Jste zde

Ekumenické kalendárium – červen

(sestavilJaroslav Vokoun, komentář Martin Vaňáč)

1. Justin (+ kol. 165), filozof a mučedník, jedenz nejznámějších křesťanských apologetů.

3. Jan XXIII. (1881-1963),vl. jm. Angelo Giuseppe Roncalli, římským biskupem (papežem) 1958-1963, svolalII. vatikánský koncil a významně přispěl k obnově římskokatolické církve.

5. Igor Ruský,kyjevský kníže (912-945), krátce po uzavření smlouvy s Byzancí bylzavražděn. Bonifác (672-754), vl.jm. Wynfrith / Winfrid, anglosaský mnich, apoštol Německa, mohučský arcibiskup,zemřel mučednickou smrtí.

6. Norbert zXanten (kol. 1082-1134), zakladatel premonstrátského řádu,magdeburský arcibiskup, jeho ostatky byly v roce 1627 přeneseny na pražskýStrahov.

8. August HermannFrancke (1663-1727), evangelický teolog a pedagog, pietista a prof.na univerzitě v Halle, zakládal školské ústavy a pracovní dílny.

9. Efrém Syrský(kol. 306-373), jáhen, exegeta, kazatel a básník, byl slavným učitelem teologiea žádaným poradcem biskupů.

11. Barnabáš,apoštol a mučedník, jmenoval se Josef (Barnabáš = syn útěchy), prodal svůjmajetek a peníze předal apoštolům, byl průvodcem Pavla a Marka.

14. Gottschalk(kol. 1000-1066), kníže lužických Srbů, usiloval o šíření křesťanství, připohanském povstání byl zabit.

15. LazarHrebeljanovic (+1389), srbský kníže (1371-1389), za jeho vlády došloroku 1375 k slavnostnímu aktu smíření mezi srbskou a byzantskou církví, hlavěsrbské církve byl oficiálně přiznán titul patriarcha. Po porážce v bitvěna Kosově poli byl spolu s dalšími srbskými velmoži Turky popraven.

16. JohannesTauler (kol. 1300-1361), německý mystik, patřilk nejvýznamnějším žákům Mistra Eckharta.

17. ZaloženOchranov (Herrnhut) Českými bratřími, emigranty z Moravy, nastatcích hraběte Zinzendorfa v saské Horní Lužici (1727).

20. Naum Ochridský,Metodějův žák, který se po Metodějově smrti (885) spolu s dalšími žákyodebral na balkánský poloostrov, působil v klášteře na jižní straněOchridského jezera, kde se rozvíjelo staroslovanské písemnictví psané hlaholicí(tzv. ochridská škola). Zemřel koncem roku 910.

21. Poprava 27 vedoucíchpředáků českého stavovského odboje na Staroměstském náměstí (1621).

24. Narození JanaKřtitele.

25. Ivan,legendární český poustevník, údajně žil ve 2. polovině 9. století v povodíBerounky. Jeho ostatky prý jsou v kostele ve sv. Janu pod Skalou. Augsburské vyznání (Confessio Augustana),vyznání víry, které bylo předloženo říšskému sněmu v Augsburgu (1530), jehoautorem byl Lutherův spolupracovník Filip Melanchton.

26. Jan a Pavel,mučedníci v Římě asi ve 4. století, o jejich životě a působení nemámejisté údaje. Hans Urs von Balthasar(1905-1988), jeden z nejvýznamnějších teologů 20. století, autororiginálního systematického díla, v němž pojal teologii jako estetiku,dramatickou teorii a logiku.

27. CyrilAlexandrijský (kol. 380-444), církevní spisovatel, odpůrce arianismua nestorianismu, alexandrijský patriarcha, v roce 1882 byl papežemjmenován církevním učitelem.

28. Irenej z Lyonu(+ kol. 202), žák Polykarpa ze Smyrny, biskup v Lyonu a církevníspisovatel. Jeho hlavní dílo Adversushaereses se obrací proti gnostickým naukám.

29.Petr a Pavel, apoštolové,mučedníci, zemřeli v Římě.