Jste zde

Zprávy

autor: 

Krok k blahořečení Charlese de Foucauld

Vatikán (KAP) – Heroický stupeň ctností byl oficiálně přiznán Charlesi de Foucauld, mnichu a misionáři, zavražděnému v roce 1916.

Charles de Foucauld žil uprostřed Tuaregů na Sahaře „pokoru, chudobu a lásku Krista“ a sám sebe pokládal za bratra všech křesťanů, židů a muslimů, řekl kardinál Jose Saraiva Martins, prefekt vatikánské Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Celkem 52 zemřelých příkladných křesťanů obsahuje dekret o heroickém stupni ctností. Pro vlastní blahořečení chybí pouze alespoň jeden uznaný zázrak.

Charles de Foucauld se narodil roku 1858 ve Štrasburku. V mládí se odcizil víře a žil „tak jak se žije, když vyhasly poslední jiskry víry“. Dědictví po rodičích mu umožnilo svobodný život. V roce 1876 vstoupil do armády, kterou v roce 1882 opět opustil a vypravil se na výzkumnou cestu do Maroka. Expedice měla takový vědecký úspěch, že mu vysloužila zlatou medaili Geografické společnosti.

Foucauld byl fascinován severoafrickým islámem. Napsal: „Islám mnou hluboce otřásl. Díky této víře a lidem, kteří žijí v neustálé přítomnosti boží, jsem začal tušit, že musí existovat něco většího a pravdivějšího, co přesahuje shon tohoto světa.“ Ve dvaceti osmi letech pak prožil Foucauld obrácení a stal se věřícím křesťanem.

Po pouti do Svaté země uvažoval nejdříve o tom, že vstoupí ke trapistům. V Nazaretu pracoval pak tři roky jako zahradník v jejich klášteře. Ale poté, co se stal knězem, se rozhodl vrátit na Saharu, aby tam trvale žil jako misionář. Nejdříve se usadil v Beni-Abbésu, a později přesídlil k Tuaregům do Tamanrassetu.

Během svého života s Tuaregy se naučil jejich řeč, překládal jejich poesii a vydal ilustrovaný slovník. Krátce potom založil náboženskou společnost, která se opírala o Písmo, eucharistii a apoštolát.

Večer 1. prosince 1916 byl Charles de Foucauld, nazývaný Malý bratr Karel od Ježíše, přepaden skupinou ozbrojených mužů, kteří u něj hledali zbraně a cennosti. Ti ho pak při náhlém útěku zastřelili.

Dnes existuje deset náboženských společenství, která svou spiritualitu odvozují od Foucauldova charismatu. Jsou např. Malí bratři Ježíšovi, Malé sestry Ježíšovy, laická Společnost Charlese de Foucaulda. Papež Pavel VI. i papež Jan Pavel II. mluvili o Foucauldovi jako o bratru všech lidí a vzoru blíženské lásky.

Jáhenství žen bez pochyb

Linec (KAP) – Zazavedení diakonátu žen v katolické církvi se vyslovil výbor pro ženy v diecézi Linec. Podle ní je stálý diakonát žen zapomenutý úřad katolické církve, který může být obnoven v jednotlivých diecézích papežským indultem (povolením). Teologická diskuse odstranila všechny pochyby o ordinaci ženy na jáhenku. Římsko-katolická církev musí pro zachování své věrohodnosti v hlásání spásy diakonát žen opět obnovit. To, že ženám není umožněn přístup k církevnímu úřadu, je neslučitelné s teologickým názorem o stejné hodnotě muže a ženy. Zavedení diakonátu žen by bylo potřebným znamení pro obnovu ztracené spoluúčasti žen a mužů v struktuře úřadů církve.

Italský teolog říká, že je možno uvažovat oženě kardinálovi

Řím (KAP) – Ženy byse mohly podle mínění italského teologa Severina Dianicha v budoucnu státkardinály. Kardinálská hodnost není totiž vázána na svěcení, a kardinálem taknemusí být výlučně kněz nebo biskup. Ustanovení kardinálů také nelze vztáhnoutke Kristu, vyvinulo se mnohem později. V případě obnovení diakonátu žen byse mohly stát kardinály například jáhenky. Papež či koncil by mohl ustanovit,že do kolegia kardinálu mohou mít zcela obecně přístup i laici. V historii sekardinály stalo mnoho nekněží. Jako poslední to byl německý kardinál TheodulfMertel (1806-1899), který sloužil jakoministr za papeže Pia IX.

