dobře zkonstruovaným církevním právem."

„Co mám teď ještě udělat, abych dotvořila tvé Boží království?"

Ježíš odpověděl: „Jedno ti ještě schází: opusť to všechno a následuj mne!"

Po těch slovech paní Církev od Ježíše smutně odešla, neboť byla (materiálně, personálně a teologicky) velmi bohatá.

Papež a biskupové byli zděšeni... (a jak má ten příběh jít dál?)

Z němčiny přeložil Jiří Kohl