Jste zde

Pozvání ke studiu teologie

Mnozí z nás, nejen římští katolíci, sledují s nadějemi počínání nového papeže Františka. Sympatická je jeho snaha o decentralizaci církve, snaha se rozejít s prostředím finančních machinací či sexuálního zneužívání a věnovat se životu podle evangelia. Ale snahy jakéhokoli pastýře, byť charismaty Duchem obdařeného, o reformu vyjdou naprázdno, nebudou-li mít ohlas zdola. Je zapotřebí, aby se tzv. „laici“ chopili svého křestního poslání. K tomu je zapotřebí nejen odhodlání, ale i vzdělání. Proto vznikl před 20 lety Institut ekumenických studií, jehož bakalářský studijní program převzala o pár let později Evangelická teologická fakulta pod označením „Teologie křesťanských tradic“.

Studium ekumenické teologie je strukturováno do čtyřhodinových bloků, kde na dvě hodiny přednášky bezprostředně navazují dvě hodiny semináře, při kterém se zpravidla pracuje s teologickými texty. Při výuce je kladen důraz na diskusi v seminářích, písemný projev a individuální kontakt studenta a učitele. Z každého oboru student zpracovává písemnou práci (2-3 za semestr), se kterou je po jejím odevzdání spojena individuální konzultace s vyučujícím.

Budoucnost oboru závisí mj. na dostatečném počtu kvalitních zájemců. Struktura studentů je pestrá. Např. do současného1. ročníku bylo přijato 21 studentů. Kromě zástupců „klasických“ církví jako je římskokatolická a Českobratrská evangelická jsou zastoupeny církve pravoslavné a evangelikální (Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů, Církev adventistů sedmého dne). Přijati byli i dva nepokřtění zájemci (příslušnost k nějaké církvi není v rámci přijímacího řízení nikterak zkoumána, ale brzy se v rámci studia projeví). Převládají studenti či absolventi jiných vysokých škol, ale studují i pracující středoškoláci. Asi dvě třetiny tvoří muži, třetinu ženy.

Naši dosavadní absolventi zároveň studovali téměř všechny směry vysokých škol: humanitní, přírodovědné, pedagogické, teologické, umělecké, lékařské, právní, technické, zemědělské a ekonomické. Věk kolísá od pomaturitních ročníků k důchodcům.

Výuka probíhá 1x týdně v odpoledních a večerních hodinách. Je orientována na práci s texty a rozvoji kritického myšlení tříbeného v diskusích a písemném projevu.

Učitelé přicházejí nejen ze všech tří pražských teologických fakult, ale i dalších institucí.

Studenti si nejvíce cení přátelského prostředí, které umožňuje upevňovat vlastní víru ve společenství napříč denominacemi.

Více na www.iespraha.cz, nebo www.etf.cuni.cz;

tel. studijního oddělení (st a čt 15-21 hod) 221 988 626; 731 756 698.

e-mail: tkt@etf.cuni.cz

Přihlášky pro akademický rok 2014/15 je nutné podat do konce února 2014.