Teolog Metz ocenil filosofa Habermase

Bonn (KAP) –Emeritní münsterský fundamentální teolog Johann Baptist Metz, který je pokládánza zakladatele nové politické teologie, byl potěšen udělení mírové cenyněmeckých knihkupců filosofovi a sociologovi Jürgenu Habermasovi (71). Habermasje podle něj filosof s intelektuální i občanskou kuráží. Bylo načase, že tatodůležitá postava německých dějin s celosvětovým profilem tuto cenu obdržela.Habermas vykonal mnoho duchovní práce pro mír a také hrál kritickou inspirujícíroli pro mírovou práci v teologii. Metz podtrhl, že Habermase nelze povrchněoznačovat za levičáka. Filosof varovaljako první před nebezpečím levicového fašismu v Německu.

Habermas zprostředkoval více nežpro jednu generaci náhledy na duchovní situaci doby a je světovou čtenářskouobcí nazírán jako výrazný německý filosof. Svou teorií společnosti pokračoval vtradici kritického objasňování a za základ vší státní moci a demokratickéobce považoval svobodu a spravedlnost.

Habermas se narodil roku 1929 vDüsseldorfu. Vyučoval mezi jiným v Heidelbergu, Starnbergu a jako nástupce MaxeHorkheimera ve Frankfurtu. Od roku 1994 je v důchodu. Je pokládán za zástupcefrankfurtské školy, založené Horkheimerem a Adornem. V tzv. sporu historiků sev roce 1986 postavil důrazně proti relativizaci nacistických zločinů.

Kritika nových římských liturgický pokynů

Londýn-Bonn (KAP) –Nové pokyny Vatikánu o základních bohuslužebných textech podle biskupa vGallowayi ve Skotsku, Maurice Taylora, nevyhovují demokratickému duchu II.vatikánského koncilu. Dokumenty posilují církevní centralismus a odebírajímístním biskupům kompetence. Koncil přitom zdůrazňoval subsidiaritu a rozšířeníkompetencí na co nejnižší úroveň. Skotský biskup je předsedou Mezinárodníkomise pro anglický jazyk v liturgii.

Nařízení Liturgiam authenticamzavazuje všechny biskupské konference a řády, které mají do pěti let předložitnový překlad liturgických textů při co nejširším zahrnutí nových předpisů.Rozhodně je zakázáno použití feministických překladů jako „Ducha Svatá“ nebo„Otec a Matka naše“.

Německá biblistka Marie-TheresWackerová z Münsteru vidí v liturgických nařízeních sebezbožnění mužskéhoprincipu. Také v gramatice vězí ideologie, říká. Wackerová kritizovala i to, žek překladu mají sloužit pouze latinské texty, které v sobě nesou podstatnéprvky latinské gramatiky, a ztrácí se tak mnohé určité významy. Například pojemcírkev je v řečtině ekklesia ženského a v hebrejštině kahal mužskéhorodu. Duch, latinsky spiritus, je nazýván v Novém Zákoněto pneuma, v hebrejské bibli ten nebo ta ruach.Tak je v bibli Bůh přestavován ženskými obrazy a pojem církev mužskými. Tato pohyblivostgramatiky by se měla chápat jako poukaz na biblický zákaz zobrazování, podtrhlafeministická teoložka.

Římská nařízení odmítajívýslovně změny gramatického rodu při překladu Otec, Syn a Duch svatý, jaknavrhují feministické teoložky. Také církev má být ženského, a nestředního rodu.

Stále více zahraničních kněží v USA

Washington (KAP) –Počet ze zahraničí pocházejících katolických kněží v USA stále stoupá. 28procent ze 400 kandidátu kněžství, kteří budou letos vysvěceni, se narodilo vcizině, sdělila biskupská konference Spojených států. Nejvíce pocházejí zMexika a dále z Vietnamu. Jejich průměrný věk je 36,2 roků, tři procenta znich jsou starší 60 let.

