Jste zde

Odpovědnost celého božího lidu za poslání církve

autor: 

Závěr společné synody německých biskupství

1. Společná odpovědnost za spásné poslání církve

1. 1

Církev je poslaná Ježíšem Kristem, aby hlásáním jeho poselství a svědectvím života vzbuzovala víru, naději a lásku. Jako "společenství víry, naděje a lásky" (LG 8) dosvědčuje církev příchod spásné doby Boží. "My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry“ (1 J 3, 14). Víra, naděje a láska otevírají lidi pro Boha a pro sebe navzájem a zakládají bratrství mezi lidmi.

1. 2

Církev je podle svědectví Písma svatého v zásadě společenstvím: „Jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Všichni jsou bratři skrze stejné povolání a poslání. „Ačkoliv někteří jsou z Kristovy vůle ustanoveni pro jiné jako učitelé, rozdělovatelé tajemství a pastýři, přece je mezi všemi opravdová rovnost v důstojnosti a v činnosti společné všem věřícím při budování Kristova těla“ (LG 32).

1. 3

Druhý vatikánský koncil zdůrazňoval pohled na církev jako na bratrské společenství. Svědectví bratrskosti skutečně připadá v naší době zvláštní význam. Lidé si uvědomují nezbytnost solidarity všech ve společné odpovědnosti za osud našeho světa. Vzhledem k tomuto očekávání může církev věrohodně dosvědčovat Boží spásu jako budoucnost světa jen tehdy, bude-li sama svým životem svědčit o bratrství a to bude patrné v jejím institucionálnímu spořádání.

1. 4

Na poslání církve být nositeli Kristova spásného poslání se podílejí celé obce a všichni jejich členové. Nikdo se nemůže vyloučit ani nemůže být vyloučen ze společné odpovědnosti. Mocí křtu a biřmování se všichni svým způsobem podílejí na Kristově pověření zvěstovat evangelium, budovat jeho obce a zpřítomňovat jeho spásu v liturgickém slavení a svědectvím života. (…)

Různost služeb a jejich spolupůsobení

2. 6

Kritické a solidární působení křesťanů ve společnostivy žaduje rozmanitost svobodných iniciativ, které způsobují účinnost misionářského a diakonského apoštolátu a nejsou pod přímým vedením a odpovědností úřadu. Kvůli společenské působnosti je zapotřebí obsáhlé spolupráce všech členů a svobodné iniciativy i v právně pojištěných formách.

(pokračování příště, přeložil Ondřej Bastl)