Jste zde

Jaroslav Vokoun profesorem

Dne 18. prosince 2014 převzal doc. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D. od ministra školství v pražském Karolinu jmenovací dekret a stal se novým profesorem v oboru Teologie (s účinností od 19. září 2014). Jmenován byl na návrh vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) učiněný na zasedání dne 24. dubna 2014, kdy předseda hodnotící komise prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. zhodnotil jeho vědeckou, pedagogickou a organizační práci a Jaroslav Vokoun vystoupil s přednáškou „Tři modely dynamiky tradice a její případné blokace a deblokace“. Jaroslav Vokoun (nar. 1956) vystudoval germanistiku a rusistiku na FF UK (1975-1980) a evangelickou teologii na ETF UK (1993-2001). Doktorát v oboru systematická teologie získal na TF JU (2003)1. V roce 2007 se habilitoval na ETF UK.2 Od roku 2010 je v čele Ekumenického institutu Edmunda Schlinka, centra ekumenické teologie při TF JU v Českých Budějovicích.3 Pamětníci možná znají obsahově zajímavé Ekumenicko liturgické sborníky, které Jaroslav Vokoun v 90. letech vydával v rámci Ekumenicko-liturgického institutu Edmunda Schlinka.

V Českobratrské církvi evangelické po krátkém působení v Chomutově (1984-1986) nastoupil v roce 1986 v Domažlicích, kde působil zprvu jako diákon, od roku 1994 jako vikář a od roku 1997 jako farář (až do roku 2007). Myslím si, že více než jeho vlastní bohatou knižní produkci (např. Dynamika křesťanské tradice /2013/, Sondy do současné luterské teologie /2012/, Číst bibli zase jako Bibli /2011/, Naslouchat teoložkám /2010/, Postkritický proud v současné angloamerické teologii /2009/ atd.) znají čtenáři jeho velmi záslužnou činnost překladatelskou, díky které jsou mnohé kvalitní německé teologické práce k dispozici v češtině. Za mnohé jmenujme např. knihu Otto Hermanna Pesche Cesty k Lutherovi /1999/, dva svazky Ekumenického katechismu Heinze Schütteho /1999 a 2003/, Ekumenickou teologii od Petera Neunera /2001/, několik svazků v řadě Malých stuttgartských komentářů (včetně toho jednoznačně nejrozsáhlejšího /490 s./ k listu Římanům od Michaela Theobalda /2002/).

V neposlední řadě byl Jaroslav Vokoun v letech 1993–1996 druhým šéfredaktorem časopisu Getsemany, jehož redakce mu ke jmenování profesorem gratuluje.

1 Disertační práce: Ekumenická metodologie Edmunda Schlinka a její aplikace na českou problematiku. České Budějovice, 2004.

2 Habilitační práce: K rekonstrukci teologie po konci novověku : postkritický přístup. České Budějovice, 2008.

3 Na webových stránkách institutu je uvedeno: „Účelem institutu je podpora ekumenické dimenze v práci Teologické fakulty Jihočeské univerzity, zejména ekumenickým bádáním spolupracovníků institutu, přednáškami, vedením studentských prací, pěstováním ekumenických vztahů v rámci fakulty i mimo ni a přípravou ekumenických bohoslužeb. K úkolům institutu patří i sledování a pořizování relevantní literatury a provozování internetových stránek. Institut odpovídá na výzvu kardinála Kaspera akcentovat v současnosti duchovní ekumenismus a rozvíjí tezi Edmunda Schlinka o trojím rozměru ekumenické ortodoxie (dogmatika, liturgie, zbožnost) a myšlenku Reinharda Thöle o nutnosti třetího pilíře ekumenismu (nejen Víra a řád a Praktické křesťanství, ale i Bohoslužba a spiritualita).“

O nás [cit. 2014-12-20] Dostupné z: http://ekines.cz/onas