Jste zde

Sloupec na obálce

autor: 

Koriandr setý (Coriandrum sativum L.)

„Dům izraelský pojmenoval tentopokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý a chutnal jako medovýkoláč.“ (Ex 16, 31)

Ke koriandru připodobňuje důmIzraelský manu, kterou zázrakem nasytil Hospodin svůj lid při pobytu na poušti.Izrael vyšel z Egypta a znalost koriandru, jako běžně používaného koření, mělnejpravděpodobněji odtud. O jeho používání jsou záznamy ve starých papyrecha egyptský koriandr byl považován za jeden z nejkvalitnějších.Koriandr roste divoce nejen v Egyptě, ale také v dalších zemích Středomoří,Číně a jinde.

Koriandr patří do čeledi miříkovitých spolu s mrkví a petrželí. Tato letnička,používaná pro své léčivé účinky a jako koření, dorůstá výšky 60–90 cm. Listykoriandru připomínají svým tvarem petrželové lístky a mají světle zelenézbarvení. Květy, uspořádané v okolíku, jsou bílého zbarvení s mírným odstínemdo fialová. Plody koriandru jsou kulovitého tvaru, na povrchu zbrázděná rýhamia dosahují velikosti okolo 5 mm. Celá rostliny má charakteristickou vůni, proněkoho až nepříjemnou. Lístky, které v čerstvém stavu nepříjemně zapáchají, pousušení voní již příjemně.

Koriandr je pěstován předevšímpro své plody, ale také aromatické listy. Vysušená koriandrová semena obsahujíaromatický olej používaný jako ochucovadlo, v medicíně a pro výrobu likérů.Samotná semena jsou používána jako koření, podobě jako kmín.

Koriandr byl do Evropy přivezenz Východu a po Evropě se rozšířil hlavně díky Římanům. Jeho léčivých účinkůvyužíval Hippokratés a další lékaři.

Řecký název pro koriandr bylodvozen podle hmyzu, který vydával nepříjemný zápach (asi ploštice). Koriandrsvou vůni tento zápach připomínal.

Koriandr sev minulosti používal jako přísadado „léku“ proti nemoci července, zvané nemoc sv. Antonína. Tento název jeodvozen z víry v to, že může být vyléčena pouze přímluvami sv. Antonína. Vlidovém léčitelství se dodnes koriandru používá proti nadýmaní, křečím a dalšímžaludečním a trávicím obtížím. V některých zemích Evropy se přidává koriandr dochleba, v jiných se koriandr přidává jako ochucovadlo do alkoholických nápojů.Koriandrové listy se přidávají do salátů a polévek. Rozdrcená semena jsouužívána jako koření samostatně nebo jako přísada pro výrobu směsi koření známépod názvem kari. Prášek z plodů, extrakt a olej jsou užívány v medicíně.

Možná se zdá zvláštní, že v časeadventu píši o rostlině, která je dávána do spojitosti s manou. S Egyptem,pouští, vyvedením Izraelců z otroctví. Izraelci měli na poušti strach ze smrtivyhladověním. A tak jim Hospodin, i přes jejich reptání, sesílá pokrm nakaždý den. Hlad se může změnit v nasycení, strach a obavy v radost apokoj. Mana, která připomínala koriandrové semeno, je dodnes symbolem nasycení.Příchod Ježíše na tento svět je pro nás křesťany časem nastávajícího pokojea radosti. Strach a obavy nemusí být již naším pánem. Již nemusíme„hladovět“. Na zem je zázrakem seslána „mana“ nejvzácnější, Ježíš Kristus. Jakomana nasytila každého bez rozdílu, sytí i nás Ježíš všechny stejně. Před Ježíšemstojí chudí pastýři, ale také bohatí mudrci. Před Ježíšem stojíme také my.Cítíme, že máme prázdné ruce a chceme být nasyceni. A můžeme mít jistotu,že nasyceni budeme. Andělské „Nebojte se!“ patří také nám.