Také u kandidátů narozených vUSA tvoří Hispánci vysoký podíl, okolo třinácti procent. Sedm procent budoucíchkněží má asijské předky, ale jen jedno procento jsou Afroameričané. Podlestatistik absolvovala většina čekatelů kněžství církevní školu. Kolem 50 až 60procent z nich patřilo k ministrantům nebo lektorům. Devadesát procent udává,že vstup do semináře byl podpořen rozhovory s duchovními.

Skotští reformovaní: ano klonování embryí

Edinburg (KAP) –Refomovaná církev Skotska se na svém generálním shromáždění v Edinburghuvyslovila pro možnost vytváření terapeutických embryonálních klonův případě léčby např. Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby. Embrya všaknesmí být starší než 14 dní a musí být zároveň vyčerpány veškeré další léčebnémožnosti. Delegáti se vyslovili proti produkci „přespočetných“ embryí kvýzkumným účelům. Generální shromáždění skotské státní církve apelovalo nabritskou vládu, aby vydala zákon zakazující klonování lidí. „Kdyby by se však přece jen narodilo klonovanédítě, bylo by také plně člověkem k obrazu Božímu.“

Zapoměli na Emauzy ČR…

Poznámka k článku „Bezdomovci a my“ Eduardya Stanislava Heczkových v čísle 6/2001.

Z článku bezesporu vyplývá, žeautoři problematice věnovali dosti času ke studiu statistiky a informacídostupných na pracovních a městských úřadech. Proto jim asi unika informacedostupná všem Okresním úřadům a Ministerstvu práce a soc. věcí, že existujíEMAUZY ČR.

Naše organizace je občanskésdružení registrované u MV ČR od roku 1991, navazuje na myšlenky a prácifrancouzského kněze známého jako abbé Pierre.

Práci s bezdomovci a lidmi naokraji společnosti (v plném rozsahu dle rozpracování zmíněného článku)směrujeme jako resocializační projekt pro samostatné domy roztroušené porepublice, které jsou centrálně řízeny z Rychnova n. Kn. a jsou pro nězávazné stanovy a ostatní vnitřní předpisy.

Základní body lze shrnout takto:

Každý klient musí pracovat podlesvých fyzických a psychických schopností, musí se vzdát násilí, drog, alkoholua vytvářet společenství při společné práci i ostatní činnosti. Tímtozpůsobem vytváříme společenství nahrazující rodinu. Pro klienty je z našístrany zajištěno ubytování, strava, práce na vlastních zemědělských farmách a vdílnách a veškerá sociální a případně speciální terapeutické pomoc.Doba pobytu není omezena, individuálně se pohybuje od měsíců i po roky, zejménau několika resocializovaných klientů, kterým naše práce přirostla natolikk srdci, že se stali našimi stálými zaměstnanci - vedoucími jednotlivýchpracovišť, případně i domů.

Současně zaměstnáváme ineumístitelné lidi z úřadů práce na VPP v místech našich středisek a prosociálně slabé a potřebné poskytujeme ošacení a nábytek z vlastníchzdrojů. V případě živelních katastrof u nás poskytujeme mimoto ještě pomocprací a dodávkami šatstva. Těmi pomáháme i při krizových situacíchv cizině (misie, charitativní pomoc…).

Kapacitu máme pro 200pracovníků, z čehož je cca 60 % bezdomovců. Ročně jich projde našimi domy 350,a z toho se téměř polovina vrací do normálních pracovních poměrů.

Financování chodu: 50 %refundace mezd z úřadu práce (VPP), 17 % dotace MPSV, 10 % granty z našichnadací, 10 % granty, sponzorské a jiné dary ze zahraničí, 5 % dary odtuzemských soukromých dárců, 2 % sponzorské dary z tuzemska.

Našim cílem je postupněpřecházet k finanční soběstačnosti, zatím se však potýkáme se zoufalýmnedostatkem financí, zejména na rekonstrukce budov a prostor pro bydlení apráci klientů, protože v některých domech nejsme schopni pro klienty zajistitani důstojné ubytování a z peněz na provoz a jídlo se částky na investiceušetřit nedají. Přitom nejsme schopni zajistit pobyt pro zájemce z dalšíchregionů.

Fridolín Zahradník

Dalšíi nformace:

EMAUZY ČR

Ekologická 10, 516 01 Rychnov n.Kn.,

tel.: 0445 - 534 580, 531961

email: emauzy@atlas.cz

www: http://emauzy.euweb.cz/

IČO 42884861

bankovní spojení 1240461329/0800