Jste zde

Světový reformovaný svaz

Světový reformovaný svaz (SRS), anglicky World Alliance of Reformed Churches (WARC), vznikl v roce1970 (v Nairobi, Keňa) sloučením dvou mezinárodních organizací: Aliance reformovaných církví světa s presbyteriánským uspořádáním (The Alliance ofthe Reformed Churches throughout the World holding the Presbyterian System), která byla založena v Londýně v roce 1875, a Mezinárodní kongregační rady (The International Congregational Council), jejíž první zasedání proběhlo v roce 1891 také v Londýně.

 

Adresa a kontaktní informace

World Alliance of Reformed Churches

150 route de Ferney

PO Box 2100

1211 Geneva 2

Switzerland

tel.: +41 22 791 6240

fax: +41 22 791 6505

e-mail: warc@warc.ch

web: http://www.warc.ch/

Vztah k ERC v ČR

Jak již naznačil graf v prvním díle našeho seriálu, WARC je konfesním svazem, a proto mohou být členy této organizace pouze církve. Členskými církvemi ERC v ČR a zároveň Reformovaného svazu byly donedávna dvě církve – Českobratrská církev evangelická (ČCE) a Církev bratrská (CB). ČCE byla zakládajícím členem WARCu v roce 1970. Jedna z církví, která se také v roce 1918 spolupodílela na vzniku ČCE, již byla členskou církví Aliance reformovaných církví světa s presbyteriánským uspořádáním. Jednalo se o Evangelickou církev helvetského vyznání. ČCE po roce 1918 členství v Alianci převzala.

Identickou historii má i Církev bratrská, která ovšem své členství ve Svazu ukončila v roce 2003, protože nesouhlasí s politickou orientací WARCu.

Členstvo

WARC je společenstvím 218 reformovaných, kongregačních, presbyterních, valdenských a sjednocených církví ve 107 zemích světa, což představuje asi 75 milionů členů.

Zaměření

Výkonný výbor na svém zasedání letos na podzim rozhodl o dalším směřování WARCu na příštích šest let. Těžiště práce svazu bude ležet na tzv. Network Core Groups (pracovní skupiny zabývající se tématy, které jsou pro WARC prioritní). Skupin je celkem 8:

- Smlouva pro hospodářskou a ekologickou spravedlnost

- Společenství reformovaných církví a ekumenická jednota

- Interpretace a reinterpretace tradice reformace a teologie pro svědectví současnosti; duchovní obnova aobnova reformovaných bohoslužeb

- Misie

- Rovnoprávnost mužů a žen

- Mládež

- Fundraising a finance

- Komunikace

Každá skupina se bude skládat z 10–12 lidí z celého světa (jádro tvoří členové Výkonného výboru), kteří budou program (převážně po e-mailu a telefonech) koordinovat, vyměňovat si zkušenosti z projektů v různých částech světa a spolupracovat na společných akcích. Každé skupině je přidělen jeden stálý pracovník v ženevském ústředí.

WARC každé tři měsíce informuje o své činnosti prostřednictvím svého bulletinu WARC Update (k dispozici v angličtině a ve francouzště). Další publikací WARCu,vydávanou také čtvrtročně, je Reformed World (pouze v angličtině). Ta obsahuje převážně teologicky orientované články. WARC se také finančně podílí na chodu ekumenického zpravodajského serveru ENI (Ecumenical News International).

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem WARCu je Valné shromáždění, které se schází jednou za 7–8 let a je složeno z delegátů členských církví a zástupců přidružených a partnerských organizací. Poslední Valné shromáždění se konalo v roce 2004 v Akkře (Ghana), a účastnilo se ho přibližně 400 delegátů z celého světa.

Valná shromáždění WARCu:

1982 – 21. Valné shromáždění vOttawě (Kanada)

1989 – 22. Valné shromáždění vSoulu (Korea)

1997 – 23. Valné shromáždění vDebrecínu (Maďarsko)

2004 – 24. Valné shromáždění vAkkře (Ghana)

Valné shromáždění volí 40tičlenný Výkonný výbor (Executive Committee), který podleústavy WARCu dohlíží na aktivity Svazu, reprezentuje ho a je-li tonutné, tak se za něj i vyjadřuje v době mezi Valnýmishromážděními.

První zasedání Výkonného výborupo Valném shromáždění v Akkře proběhlo od 6. do 15. října 2005 vefrancouzském Evianu. Výkonný výbor se bude v nadcházejícím obdobíscházet přibližně jednou za 18 měsíců. Valné shromáždění v Akkře zvolilo také prezidenta Cliftona Kirkpatricka (Presbyterian Church, USA) a 6 viceprezidentů (zástupců hlavních regionů světa). Za Evropu je jím Gottfried Locher (Švýcarsko). Prezident společně s vice-prezidenty tvoří sbor důstojníků, kteří řídí práci Svazu v obdobích mezi zasedáními Výkonného výboru (mají odpovědnost jako užší vedení Svazu). Činnost WARCu koordinuje sekretariát vedoucího tajemníka, kterým je Setri Nyomi z Ghany.

Vztah k dalším ekumenickým organizacím

Již v Debrecínu delegáti Valného shromáždění WARCu vyjádřili přání, aby se příští Valné shromáždění konalo společně s druhým reformačním konfesním svazem – Světovým luterským svazem (tuto organizaci jsme si představili již v jednom z minulých dílů tohoto seriálu). Počáteční nadšení, kdy byl tento nápad kladně přijat i SLS, bylo utlumeno rozhodnutím Luterského svazu, respektive Radou SLS. Ta na svém letošním zářijovém zasedání v Jeruzalémě rozhodla o konání Valného shromáždění ve Stuttgartu v roce 2010 samostatně. Výkonný výbor WARCu na svém zasedání pověřil vedoucího tajemníka Settriho Nyomiho, aby zaslal SLS oficiální dopis, ve kterém vyjádří lítost Výkonného výboru WARCu nad rozhodnutím Rady SLS s přáním, aby SLS toto rozhodnutí ještě přehodnotil.

Výkonný výbor WARCu v Evianu odsouhlasil další kolo rozhovorů s REC (Reformed Ecumenical Council), což je organizace, která sdružuje 39 reformovaných a presbyterních církví celého světa, s cílem prohloubit vzájemnou spolupráci.

Autorka tohoto článku je členkou Výkonného výboru WARCu za ČCE