Jste zde

337 - květen 2021

Příprava voleb nové synodní rady ČCE

V listopadu 2021 skončí šestileté funkční období všech šesti členů synodní rady Českobratrské církve evangelické (ČCE), která je nejvyšším správním orgánem církve, provádí usnesení synodu, vyhlašuje církevní zřízení a řády a je odpovědná za řádný chod Ústřední církevní kanceláře. Předsednictvo synodu proto jmenovalo mandátovou komisi, která na svém zasedání v květnu 2020 připravila harmonogram volby nové synodní rady. Prostřednictvím sborové zásilky vyzvala ještě před prázdninami staršovstva všech sborů, aby na svých zářijových a říjnových zasedáních jednala o vhodných kandidátech. Podmínkou volitelnosti do synodní rady je věková hranice minimálně 35 let a maximálně 70 let v den volby (tj. 21. května 2021). Synodní senior a jeho dva náměstci se vybírají z řad farářů nebo farářek v činné službě. Synodní kurátor a jeho dva náměstci z řad presbyterů a presbyterek, tj. členů a členek staršovstva.

Návrhy vhodných kandidátů předložili zástupci sborů na listopadových zasedáních seniorátních shromáždění (tzv. konventů) prostřednictvím konventuálů, tj. poslanců konventu, které staršovstvo sboru ze svého středu volí na čtyřleté období. Každý konventuál mohl navrhnout nejvýše tři faráře a tři presbytery. Konventy mandátové komisi oznámily jména všech navržených kandidátů s počty obdržených hlasů. V lednu 2021 komise z těchto výsledků průzkumného hlasování sestavila pořadí 10 volitelných farářů a 10 volitelných presbyterů a sdělila je členům synodu (tzv. synodálům, což jsou poslanci zvolení konventy na čtyřleté období, senioři a seniorátní kurátoři, členové synodní rady a dva zástupci ETF UK). Poté mandátová komise osloví dotyčné s dotazem, zda jsou ochotni kandidovat. Pokud ano, požádá je o základní životopisné údaje a stručné písemné vyjádření svých priorit práce v synodní radě. Tento materiál bude předložen na 3. zasedání 35. synodu, který se bude konat podle pandemické situace buď v podobě jednodenního plenárního jednání v Praze v pátek 21. května 2021 v Komunitním centru Matky Terezy v Praze – Hájích nebo v podobě online jednání ve stanoveném termínu, tj. 20. – 22. května 2021. Dne 21. května 2021 dojde k volbě synodní rady, tj. k volbě synodního seniora, jeho dvou náměstků a tří náhradníků a také k volbě synodního kurátora, jeho dvou náměstků a tří náhradníků. Je třeba připomenout, že synod není při své volbě vázán pouze na kandidáty, kteří vzešli z průzkumného hlasování konventů.

Spolek evangelických kazatelů (SPEK) uspořádal 19. dubna online panelovou diskusi s některými kandidáty (z řad presbyterů: 2 ženy a 3 muži, z řad farářů: 3 muži), kteří měli možnost se představit a odpovědět na případné otázky.

Z pohledu katolického křesťana mi připadá tento způsob zajímavý a transparentní. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka v pondělí 26. dubna 2021 oslavil 78. narozeniny. Podle ustanovení kanonického práva předložil papeži už před třemi lety svoji rezignaci. Dále zůstává v úřadu a nevíme nic, ani o době odchodu ani o případném nástupci.