Pavla Friedrichová Sirůčková

Syrsko-malabarská sjednocená církev požaduje více autonomie

New Delhi (KAP) Hlavasyrsko-malabarské sjednocené církve, kardinál Varkey Vithayathil, tvrdí, že autonomie jeho církve je čím dáltím více omezována. Na zahájení valného shromáždění syrsko-malabarskécírkve kritizoval arcibiskup z Ernakulam, že mnozí syrsko-malabarští kněží vně Keraly jsoupodřízení latinským biskupům. Svatý synod syrsko-malabarskécírkve sice v lednu obdžel právo jmenovatbiskupy ve spolkovém státě Kerala, ale v Indiikromě toho existují početné obce této uniatské církve především v hlavnímměstě New Delhi a jinýchmilionových městech. Kardinál Vithayatil označil předúčastníky synody, 34 biskupy a 377 delegáty, za legitimní právo syrsko-malabarských kněží hlásat v Indii evangelium podle svévýchodní tradice. Na synodě biskupové označili založení diecézí syrsko-malabarské církve za naprosto naléhavé. Pastorační péče okatolíky východního ritu není nyní v Indii dostupná zdaleka všude. Syrsko-malabarská liturgie se vztahuje svým původemk apoštolské církvi východu, církvi staré perské říše ak misionářskému působení apoštola Tomáše. Mnoho století byla církevz malabarského pobřeží ve spojenís východní církví, která měla své centrum nejdříve v Seulekii a později v Bagdádu. Po příchodu Portugalců do jižní Indie přijalavelká část domácí církve plné společenství s Římem. Samostatnost syrsko-malabarských křesťanů byla až do 20. století respektovánajen nedostatečně.

Anglikáni zdůrazňujíprávo na vlastní africkou teologii

London-Abuja (KAP) Nigerijskýanglikánský primas, arcibiskup Peter Akinola, požadovalvytvoření vlastní teologie pro Afriku. Západ se zapletl do nového náboženství,ke kterému nemá Afrika přístup, citovala BBC primase, který nyní předsedábiskupskému setkání v nigerijském Lagosu. Nikdoby se neměl domnívat, že africké církve mění svoje smýšlení pro západní peníze.Vzdělávání afrických kněží v USA nebo Evropě je problematické, řeklprimas. V Lagosu jednalo asi 300 zástupců církveo AIDS, válce a bídě a rovněž o nastalé krizi anglikánského společenství.– K samotné anglikánské církvi v Nigerii patří okolo milionůvěřících. Velký podíl afrických biskupů patří k tzv. konzervativnímuanglikánskému křídlu. Nejdůležitější sporné body mezi liberály a konzervativcije zavedení biskupského svěcení pro ženy, svěcení homosexuálů na kněze ažehnání svazkům homosexuálů.

Dobrá paliativní terapieje odpovědí na volání po euthanasii

Klagenfurt (KAP) Vytvoření celorakouského programu pro léčbu bolesti požadoval expertna paliativní medicínu prof. Günther Bernatzky na 4. rakouském týdnu o bolesti v Klagenfurtu. Nemocným lidem na konci života se nedostává vezdravotnictví takové péče, jaká by byla možná, kritizoval prof. Bernatzky. Vedle duchovního, sociálního a psychologickéhovedení je důležitá také dobrá a moderní terapie bolesti, a to je nejdůležitějšípilíř v péči o těžce nemocné a umírající. Víme, že při odpovídajícíterapii můžeme ulehčit devadesáti procentům postižených od bolesti, a tím jimzlepšit i kvalitu života, řekl doslova Bernatzky.Dobrá paliativní péče je odpovědí na volání po euthanasii. Pokud nemá nemocnýbolesti, cítí se přijímán a obklopen lidmi, pak jeho nemoc ztratí mnoho zesvé hrůzy. Potřeba paliativní medicíny enormně stoupne i demografickým vývojem.Předpokládá se, že četnost výskytu rakovinných onemocnění stoupnev západoevropských zemích do roku 2010 z 35 % na 40 %.

Zatímco v Kanadě, Austrálii nebo Německu je paliativní medicínaetablovaný obor s vlastní universitní katedrou, v Rakousku doposudleží tíha vzdělávání v tomto oboru na nejrůznějších organizacíchpořádajících kurzy rozdílné úrovně.

Zemřel Bohuslav Blažek

Praha (vlastnízpráva) 20. listopadu zemřel ve věku 62 let sociální ekolog, pedagog aautor knih a článků z mnoha různých oblastí Bohuslav Blažek. Vedle své odbornéčinnosti byl i člověkem mimořádně nadaným spojovat a inspirovat lidi aprovazovat různá zdánlivě nesouvisející témata. Bojoval za práva slabších aodstrkovaných. Jako člen katolické církve se snažil i o smysluplnou proměnujejích struktur a byl členem kruhu kolem křesťanského kulturního časopisuSouvislosti.

Bělorusko komplikujekatolickým kněžím vstup do země

Minsk / Frankfurt n. M. (KAP) DoBěloruska mohou katoličtí kněží cestovat jen za velkých obtíží. Zahraničníduchovní potřebují vízum a své povolení k pobytu musí každoročněobnovovat, řekl arcibiskup z Minska, kardinál Kazimierz Swiatek, mezinárodnímukatolickému pomocnému dílu Kirche in Not. Základem jenáboženský zákon z roku 2003. Cílem zákona je podle vlády normalizovatvztahy mezi církví a státem. Po zhroucení komunismu zažívá místní církevrozkvět. Dva kněžské semináře mají více nežstovku studentů.

