Jste zde

Chcete studovat teologii ekumenicky?

Martin Vaňáč

V minulém čísle byly zveřejněny informace očtyřletém bakalářském studiu Teologie křesťanských tradic naUniverzitě Karlově v Praze - Evangelické teologické fakultě.Studium je určeno především pro křesťany a vysokoškolské studentynebo absolventy z různých církví, kteří si svůj obor chtějírozšířit o ekumenicky orientované studium teologie. Forma studiaumožňuje kombinaci s jiným studiem nebo prací. Kromě každoročníhodesetidenního intenzivního soustředění probíhá výuka ve večerníchhodinách. Důraz je kladen na diskusi, písemný projev a individuálníkon-takt studenta s učitelem. Ekumenický charakter studia je dánjak vyučujícími z růz-ných církví, tak i rozmanitostí studentů.Skladba studentů je pestrá nejen církevní příslušností, ale irůznými obory a věkovým složením (nejmladšímu studentovi je 20 anejstaršímu 73 let).

Bližší informace naleznete na internetuhttp://www.iespraha.cz nebo dotazem namail tkt@etf.cuni.cz V době zkouškovéhoobdobí (do 20. února) neprobíhá pravidelná středeční a čtvrtečnívýuka a provoz studijního oddělení je omezen. Úřední hodiny jsou vestředu od 17 do 19 hodin. Výuka v letním semestru začíná ve středu23. 2. (1. ročník) a ve čtvrtek 24. 2. (2. a 3. ročník). Rozvrhnaleznete na internetových stránkách Institutu ekumenických studií(viz výše) a v příštím čísle Getseman. Přihlášky ke studiu jetřeba podat nejpozději do 28. února 2005.