Jste zde

Liturgie obnovy manželského slibu

autor: 

Úvod

1. Úvodní zpěv – např. Gloria

2. Liturgický pozdrav např. Pán s vámi. Is tebou

3. Úvod k liturgii

4. Vstupní předsednická modlitba (římská)

Modlemese (ticho)

Bože,původce života,

tys od počátkuposvětil spojení muže a ženy,

abyvytvářeli jednotu lásky a věrnosti;

shlídni natyto své služebníky a služebnice,

požehnej jima dej jim sílu,

aby jejichspolečný život v manželství

byl stáledokonalejším obrazem

jednotyKrista a církve.

Prosíme o toskrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,

neboť ons tebou v jednotě Ducha svatého

žije akraluje na věky věků.

Amen.

Blokslova

5. První čtení – Kaz 4, 9-12

Lépe dvěmanež jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.

Upadne-lijeden, druh jej zvedne.

Bědasamotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.

Také leží-lidva pospolu, je jim teplo; jak se má však zahřát jeden?

Přepadnou-lijednoho, postaví se proti nim oba.

A nittrojitá se teprv nepřetrhne!

6. Žalm – Chvalte Hospodina

Chvalte Hospodina všichni národové, velebte ho všichnilidé.

Neboť jest rozšířená nad námi milost jeho

a pravda Boha na věky.Aleluja.

7. Druhé čtení – 1 K 13, 4-8.13

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí,

láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch,

nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje zpravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří,

láska má naději, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne.

Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání –

to bude překonáno.

A tak zůstává víra, naděje, láska –

ale největší z té trojice je láska.

8. Aleluja

9. Evangelium – Mt 13, 45-46

Anebo je království nebeské, jako když obchodník,který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko,co má, a koupí ji.

10. Homilie

11. Ticho

12. Apostolikum

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,

stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista,

Syna jeho jediného, Pána našeho;

jenž byl počat z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny;

trpěl pod Ponciem Pilátem,

ukřižován umřel a byl pohřben;

sestoupil mezi mrtvé,

třetího dne z mrtvých vstal;

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha, Otcevšemohoucího;

odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého;

svatou církev obecnou,

společenství svatých;

odpuštění hříchů;

vzkříšení mrtvých a život věčný. Amen.

13. Přímluvy za manžely

Uvedené předsedajícím, improvizované shromážděním, zakončené modlitbou Otčenáš

14. Obnova manželského slibu

Poté vyzve předsedající vyzve:

Ať povstanou ti manželé, kteří, před tímtoshromážděním, chtějí obnovit svůj manželský slib.

Předsedající manžele osloví:

Bůh, který ke svému obrazu učinil člověka jako muže aženu si vás povolal k rozvíjení vzájemné lásky, k hledání jednoty avytváření pokoje. Nyní chcete obnovit to, co jste si kdysi před jeho tváří apřed církví slíbili.

Proto se vás ptám nejprve vás manželky:

Chcete i nadále po příkladu Sáry, Rebeky, Ráchel, Chany, Alžběty a dalších svatých žen projevovat svým mužům lásku, mírnost a oporu?

Manželky:Ano.

Předsedající: Ať vám v tom Bůh žehná.

A nyní se obracím k vám mužům - manželům: Chcetei nadále milovat své ženy tak, jako Kristus miluje svou církev a projevovat jimdůvěru a úctu?

Manželé: Ano.

Předsedající: Ať vám v tom Bůh žehná.

Teď se ptám všech, kteří svůj slib obnovují: Chcete i nadále žít jeden pro druhého a být si navzájem znamením Boží přítomnosti?

Manželé:Ano.

Předsedající: Ať vám Bůh dá zakoušet dobré ovoce tohoto slibu.

A nyní potvrďte to, co jste si slíbili slavnostním pozdravením pokoje. A protože manželství není věcí jen vás dvou, ale je darem pro celou naši obec i pro celou církev podělte se o Kristův pokoj i s ostatními přítomnými.

Manželé se nejprve políbí a potom se každý pozdraví s ostatními.

 

Poté předsedající přednese velkou eulogii:

15. Žehnání Bohu a žehnání manželům (byzantské)

Bože, svatý, tvůrce všeho stvoření,

Ty jsi pro svou lidumilnost z Adamova žebrastvořil ženu,

požehnal jsi jim a řekl: rosťte, množte se a naplňte zemi,

a chtěl jsi, aby se manželským spojením stali jednímtělem.

Proto totiž opustíčlověk svého otce a svou matku

a připojí se ke své manželce

a budou dva v jednom těle,

a co Bůh spojil, ať člověknerozlučuje.

Ty jsi požehnal Abrahamovi, svému služebníku,

když jsi otevřel lůno Sáry a učinil jej otcem mnohéhopotomstva.

Ty jsi dal Izáka Rebece a požehnal jeho potomstvu.

Ty jsi spojil Jákoba s Ráchel a z nichvyvedl dvanáct patriarchů.

Josefa jsi spojil s Asenet a jako plody potomstva

jsi jim dal Efraima a Manasseho.

Ty jsi se ujal Zachariáše a Alžběty

a dopřál jsi jim narození Předchůdce.

Z kořene Jesse jsi dal vyrůst podle tělaustavičné Panně,

z níž jsi přijal tělo a ke spáse lidí jsi senarodil.

Ty jsi pro svou nevýslovnou dobrotivost a lidumilnost

přišel do Kány galilejské,

zde jsi požehnal snoubencům a ukázal jim,

že manželství je spojením podle tvé vůlek plození potomstva.

 

Ty sám, nejsvětější Pane,

přijmi naše prosby a prosby svých služebníků,

nyní a vždy je provázej svou neviditelnou ochranou.

Požehnej těmto manželům

a uděl svým služebníkům a služebnicím pokojný život,

hojnost dní, stálost, vzájemnou lásku ve svazkupokoje,

hojné potomstvo, radost z dětí a nevadnoucí věnecvěčné slávy.

Dej, ať vidí syny svých synů, uchovej jejich loženeposkvrněné,

uděl jim rosu z nebe a hojnost na zemi.

Naplň jejich dům pšenicí, vínem a olejem a všímdobrým,

aby sloužili dobrému dílu, a uděl všem přítomným,

co potřebují ke spáse.

Neboť ty jsi Bůh milosrdný, slitovný a plný lásky,

Kriste, náš Bože

a my ti vzdáváme chválu, tobě spolu s tvým věčnýmOtcem

i tvým přesvatým a dobrým a životodárným Duchem,

nyní i vždycky i na věky věků.

Amen.

16. Díkůčinění např. improvizované jednotlivýmimanžely

17. Požehnání (keltské)

Požehnej nám, Bože,

měsíc a slunce nad námi,

zemi a vodu pod námi,

přátele kolem nás,

tvůj obraz hluboko v nás,

cestu a odpočinutí před námi.

Amen.