Výzkum: jen každý třetíČech důvěřuje církvi

Praha (KAP) Sotvatřetina Čechů důvěřuje církvi, to je výsledek výzkumu provedeného výzkumnýminstitutem STEM. Avšak méně než církvi (31 %) důvěřují obyvatelé politickým stranáma svých poslancům. Nejlépe je na tom president, za důvěryhodného ho pokládajídvě třetiny dotázaných. Televizi dalo dobrou známku 67 % a tisku 61 % Čechů.

Bavorsko: církev nebudezneužívat školní modlitbu

Mnichov (KAP) Katolickácírkev v Bavorku nebude používat školní modlitbu jako nástroj politickéhonebo náboženského boje proti jinak věřícím. Modlitba nemá být vtaženado politické debaty nebo využívána jako zbraň, řekl katolický školníinspektor, prelát Erich Pfanzelt. Reagoval tak navýroky generálního sekretáře CSU Markuse Södera. Söder požadovalznovuzavedení modlitby do škol, a tím i posilnění západní křesťanskékultury. Pfanzelt naproti tomu tvrdí, že nikoho nelzenutit k tomu, aby začínal výuku modlitbou. Ovšem společná modlitba jepodle něho dobré a mnoha učiteli a žáky praktikované cvičení pro posíleníspolečné orientace.

Pastorační návštěvametropolity Kyrilla na Kubě

Havana(KAP) Hlava úřadu moskevského patriarchátu pro zahraniční vztahy, metropolita Kyrill, v Havaně položil základní kámen pro ruskýpravoslavný kostel. Pro tisk řekl, že tento kostel bude po Rusy žijící naostrově důležitým vztažným bodem. Nadto bude podporou pro vztahy mezi Ruskem aKubou. Po převratu zůstalo na Kubě nemálo Rusů a mnozí z nich doposud žijísvou vlastní kulturou a tradicí. V Latinské Americe podléhají moskevskémupatriarchátu diecéze v Argentině, Brazílii a obce v Chile, Peru aMexiku. V lednu tohoto roku byl patriarchou z Konstantinopole Bartholomaiem I. v Havaně vysvěcen řecko-pravoslavnýkostel. Ekumeničtí pozorovatelé označují krok moskevského patriarchátu zasoučást konkurenčního boje mezi těmito církvemi.

Belgický dominikán Schillebeeckx se dožívá devadesátky

Utrecht(KAP) Edward Schillebeeckx, jedenz nejvýznamnějších katolických teologů poválečné doby, se dožívádevadesáti let. Od 50. let je Vlám žijící v Nijmegenzdrojem důležitých teologických impulsů. Oslavy pořádá universita v Nijmegen. Zda se jich těžce nemocný avšak duševně čilýteolog zúčastní, není známo. Dogmatik, který konfrontoval zkušenosti dnešníhočlověka s evangeliem, byl sám často v konfliktu s Vatikánem.

Schillebeeckxstudoval v Paříži u velkých dominikánů Yvese Congara a Marie-Dominique Chenu. V roce 1958 převzal katedru dogmatiky ateologických dějin na katolické universitě v Nijmegen.Byl poradcem holandských biskupů při tvorbě Nizozemského katechismu. Jakoporadce na II. vatikánském koncilu (1962-65) měl vliv na jeho základnídokumenty. Vedl tři vážné disputace s římskou Kongregací pro nauku víry.Ve sporu byl hájen jak holandskými biskupy, tak Karlem Rahnerem.Četná Schillebeeckxova díla patří k základůmmoderní teologické literatury. K 75. narozeninám obdržel Erasmovucenu, v roce 1989 byla na univerzitě v Nijmegenzaložena nadace Edwarda Schillebeeckxe.

Postmoderní kniha oJežíšovi

Vídeň (KAP) Nejnovějšíkniha o Ježíšovi je prací heidelberského katolického teologa prof. KlauseBergera. Vyšla v nakladatelství Herder. Autor dílooznačuje za postmoderní knihu, kde fenomén biblického zázraku není analýzouumenšen či zničen. Moderní metody analýzy biblického textu s pomocíarcheologických, historických a filologických poznatků jsou pro teology sicenepostradatelné a nutné, jsou však jen předstupněm vlastního účelu, totižutvrzení víry.