Jste zde

Feministická teologie a Evropská společnost žen pro teologické bádání (ESWTR)

autor: 

Feministická teologie je součástí proudu teologií osvobození, v jejichž zorném úhlu jsou skupiny (ať už žen, mužů či dětí) znevýhodňované na základě sociálního postavení, rasy, národa nebo pohlaví. Původním cílem feministické teologie bylo podat celkovou kritiku teologie, která ospravedlňovala negativní přístup k ženám, jejich vyloučení z teologického vzdělání a ordinované služby. Je to teologie promýšlená z perspektivy žen, ale nejen pro ženy. Jde o objevování alternativní tradice v dějinách, nových biblických interpretací, imaginativní poetiky, inklusivní mluvy, živých metafor o Bohu. Výzvou feministické teologie je ve společnosti hluboce zakořeněné a nereflektované mínění o mužské zkušenosti jako normativní. Feministická teologie začíná u vymizelé, opomíjené a potlačené části lidské zkušenosti: zkušenosti žen. Ale nekončí tím, nýbrž se snaží nalézat plnější a pravdivější obraz skutečnosti s vědomím, že každé mluvení o Bohu je neadekvátní a podbarvené subjektivní zkušeností. Tuto subjektivnost vůbec nezastírá, naopak ji bere jako přednost. Bůh není někde daleko na nebesích, není nehybné a nepohnutelné bytí; je tady s námi stále přítomen a zastává se obětí, slabých, bezbranných, trpících, také těch, které jsme postavili na okraj společnosti a kterým jsme nedali šanci.

O ESWTR

Evropská společnost žen v teologickém bádání (European Society of Women in Theological Research, ESWTR) je vědecká společnost, jež poskytuje společnou platformu pro ženy-teoložky různých denominací a náboženství, které bádají v oblasti teologie nebo v příbuzných oborech (např. filozofie a psychologie náboženství, religionistika, historie apod.), ale také sdružuje ženy, které v této oblasti „tvoří“ bez formálního zastřešení vzdělávací či církevní instituce. Společnost funguje na ekumenických principech, jež činí společná setkání hlubokým a proměňujícím zážitkem. Ve Společnosti je živá abrahamovská ekuména (na evropské konference jsou k přednáškám zvány židovské a muslimské badatelky), což dokládá společný úhel pohledu, jež překračuje hranice institucionalizovaného náboženství, kulturní odlišnosti i geografickou vzdálenost.

Evropská konference ESWTR, Budapešť 2005

Společnost pořádá každé dva roky celoevropskou konferenci na nejrůznější témata feministické teologie. Vloni se konference poprvé od vzniku Společnosti v roce 1986 konala na středoevropské půdě, a to v Budapešti na téma „Budování mostů v Evropě mnoha tváří: náboženský původ, tradice, kontexty a identity“. Prezidentka ESWTR, italská teoložka prof. Adriana Valerio např. uvedla, že muži byli dříve nazýváni pontifices, jež pochází z latinského pons facere a znamená „ti, kteří staví mosty“. Podle Valerio je potřeba metaforu mostu nově promýšlet, aby mohla být adekvátněji aplikována i na ženy vzhledem k jejich lidské a náboženské zkušenosti (žena jako matka, dárkyně života, učitelka vlastních dětí, žena-mystička, prorokyně, vědma, pečovatelka, ošetřovatelka a společnice ve smrti).

Mercedes Navarro přednesla uchvacující přednášku o paradoxu jako mostu v teologii. Paradoxní myšlení ze západní teologie postupně vymizelo s tím, jak teologie v historii neodolala pokušení podávat jednoznačné a univerzálně platné odpovědi na otázky. Paradox je podle této španělské teoložky uměním, tvořivým aktem i léčivým prvkem, jež mohou ženy opětovně vnést do teologie a prožívat ve společenství. Teologie jako reflexe náboženské zkušenosti po dvou tisíci letech reflektuje dominující mužskou náboženskou zkušenost. Zkušenost žen v teologii chybí; chybí paradox. M. Navarro uvedla jako příklady paradox ve stvoření: chaos versus řád, paradox v Bohu, který se nám dává a současně zůstává tajemstvím, paradox Boží transcendence a imanence, paradox v christologii: Ježíš Kristus jako Bůh a současně člověk. Ve všech těchto oblastech je nutné udržet protiklad v napětí, aby k nám mohl promlouvat a aby se náš postoj ke skutečnosti stával plnějším, zdravějším a zralejším.

Regionální konference ESWTR v Praze

V srpnu tohoto roku se bude konat regionální konference ESWTR v Praze v prostorách Evangelické teologické fakulty UK pro teoložky regionu střední a východní Evropa. Hlavním tématem konference je Ženy připomínají ženy: Duchovní osobnosti střední a východní Evropy (Women Commemorate Women: Spiritual Leaders in Central and Eastern Europe). Tato konference se koná z iniciativy teoložek tohoto regionu, s jejich finančním, lektorským a duchovním přispěním. Přijedou duchovní myslitelky z Polska, Maďarska, Slovenska, Litvy, Estonska, Bulharska, Rumunska, Chorvatska a Srbska. Srdečně zvány jsou pravoslavné členky ESWTR z daleké Gruzie. Konferenci pořádá občanské sdružení Česká sekce ESWTR; podrobné informace o akcích, členství a konferenci je možno získat elektronickou poštou na adrese eswtr@centrum.cz.