Jste zde

Zprávy

ČCE oslavila 70 let  ordinované služby žen

(MV) V sobotu 21. října 2023 se v Poděbradech konala oslava 70. výročí od první ordinace žen v Českobratrské církvi evangelické (ČCE). Program začal společnou bohoslužbou s večeří Páně, kterou vedla farářka z Ostravy Ewa Jelinek. Součástí celodenního programu byl také rozhovor s několik ženami v církevní službě z různých generací nebo předčítání některých vyjádření z jednotlivých sborů z dobové diskuse o ordinované službě žen v církvi.

Historický vývoj diskuse o ordinované službě žen v ČCE přehledně zpracoval Adam Csukás v textu „Od předsudků k tabulkám. Vývoj právního postavení žen v evangelické církvi“, který je k dispozici na webvé stránce: https://e-cirkev.cz/ordinacezen Článek mimo jiné obsahuje interaktivní mapu sborů s jejich vyjádřeními k ordinované službě žen (většinou z roku 1951). Z 247 dotázaných sborů odpovědělo 154 kladně, z nichž 35 souhlasilo podmíněně, proti bylo 54 vyjádření, 16 bylo nejasných a 23 sborů neodpovědělo vůbec. O ordinované službě žen rozhodl XI. synod ČCE dne 30. října 1953 formou jednoduchého usnesení: „Synod se usnáší přiznati ordinaci ženám.“ Pro bylo 79 synodálů, proti 1 a 1 se zdržel.

Slavnost se konala symbolicky v Poděbradech, protože zde se konala první ordinace kazatelek ČCE dne 13. prosince 1953.

U příležitosti výročí uspořádala Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy a ČCE sympozium s názvem „Hotovo? Cesty a odbočky k ordinaci/svěcení žen do duchovenské služby“, které se uskutečnilo v pondělí 23. října 2023 v prostorách Husova domu v Praze. Sympozium se nevěnovalo pouze ordinaci žen v ČCE, ale zazněly i příspěvky z jiných církví. Např. Mireia Ryšková mluvila o diskusi o svěcení žen v katolické církvi, Noemi Kosourová o cestě Starokatolické církve ke kněžskému svěcení žen nebo Martin Vaňáč o diskusi o ordinaci žen v rámci oficiálního ekumenického dialogu v Komisi pro víru a řád Světové rady církví.

Výročí ordinované služby je také věnován Evangelický kalendář 2023, který obsahuje rozhovory s ordinovanými ženami z ČCE.

Konzultace k revidovanému návrhu seniorátů ČCE

(MV) V pondělí 16. října 2023 se konala on-line konzultace k revidovanému návrhu reformy seniorátů v Českobratrské církvi evangelické (ČCE), který schválila synodní rada na svém zasedání 3. října 2023. Setkání bylo určeno zejména představitelům seniorátů, členům seniorátních výborů a konventuálům, zúčastnit se ale mohl každý, kdo má o téma zájem.

Rozhovor o reformě zahájil synod v r. 2022, mimo jiné na základě podnětů vzešlých z rozhovorů zástupců synodní rady a komise pro reformu správy církve s představiteli všech 14 seniorátů, které se uskutečnily v dubnu a květnu 2021. Problémem je skutečnost, že stávající senioráty jsou různě velké a silné, a to co do počtu členů, počtu farních sborů, počtu farářů a jáhnů, výpomocných kazatelů či pastoračních pracovníků, ale i co do průměrné účasti na bohoslužbách či obětavosti. Orgány některých menších a slabších seniorátů již nezvládají plnit své úkoly stanovené církevním zřízením a řády. Určitá inventura církevní správy ČCE souvisí s požadavky Strategického plánu z roku 2019. Jedním z argumentů je skutečnost, že nové senioráty mají vycházet z představy, jak bude církev vypadat v roce 2030, ne z toho, jak vypadala v roce 1952. Naopak se uvádí, že úspora nákladů není důvodem, proč se o reformě seniorátů diskutuje. ČCE nechybí peníze, ale lidé – i v seniorátních funkcích. Nezávisle na reformě seniorátů vznikla v souladu se strategickým plánem v Ústřední církevní kanceláři ČCE pozice samostatného referenta podpory seniorátů.

