Jste zde

Zprávy

Zemřela Rosemary Radford Ruether

(NCR/MV) Dne 21. května 2022 ve věku 85 let zemřela feministka a teoložka osvobození Rosemary Radford Ruether (1936-2022). Ovlivnila generace mužů a žen, kteří se zasazovali o spravedlnost pro ženy, chudé, lidi různých národností, Blízký východ a Zemi. "Dr. Ruether byla vědeckou aktivistkou par excellence. Byla respektována a milována studenty, kolegy a spolupracovníky po celém světě," uvedla Mary Hunt, spoluzakladatelka a spoluředitelka Ženské aliance pro teologii, etiku a rituál (Women's Alliance for Theology, Ethics, and Ritual, tj. WATER). Ruether měla vyhraněné liberální názory na vše od svěcení žen až po Palestinský stát. Napsala stovky článků a 36 knih, včetně systematické knihy Sexism and God-Talk z roku 1983 a ekofeministické učebnice Gaia and God z roku 1992. Za více než 50 let výuky ovlivnila tisíce studentů, nejprve na historicky černošské Howard University v letech 1965-1975, poté na Garrett-Evangelical Theological Seminary jako profesorka aplikované teologie v letech 1976-2002. Jako hostující profesorka působila na Harvard Divinity School, Princeton Theological Seminary, Yale Divinity School a Sir George Williams University v Montrealu.

Jako mladá dívka navštěvovala katolické školy a byla ovlivněna řeholnicemi, které ji učily. Od narození byla ekumenicky otevřená, byla nejmladší ze tří dcer katolické matky a otce z episkopální církve, který zemřel, když jí bylo 12 let. Narodila se v roce 1936 v St. Paulu v Minnesotě, ale vyrůstala ve Washingtonu a v Kalifornii. Byla vynikající studentkou, na střední škole v La Jolla byla řečnicí při zahájení studia a vybrala si Scripps College, školu pro ženy v kalifornském Claremontu, kde v roce 1958 získala bakalářský titul z klasických věd. Magisterský titul z historické teologie (1960) a doktorát z patristiky (1965) získala na Claremont Graduate School; její disertační práce se týkala církevního otce Řehoře z Nazianzu. V roce 1957 se provdala za politologa Hermana J. Ruethera a během svého postgraduální ho studia vychovávala tři děti.

Poté, co se v Claremontu zapojila do hnutí za občanská práva, pracovala jako dobrovolnice v Mississippi v rámci programu Delta Ministry. Toto rané angažmá v oblasti rasové spravedlnosti ji odlišovalo od některých bílých feministek té doby, které se zpočátku nezabývaly třídními a rasovými otázkami. Její kniha Women Healing Earth z roku 1996 upozornila na latinskoamerické, asijské a africké teoložky a aktivistky. Ruether ve svých feministických textech kritizovala historický i současný patriarchát ve světě i v církvi, zejména mezi duchovními a hierarchií. Byla podporovatelkou Konference o svěcení žen (Women's Ordination Conference) a hnutí Women-Church, které se zasazuje o vznik liturgických společenství vedených ženami mimo patriarchální církev.

V jednom rozhovoru uvedla: „Můj katolicismus je progresivní, feministické křídlo teologie osvobození katolicismu. To je katolicismus, ke kterému patřím a se kterým jsem spojena po celém světě."

Prohlášení synodu ČCE o vztahu k muslimům, homosexuálům a k Ukrajině

(ČCE/MV) Ve dnech 19.-21. května se ve Svitavách uskutečnilo 4. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické, tj. nejvyššího zákonodárného a řídícího shromáždění církve (v podstatě parlament), složeného z volených poslanců z jednotlivých seniorátů (napůl duchovní a napůl laici) a zástupců Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Kromě různých záležitostí uspořádání a života církve, např. otázku nového rozdělení seniorátů, synod projednal a přijal některá prohlášení. Obsáhlejší prohlášení se týkalo vztahu k muslimům a bylo přijato s cílem „postavit se proti předsudkům vůči muslimům v české společnosti, vyjádřit svoji připravenost k dialogu s muslimy a přispět k pokojnému soužití“. V úvodu prohlášení je uvedena výzva k setkávání s muslimy a k praktické spolupráci s nimi. Synod se s touto výzvou obrací nejenom na členy církve, ale i na veřejnost, intelektuály, filozofy, umělce, novináře a politiky České republiky na všech úrovních. S výzvou ke spolupráci se synod obrací také na muslimské náboženské obce a jednotlivé muslimy žijící v ČR.

