Jste zde

Johannes Mathesius

Veronika Handová

Narodil se 24. července1504 jakotřetí syn v bohaté rodině v Rochlitzu,menším městě severovýchodně od Saské Kamenice (Chemnitz,bývalý Karl-Marx-Stadt). Po smrti matky Christine se o něj starala babička v blízké Wittveide. Jeho otec Wolfgang jej dal zapsat do latinskéškoly v Norimberku, kde byl jeho bratranec rektorem.

Po smrti otce r. 1521 si Mathesius přivydělával na stravu zpěvem. Po universitníchstudiích (1523 –1525) v Ingolstadtu se stává domácím učitelemv Mnichově. V této době se poprvé setkává s dílem Martina Luthera. Práce, která se mu tehdy dostala do rukou, bylo Lutherovo pojednání O dobrých skutcích (1520). V roce1529 se vydává na cestu do Wittenberku. Slyší Lutherovo svatodušní kázání o křtu a rozhoduje senavštěvovat Lutherovy přednášky. Později se stává Lutherovým přítelem a prvním životopiscem. V roce 1530získává hodnost bakaláře svobodných umění.

Roku 1532 se stává rektoremškoly v bouřlivě se rozvíjejícím Jáchymově, největším nalezišti stříbra vestřední Evropě. V roce 1520 byla hornická osada Jáchymov (nazvaná podleotce Panny Marie) povýšena na svobodné horní město. 1528 Ferdinand I. udělujeJáchymovu privilegium na první městský znak a dva jarmarky a v roce1534 je zde zahájena stavba královské mincovny. V Jáchymově Mathesius krátce vyučuje latinu, řečtinu a hebrejštinu. Ijako rektor se dál vzdělává a v roce 1540 se vrací do Wittenberku,aby zde pokračoval ve studiích a vyslechl některé z Lutherovýchpřednášek (Tischreden). 20. března 1542 získává titulmagistra. 29. března 1542 je Lutherem ordinován.Po Lutherově odjezdu z Wittenberkuse vrací do Jáchymova, kde nahrazuje zemřelého faráře a bere si za ženu Sibyllu Richertovou. Do roku1555, kdy zemřela, mu dala sedm dětí.

Odmítl mnohá pozvání, např. r.1539 a 1546 nabídky vyučovat na lipské resp. norimberské universitě, a působildále v Jáchymově jako kazatel a jeho první kronikář. Jako prvnív našich zemích pořizuje matriční záznamy o narozeních a úmrtích.Inspirován svým současníkem a přítelem Jiřím Agricolou(zakladatelem mineralogie, vlastním jménem GeorgBauer) který v letech 1527 – 1531 (?) působil v Jáchymově jakoměstský lékař, používá Mathesius ve svých kázáních imnoho poznatků z oblasti mineralogie. Svá kázání sepsal a shromáždilv knize Sarepta (tj. Kázání). Kroměnejznámějšího kázání o Lutherově životě i poučeníodborného rázu (těžba, počátky hornictví, výroba skla, papíru a porcelánu)obsahuje tato kniha i hornické desatero a snad i předpověď vzniku lázní:

Nyní nás učí zkušenost, žepřírodní lázně všeobecně pocházejí od vápencových nebo olovnatých žil nebokamencových slojí. A že na mnoha místech teplé lázně vznikají vedle velkýchhorních měst . . . Neboť náš pán Bůh je moudrým hospodářem, protože ví, žeubozí horníci vdechují v dolech a hutích mnoho zlých větrů, smrdutý zápach,studené výpary, jedovatý kouř, a proto má ve zvyku vedle dolů všeobecnězřizovat vlastní lékárny, aby horníci měli léky proti zahliněným a zahleněnýmplícím a nastuzeným žaludkům a zchromlým údům a co se více vyskytuje hornickýchnemocí a potíží...

Mathesius v Jáchymově bydlel údajně v čp. 120. Mathesiovu podobu a jehoportrét spolu s portrétem jeho učitele Martina Lutheraje možno spatřit na zdi evangelického kostelíka na konci Mincovní ulice. Luther navštívil Jáchymov při své cestě do Čech, kde sesnažil získat vojenskou a hospodářskou pomoc proti selským bouřím v Německu1524-1526. Ve městě krátce bydlel a kázal v dnešním kostele ČCE.

Během Šmalkaldskéválky, která začala v červenci 1546 (Lutherzemřel v únoru 1546) a skončila těžkou porážkou protestantů hájil své městopřed císařskými úředníky v Praze. Po válce pokračoval v kázání apsaní. Nepřátelské srážky, smrt jeho ženy, spory v luteranismu a novénáboženské persekuce mu způsobily v jeho posledních letech mnoho trápení.Zemřel v Jáchymově 7. října 1565.

Ačkoli JohannesMathesius není až dosud příliš znám, přesto je homožno zařadit mezi významné osobnosti protestantismu jako kronikáře,administrátora a otevřeného člověka, který dokázal spojit životní praxi seživotem víry.

Prameny

The Oxford Encyklopedia of Reformation, Vol. 3, str. 32

http://www.jachymov.cz/h_dedictvi.asp

http://kvary.eunet.cz/historie/jachymov.htm

http://www.bautz.de/bbkl