V září 2022 zveřejnila Ústřední církevní kancelář ČCE interaktivní mapu navrhovaného uspořádání seniorátů, ke které se vyjádřily senioráty (konventy či seniorátní výbory) i některé sbory. Na základě připomínek vypracovala komise pro reformu správy církve revidovaný návrh územního členění seniorátů. Představuje 10 seniorátů, oproti dosavadním 13, resp. 14. Kromě 13 územních seniorátů existuje v rámci ČCE ještě tzv. ochranovský seniorát, který vznikl v roce 2000 ze sborů Jednoty bratrské, když se česká Jednota bratrská vlivem určitého proudu charismatického hnutí rozštěpila na dvě části. Předložený návrh počítá se začleněním sborů ochranovského seniorátu do územních seniorátů. Kromě změny územního členění seniorátů přibude právní zakotvení menších celků (okrsků).

Revidovaný návrh reformy seniorátů byl nyní předložen k rozhovoru a připomínkám. Na jejich základě bude dopracován a ve své konečné podobě předložen synodu v roce 2024 k projednání. Podle harmonogramu by mělo nové rozčlenění seniorátů vstoupit v platnost dne 1. ledna 1927.

Zpráva o sexuálním zneužívání v katolické církvi ve Španělsku

(MV) Veřejný ochránce práv ve Španělsku. Ángel Gabilondo, předložil dne 27. října 2023 dolní komoře španělského parlamentu (Kongresu poslanců) obsáhlou zprávu o sexuálním zneužívání v katolické církvi ve Španělsku. Zpráva s názvem „Nutná odpověď“ (Una respuesta necesaria) vznikla na základě průzkumu mezi 8.013 osobami, z nichž 11,7 % uvedlo, že byly sexuálně zneužity před dosažením věku 18 let. 0,6 % respondentů uvedlo, že byli zneužiti katolickým knězem nebo řeholníkem, což je podle zprávy podobný údaj jako ve studiích provedených v jiných zemích. Po zahrnutí vzdělávacích institucích, které patřily katolické církvi, se podíl zvýšil na 1,13 %. Nejvyšší počet zneužití se týkal rodinného prostředí (34,1 %).

Podle zprávy byl vyšší výskyt obětí s rostoucím věkem obětí: 3 % zneužití spáchaných příslušníky duchovenstva nebo řeholí jsou ve výpovědích osob ve věku 18-29 let, zatímco ve věkové skupině nad 65 let je to 10 %; v oblasti církevního školství jsou 2 % obětí ve věku 18-29 let, zatímco ve věkové skupině nad 65 let je to 11 %. Podle zprávy tento výsledek naznačuje, že se tento jev snižuje. Veřejný ochránce práv Ángel Gabilondo kritizoval mlčení těch, kteří mohli udělat více pro to, aby zabránili případům zneužívání v církvi. Podle zprávy reagovala katolická církev ve Španělsku často popíráním nebo bagatelizací problému. Více se mu začala věnovat až v souvislosti se směrnicemi Vatikánu. Nadále se však více zaměřuje na prevenci než na odškodnění obětí. Zpráva zdůraznila, že některé oběti musely čelit nejen popírání a zatajování, ale dokonce i nátlaku ze strany církevních představitelů. Zpráva doporučila uspořádání veřejné akce k uznání obětí a navrhla zřízení státního fondu pro odškodnění obětí. Oběti si podle ombudsmana zaslouží, aby byly vyslyšeny, aby o ně bylo postaráno a aby jim byla poskytnuta pomoc.

Přestože se Gabilondo při svém vystoupení na tiskové konferenci vyhnul extrapolaci údajů z průzkumu, média (např. zpráva v El País) s ohledem na uvedená procenta (tj. 1,13 %) spočítala, že by se mohlo jednat o přibližně 440.000 tisíc obětí z 38,9 milionů dospělých. Podle úřadujícího premiéra Pedra Sáncheze zpráva ombudsmana vrhá světlo na realitu, o které všichni věděli, ale nikdo o ní nemluvil.

Španělská biskupská konference svolala na 30. října 2023 mimořádné zasedání, aby se věnovala výsledkům zprávy ombudsmana. Již začátkem června 2023 biskupská konference zveřejnila první zprávu o sexuálním zneužívání v církvi, ve kterém uvedla, že na základě svědectví 927 obětí nalezla důkazy o 728 případech sexuálního zneužívání v církvi od roku 1945. Více než 50 % pachatelů byli kněží, zbytek tvořili další představitelé nebo zaměstnanci církve. 75 % uvedených případů pocházelo z doby před rokem 1990. Jednalo se o případy na základě svědectví shromážděných na úřadech, které katolická církev ve Španělsku zřídila v roce 2019. Už tehdy komentáře uváděly, že skutečná čísla zneužívání jsou pravděpodobně mnohem vyšší a pohybují se v řádech tisíců.