Synod přijal také prohlášení Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi s názvem „Žijeme spolu v jedné církvi“, ve kterém zazněl kající tón a omluva: „Začínáme si uvědomovat, že přes dosvědčování Kristovy lásky se lidé homosexuální orientace mnohdy necítí v našich sborech dobře. Je nám to líto. Vyznáváme, že v minulosti církev často těmto lidem ubližovala. Omlouváme se jim.“ Dále text pokračuje: „Jako Kristova církev toužíme být společenstvím, kde se realita Božího království odráží v našich vztazích. Bereme vážně apoštolovu výzvu, abychom usilovali o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Přejeme si, aby lidé s homosexuální orientací nacházeli v našich sborech domov a byli, tak jako všichni, přijímáni i se svými partnery a partnerkami.“

Na závěr zasedání přijal synod stručné prohlášení k agresi k Ruské federace proti Ukrajině: „Synod ČCE vyjadřuje svůj soucit se všemi lidmi, do jejichž života zasáhla agrese Ruské federace proti Ukrajině, vyslovuje jim svou solidaritu a věnuje jim své přímluvné modlitby. Děkujeme všem, kdo se v této válečné krizi snaží pomoci. Zároveň jako křesťané odmítáme výroky církevních představitelů, jako např. moskevského patriarchy Kirilla, které tuto agresi ospravedlňují.“

Generální konference metodistů odložena na rok 2024

(MV/ECM) Komise pro Generální konferenci Evangelické církve metodistické (angl. The United Methodist Church) oznámila, že Generální konference 2020, přeložená z důvodů covidových opatření na rok 2022, se ani v tomto roce nemůže uskutečnit z důvodů souvisejících s vládními politikami a omezeními. Bude se konat až v roce 2024, čímž se vrátí k pravidelnosti dané čtyřletým cyklem setkávání. Členové komise obdrželi zprávu založenou na rozhovorech s několika úředníky ministerstva zahraničí USA, která nastiňuje obrovské množství nevyřízených žádostí o víza v některých oblastech, což vytváří překážku, která by znemožnila účast mnoha delegátů mimo Spojené státy americké. Komise ocenila trpělivost a pochopení místního hostitelského výboru Dakoty a Minnesoty s ohledem na změny v rámci přípravy. Komise chápe, že mnoho lidí je zklamáno okolnostmi konání Generální konference 2020, a sdílí zklamání, že se ji nepodařilo uspořádat.

Generální konference je vrcholným orgánem Evangelické církve metodistické. Má zákonodárnou moc ve všech vysloveně celocírkevních záležitostech. Schází se každé čtyři roky, aby zvážila možné revize církevního práva a také přijala usnesení k aktuálním morálním, sociálním, veřejně politickým a ekonomickým otázkám. Schvaluje plány a rozpočty celocírkevních programů na další čtyři roky. Generální konferenci tvoří nejméně 600 a nejvíce 1000 delegátů, z poloviny kazatelů a laiků zvolených na Výročních konferencích.

Evangelická církev metodistická v ČR patří do oblasti střední a jižní Evropy, kterou vede biskup Dr. Patrick Ph. Streiff. Jeho diecéze zahrnuje dvanáct zemí Evropy (Albánie, Bulharsko, Chor-vatsko, Česká republika, Francie, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Srbsko, Slovensko, Švýcarsko) a dvě země v Africe (Alžírsko, Tunisko). Biskup jmenuje superintendenty jako své zástupce v jednotlivých zemích své episkopální oblasti. Pro Výroční konferenci v České a Slovenské republice to jsou momentálně Ivana Procházková (ČR) a Štefan Rendoš (SR). Biskup společně se superintendenty tvoří kabinet.